EPB-evaluatie

De Vlaamse Regering moet regelmatig bepaalde aspecten van de energieprestatieregelgeving evalueren en, indien nodig, aanpassen:

  • minstens om de twee jaar de berekeningsmethode en de EPB-eisen;
  • minstens om de vier jaar de procedures en de administratieve lasten die de energieprestatieregelgeving met zich meebrengt.

Om de voorstellen uit de evaluatie te kunnen opnemen in de energieprestatieregelgeving is een wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en van het Energiebesluit van 19 november 2010 nodig.

Evaluatie 2015

Deze evaluatie van de energieprestatieregelgeving behandelt de berekeningsmethode, de EPB-eisen, de administratieve lasten en de procedures.

Definitieve versie 29 maart 2016

De conclusies die het VEA trok uit de vierde evaluatie van de energieprestatieregelgeving, kunt u nalezen in de definitieve versie van de 'EPB-evaluatienota 2015' (pdf, maart 2016).

Voor deze evaluatie lanceerde het VEA een aantal studies en zijn verschillende overlegmomenten gehouden. Hieronder vindt u de eindrapporten van de externe studies.

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw

Het eindrapport van deze externe studie stelt een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil voor en een aangepaste referentie van het E-peil op weg naar 2021.

Studie kostenoptimale EPB-eisen voor residentiële gebouwen

Het VEA liet een studie uitvoeren naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen van de energieprestaties van woongebouwen, voor nieuwbouw en voor renovaties:

Studie kostenoptimale EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Het VEA liet een studie uitvoeren naar de kostenoptimale niveauw van de minimumeisen van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen, voor nieuwbouw en renovaties:

Oudere EPB-evaluaties en bijhorende studies