EPB-aangifte

De EPB-aangifte is een rapport waarin de verslaggever beschrijft hoe het bouwproject reëel uitgevoerd is. De aangifte meldt of er voldaan wordt aan de eisen of niet.

Zowel materialen (bijvoorbeeld: dikte en type van de isolatie) als technieken (bijvoorbeeld: verwarming, ventilatie) komen aan bod in de aangifte.

De aangifte beschrijft enkel de nieuwe realisaties. De bestaande delen van het gebouw, voor de werkzaamheden, kunnen niet worden opgenomen in de aangifte.

Verplichte onderdelen van een EPB-aangifte

Een aangifte bestaat uit:

 • de ondertekende versie van het hoofdformulier van de aangifte en haar bijlagen (waaronder bv.: voor een nieuwbouwwoning het "EPC bouw"). De verslaggever beschikt hier pas over als de aangifte ingediend is bij de energieprestatiedatabank;
 • de elektronische versie van de aangifte (epba-bestand), die digitaal verstuurd werd naar de energieprestatiedatabank;
 • de plannen van het gebouw zoals het is uitgevoerd, minstens op een schaal 1/100:
  • een grondplan van elk niveau met per lokaal een unieke code die overeenstemt met de codering in het digitale bestand, de voornaamste afmetingen en de aanduiding van de toevoer- en afvoervoorzieningen voor ventilatie
  • alle gevels
  • doorsneden
  • de oriëntatie van het gebouw
  • bij woongebouwen, scholen en kantoren waarvoor een E-peileis geldt: de plannen van de verwarming-, koeling- en ventilatie-installaties
  • bij kantoren en scholen waarvoor een E-peileis geldt: de plannen van de verlichting
 • de stavingstukken die horen bij de resultaten die via directe invoer zijn ingebracht in de EPB-software.

Deze documenten, die deel uitmaken van de EPB-aangifte, moet de verslaggever gedurende 5 jaar bijhouden. De aangifteplichtige ontvangt de ondertekende papieren afdruk en houdt die gedurende 10 jaar bij. In het kader van een controle kan het Vlaams Energieagentschap het totaalpakket van de EPB-aangifte opvragen.

Termijn voor indienen van een EPB-aangifte

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste 6 maanden na de eerste van volgende twee data:

 • datum van de ingebruikname;
 • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.

Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.

Uitzondering: Wanneer de vergunning /melding bij de nieuwbouw van meerdere EPB-eenheden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject. De termijn van vijf jaar,  voor elke EPB-eenheid van die vergunning wordt gerekend per fase waaronder zij valt, op basis van de start van de werken van die fase.

De aangifte kan in principe slechts éénmaal definitief worden ingediend. De voorlopige aangifte wordt gebruikt om mogelijke fouten op te sporen vóór de definitieve indiening.

Tussen de datum van ingebruikname en de datum van indiening heeft men nog de mogelijkheid om extra energiebesparende maatregelen uit te voeren (bv.: een luchtdichtheidsmeting).

Na de indiening kunnen deze maatregelen niet meer worden opgenomen in de aangifte.