S-peil

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil hangt af van:

 • de isolatie van de schildelen,
 • de luchtdichtheid van het gebouw,
 • invloed van de bouwknopen,
 • impact van de zonnewinsten.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.

Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van uw woning – energetisch gezien.

Meer details over de berekening van het S-peil (pdf, januari 2018)

S-peileis

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen.

Voor renovaties geldt geen S-peileis.

Aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:

 • de luchtdichtheid van de woning;
 • de isolatie van de schildelen;
 • de invloed van de bouwknopen;
 • de impact van de zonnewinsten;
 • de grootte,  de oriëntatie en het type van de beglazing;
 • de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen;
 • de aanwezigheid van thermische massa;
 • de vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw). 

Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Binnen de bovenstaande parameters is er keuzevrijheid. De bouwheer en de ontwerper kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan gemiddeld. S31 blijft dan haalbaar, mits zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld het type beglazing of zonnewering. Luchtdichtheid speelt ook een belangrijke rol. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te behalen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer.

Nu al de S-peileis van 2021 nastreven, namelijk S28, is mogelijk als de woning voor één of meerdere parameters beter dan gemiddeld scoort.

In de EPB-software

De verslaggever kan het S-peil in de EPB-software berekenen voor projecten vanaf juli 2017. In deze versie is het S-peil zichtbaar, als een indicatie. In de softwareversies vanaf januari 2018 kunt u nagaan of het berekende S-peil voldoet aan de eis.

U vindt het S-peil voor woongebouwen onder de knoop van de EPW-eenheid, via het tabblad ‘resultaten’, onder de titel ’S-peil (S)’.

Studie 'EPB-eisenpakket'

Voor de EPB-evaluatie in 2015 liet het VEA een studie ‘EPB-eisenpakket’ uitvoeren door het samenwerkingsverband ‘3E, Universiteit Gent, Th!nk E en Tri.zone’. Ze kregen de opdracht om een voorstel uit te werken voor een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en een bijhorend eisenpad richting 2021. Deze indicator en de bijhorende grenswaarde werden uitgewerkt in nauw overleg met de betrokken bouwactoren en de andere gewesten. Het voorstel moest rekening houden met gebruikte parameters in de buurlanden en met een grondig onderzoek van de relatie tussen de verschillende ventilatiesystemen en de voorgestelde parameters.

Het eindrapport van de studie stelt een bouwschilindicator voor, ‘Schilpeil’ of ’S-Peil’ genoemd.

Regelgevende achtergrond

Punt 97/1° van artikel 1.1.3 van het Energiedecreet en punt 1.8 in de bijlage bij het Energiedecreet.

Het Energiedecreet legt voor de invoer van het S-peil de volgende zaken vast:

 • de definitie van het S-peil: het peil dat de energetische prestatie van de schil van de EPB-eenheid weergeeft zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering (in het Energiebesluit);
 • de berekening van de overschrijding van de S-peileis en de bijhorende boete voor de aangifteplichtige bij niet-voldoen aan de Vlaamse S-peileis;
 • de berekening van de overschrijding van de S-peileis en de bijhorende boete voor de verslaggever, indien de EPB-aangifte niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 • de afronding van het S-peil, tot op twee cijfers na de komma.

De wijziging aan het Energiebesluit van 27 oktober 2017 legt de S-peileis vanaf 2018 en vanaf 2021 vast.

De volledige rekenmethode voor het S-peil wordt vastgelegd in bijlage XIII bij het Energiebesluit.