Erkenning van verslaggevers

Voorwaarden en registratie

Als u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, u onafhankelijk opstelt en wenst op te treden als EPB-verslaggever, dient u zich te registreren bij het Vlaams Energieagentschap. Dat kan als rechtspersoon of als natuurlijk persoon.

Na registratie ontvangt de verslaggever zijn of haar persoonlijke verslaggeverscode. Die code bestaat uit 'EP', gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld EP12345. U zult deze code herhaaldelijk moeten invullen bij het opstellen van de officiële documenten.

Erkenningsregeling

Sinds 2015 is een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Er zijn vijf erkenningsvoorwaarden.

Erkenningsvoorwaarden: vereist diploma opleiding  centraal examen verklaring op eer vorming
Type verslaggever          
nieuw x x x x x
bestaand, inactief* x x x x x
bestaand, actief (geen sanctie**) x     x x
bestaand, actief (met sanctie**) x   x x x

 

* Een bestaande actieve verslaggever is een verslaggever die voor 1 januari 2015 in de energieprestatiedatabank als verslaggever is geregistreerd en die voor 1 januari 2015 minstens één startverklaring of één EPB-aangifte heeft ingediend

** Met 'sanctie' wordt bedoeld: het VEA legde aan de betrokken verslaggever in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 een sanctie op omwille van kennelijke onbekwaamheid of methodologische fouten, bedoeld in artikel 13.4.7, of omwille van kennelijke onbekwaamheid, bedoeld in artikel 13.4.7 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

Aandachtspunt

Sommige erkende opleidingsinstellingen hebben de opleiding tot verslaggever geïntegreerd in een bestaande opleiding, zoals Bachelor Bouw. Als een kandidaat-verslaggever een van deze opleidingen succesvol heeft beëindigd, heeft hij het vereiste diploma en heeft hij de vereiste opleiding tot EPB-verslaggever al gevolgd.

Erkende verslaggevers

Het VEA publiceert een lijst met erkende verslaggevers (pdf), die de bouwheer kan raadplegen. Wenst u als verslagggever op deze lijst gepubliceerd te worden met uw adres-, telefoon- en e-mailgegevens, dan moet u dat op de energieprestatiedatabank aangeven. Hoe u daarvoor te werk gaat vindt u in in het document 'inschrijvingsmodule centraal examen' (hoofdstuk 8).

Privacy

Het Vlaams Energieagentschap is bevoegd voor de erkenning van de verslaggevers en voor het beheer van de energieprestatiedatabank. Om deze taken te kunnen uitvoeren, delen de opleidings- en vormingsinstellingen haar de volgende gegevens mee: 

  • identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en rijksregisternummer;
  • opleidingsgegevens: opleidingsinstelling en -vestiging, datum getuigschrift, type opleiding;
  • vormingsgegevens: vormingsinstelling en -vestiging, begin- en einddatum van de jaarlijkse vorming, naam vorming.

Bij het bewaren en het gebruik van deze gegevens worden de bepalingen van 'de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' gerespecteerd.

In detail