S-peil

Wanneer geldt de S-peileis?

Er wordt voorzien om het S-peil in werking te laten treden voor de vergunningsaanvragen of meldingen van woongebouwen vanaf 1 januari 2018.

Het S-peil, berekend volgens de ontwerpteksten, wordt al indicatief getoond vanaf de versie 8.0.4 van de EPB-software, zodat de verslaggever voeling kan krijgen met het S-peil in praktijkvoorbeelden.

In de loop van 2017 wordt bekendgemaakt aan welk S-peil een woongebouw moet voldoen. Het aftoetsen van de S-peileis is voorzien in de softwareversie van januari 2018.

Regelgevende achtergrond

Punt 97/1° van artikel 1.1.3 van het Energiedecreet en punt 1.8 in de bijlage bij het Energiedecreet.

Het Energiedecreet legt voor de invoer van het S-peil de volgende zaken vast:

  • de definitie van het S-peil: het peil dat de energetische prestatie van de schil van de EPB-eenheid weergeeft zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering (in het Energiebesluit);
  • de berekening van de overschrijding van de S-peileis en de bijhorende boete voor de aangifteplichtige bij niet-voldoen aan de Vlaamse S-peileis;
  • de berekening van de overschrijding van de S-peileis en de bijhorende boete voor de verslaggever, indien de EPB-aangifte niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • de afronding van het S-peil, tot op twee cijfers na de komma.

Studie 'EPB-eisenpakket'

Voor de EPB-evaluatie in 2015 liet het VEA een studie ‘EPB-eisenpakket’ uitvoeren door het samenwerkingsverband ‘3E, Universiteit Gent, Th!nk E en Tri.zone’. Ze kregen de opdracht om een voorstel uit te werken voor een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en een bijhorend eisenpad richting 2021. Deze indicator en de bijhorende grenswaarde werden uitgewerkt in nauw overleg met de betrokken bouwactoren en de andere gewesten. Het voorstel moest rekening houden met gebruikte parameters in de buurlanden en met een grondig onderzoek van de relatie tussen de verschillende ventilatiesystemen en de voorgestelde parameters.

Het eindrapport van de studie stelt een bouwschilindicator voor, ‘Schilpeil’ of ’S-Peil’ genoemd.