Controles en boetes

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Het is maatschappelijk ontoelaatbaar om nieuwe (ver-)bouwprojecten toe te laten die niet aan de energieprestatieregelgeving voldoen. De opgelegde EPB-eisen blijken in de praktijk goed haalbaar (de helft van de dossiers doet het beter dan de eisen) en de nodige investeringen zijn op korte termijn terugverdiend. Om overtredingen te ontmoedigen worden controles uitgevoerd. Wie weigert mee te werken, riskeert een boete.

Controles

In opdracht van de Vlaams Regering, houdt het VEA toezicht op het naleven  van de procedure en het voldoen aan de EPB-eisen: 

1. Wordt de procedure gevolgd?
 • Is er een startverklaring ingediend (met andere woorden: is er een verslaggever aangesteld)?
 • Is de EPB-aangifte binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning ingediend ?
2. Worden de EPB-eisen gerespecteerd?

Als een gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt een administratieve boete voor de aangifteplichtige. 

3. Heeft de EPB-verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd?

De kwaliteitsbewaking van energie-efficiënt bouwen gebeurt in twee stappen:

 • In de EPB-aangifte verklaart de verslaggever of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever is verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de genomen maatregelen die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen.
 • Stemt de EPB-aangifte overeen met de eigenschappen van het gebouw, de gebruikte materialen en de geplaatste installaties. Het VEA voert daarvoor controles uit op de bouwplaats, tijdens verschillende fasen van het bouwproces:
  • tijdens de werken: controles op zaken die na afwerking moeilijk vast te stellen zijn, zoals vloerisolatie, muurisolatie,...;
  • na de werken: controles op zaken die gemakkelijk vast te stellen zijn, zoals installaties, ventilatie,...

Na ontvangst van de EPB-aangifte kan afgetoetst worden of de verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd heeft. Blijkt dat niet het geval, dan krijgt de verslaggever een boete. 

Na vaststelling van fouten kan het Vlaams Energieagentschap de verslaggever verplichten om een correcte EPB-aangifte in te dienen. Verslaggevers die dat niet tijdig doen, kunnen beboet worden (500 euro).

Boetes

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete:

1. Boetes voor het niet naleven van de procedure
 • niet of laattijdig indienen van de startverklaring: boete van 250 euro effectief opgelegd aan de aangifteplichtige.
 • niet of laattijdig indienen van de EPB-aangifte: boete van 1.000 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter nieuw bouwvolume, effectief opgelegd aan de aangifteplichtige.
  De aangifte moet altijd ingediend worden, ook al werd een boete betaald. Dat wordt afgedwongen met een bedrag van 10 euro per dag dat de aangifte niet is ingediend.
2. Boetes voor het niet naleven van de EPB-eisen

Het boetebedrag is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. De boete wordt effectief opgelegd aan de aangifteplichtige als ze 250 euro of meer bedraagt. Een inbreuk op de eisen resulteert vrij snel in een boetebedrag van 250 euro of hoger.

De opbrengst van de administratieve boetes van de energieprestatieregelgeving komt in het Energiefonds terecht. Dit fonds wordt gebruikt om extra stimulerende initiatieven te nemen om het energieverbruik in gebouwen te beperken. 

Overzicht overtredingen en boetes

Overtreding

Vastgesteld door

Boete voor

Bedrag

Indientermijn startverklaring 
niet gerespecteerd

VEA

aangifteplichtige

250 euro

Indientermijn
aangifte
niet gerespecteerd

VEA

aangifteplichtige

1000 euro + 1 euro per m³ nieuw bouwvolume + 10 euro per dag dat de aangifte niet is ingediend = maximaal 10.000 euro.

aangifte stemt niet overeen met gebruikte materialen en toegepaste technieken

VEA

verslaggever

afhankelijk van de overtreding = maximaal 10 euro per m³.

niet voldaan
aan één of meer
EPB-eisen

verslaggever en/of VEA

aangifteplichtige

afhankelijk van de overtreding.

Een aangifteplichtige of verslaggever kan enkel via de rechtbank verhaal halen, als een aannemer of installateur schuld treft.

Het VEA ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen. Als uw gebouw niet voldoet, volgt een procedure met hoorzitting, tegenargumenten, en mogelijk een boete...