Bijlagen

Het energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 omvat zes technische bijlagen over de energieprestatieregelgeving. 

Afhankelijk van de datum van de melding of van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is voor een dossier een andere bijlageversie of zijn bijkomende artikelen van toepassing.

De geconsolideerde versie van deze bijlagen vindt u hieronder:  

Vanaf 2017 spreken we over EPN-methode in plaats van EPU-methode. Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de 'niet-residentiële gebouwen', afgekort 'EPN-gebouwen' (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). In de EPN-cursus vindt u een uitgebreide toelichting bij de EPN-regelgeving, toegepast op praktijkvoorbeelden.

 • Bijlage VII: 'Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden'

Bijlage VII (pdf)  omvat de tabel met de maximale U-waarden en minimale R-waarden en de bijhorende verduidelijkingen. 

 • Bijlage VIII: 'Behandeling van bouwknopen' 

  Bijlage VIII (pdf) bepaalt de verschillende manieren waarop de invloed van het warmteverlies ter plaatse van bouwknopen op het specifieke warmteverlies door transmissie moet ingerekend worden.

  Voor gebouwen waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor 2010 wordt het warmteverlies ter plaatse van bouwknopen buiten beschouwing gelaten. 

  Bijlage VIII voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018 (pdf)
   
 • Bijlage IX: 'Ventilatievoorzieningen in woongebouwen' 

  Bijlage IX (pdf) bepaalt dat voor de ventilatievoorzieningen in woongebouwen de norm NBN D50-001 moet gevolgd worden en somt de uitzonderingen op die regel op.

  Opgelet:
  • de zinnen in het rood zijn enkel van toepassing voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 8 september 2011.
  • de zinnen in het blauw zijn enkel van toepassing voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2014.
    
 • Bijlage X: 'Ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen' 

  Bijlage X legt minimumeisen op bij het ontwerp en de realisatie van ventilatiesystemen om in niet-residentiële gebouwen bestemd voor menselijk gebruik gezonde en aangename lucht te bekomen. 

De bijlage behandelt het gebruik van deze ventilatiesystemen niet. Zij waarborgt ook niet dat het voldoen aan de opgelegde minimumeisen volstaat om altijd en op alle plaatsen de gewenste luchtkwaliteit te bereiken.

Bijlage XII: Installatie-eisen of 'systeemeisen'

Bijlage XII (pdf)  legt minimale eisen op aan de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij renovaties en functiewijzigingen.

Opgelet: het verplaatsen van een installatie wordt beschouwd als het vernieuwen van de installatie. Enkel het tijdelijk demonteren en opnieuw plaatsen van de zelfde installatie op exact dezelfde plaats wordt niet beschouwd als vernieuwing.

(*) Niet alle innovatieve bouwconcepten of technologieën kunnen beoordeeld worden aan de hand van de opgelegde rekenmethode. Het energiebesluit bepaalt daarom dat een alternatieve berekeningswijze kan gebruikt worden op voorwaarde dat de prestatieniveaus de eisen van het besluit evenaren.

De specifieke voorwaarden voor het toestaan van deze afwijking werden vastgelegd in een afzonderlijk besluit: het Ministerieel Besluit betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innoverende bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Bijlage XIII: S-peil

Bijlage XIII (pdf) legt de rekenmethode van het S-peil vast.