Wetgeving en nuttige documenten

Europese richtlijnen milieuvriendelijke energieproductie:

De Europese richtlijn 2009/28/EG (pdf, 1,29 MB) ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen legt voor de verschillende lidstaten bindende doelstellingen vast voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik. Voor België bedraagt dit 13% tegen 2020.

De Europese richtlijn 2004/8/EG (pdf, 356 kB) betreffende warmtekrachtkoppeling legt de voorwaarden vast waaraan kwalitatieve warmtekrachtinstallaties moeten voldoen.

In beide richtlijnen wordt de invoering voorzien van zogenaamde garanties van oorsprong. Deze garanties van oorsprong worden afgeleverd voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen respectievelijk warmtekrachtkoppeling. In het Vlaamse Gewest gebeurt de toekenning samen met de toekenning van de groenestroom- of warmtekrachtcertificaten. De garanties van oorsprong laten de verbruikers toe om de oorsprong van hun elektriciteit te controleren, zodat ze bewust kunnen kiezen voor elektriciteit van milieuvriendelijke(re) energiebronnen.

Vlaamse regelgeving:

algemeen milieuvriendelijke energie

verplichte rapportering energiegegevens

Voor elektriciteits- en aardgasnetbeheerders, exploitanten van warmtekrachtinstallaties, van hernieuwbare energie-installaties met warmteproductie en van zelfopwekkingsinstallaties bestaat sinds 2005 een verplichting om te rapporteren over energiegegevens.  Lees meer.

groenestroomcertificaten

  • de wetgeving over aanvraag, toekenning, registratie en gebruik van groenestroomcertificaten vindt u in het Energiedecreet van 8 mei 2009 (B.S. 7 juli 2009) onder TITEL VI, HOOFDSTUK I.
    De praktische bepalingen vindt u in het Energiebesluit van 19 november 2010 (B.S. 8 december 2010) onder TITEL VI, HOOFDSTUK I.  
  • groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, na 1 januari 2010 in dienst genomen én geplaatst op woningen of woongebouwen, kunnen nog uitsluitend toegekend worden als het dak waarop de zonnepanelen geïnstalleerd zijn, voldoende geïsoleerd is. Praktische details van de isolatievoorwaarden
  • de principes voor de aansluiting van installaties op het distributienet zijn door de VREG vastgelegd in een technisch reglement.

 

biomassa

  • Omzendbrief RO/2006/01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting

windenergie

  • Het decreet tot aanpassing van het decreet op de ruimtelijke ordening bepaalt dat windturbines rechtstreeks vergund kunnen worden in agrarisch gebied (zonder ruimtelijk uitvoeringsplan): Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid art. 36 (nieuw artikel 133)

zonne-energie

  • Omzendbrief RO2008/02 van 18 juli 2008: Zonnepanelen en zonneboilers geïntegreerd in hellende dakvlakken van gebouwen en de relatie met verordenende bepalingen in verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

warmtekrachtkoppeling