Wie is beschermde afnemer?

Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen. De officiële definitie van beschermde afnemer kan u vinden in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit.

Beschermde afnemers zijn:

afnemers die kunnen bewijzen dat zijzelf of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot een van de volgende categorieën te gebruiken bewijsstuk
Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten.
Dus, iedereen die geniet van een beslissing tot toekenning van:
 
1. een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie attest plaatselijk OCMW (met vermelding dat het gaat om een tegemoetkoming volgens de wet van 26 mei 2002)
2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001 attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.
3. een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart. OF attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.
4. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan  gehandicapten overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
5. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend  tot categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan  gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
6. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,  overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989 attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
7. een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
8. een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met   een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechigde op maatschappelijke integratie bewijs van regelmatigheid van toestand (in toepassing van de wet van 15/12/1980) en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats
Bij gelijkstelling met de categorieën 2,3,4,5,6 en 7, zoals vermeld onder punt A, de personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. attest van het OCMW
De sociale maximumprijs van aardgas is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen met verwarming op aardgas door middel van  een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij. attest van Sociale huisvestingsmaatschappij
een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
UITZONDERINGEN
Zelfs als u of een gezinslid onder een van de bovenstaande categorieën valt, heeft u geen recht op de sociale maximumprijzen indien de aansluiting betrekking heeft op:
  • een tweede verblijfplaats
  • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • uw verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (u bent een zelfstandige of heeft een bedrijf)
  • een tijdelijke aansluiting
Belangrijk : mensen die recht hebben op het sociaal tarief hebben even goed recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit die in Vlaanderen voor elk huishouden wordt voorzien. Ook als je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen als je behoort tot één van de categorieën rechthebbenden. 

Adressen waar je terecht kan voor attesten:  

Rijksdienst voor Pensioenen Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid
Federale Overheidsdienst  Sociale Zekerheid

 

OCMW
Zuidertoren
1060 Brussel
Gratis infolijn 1765
Fax 02/529 39 21

E-mail:
info@rvponp.fgov.be

Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

CONTACT CENTER (van 8.30u tot 16.30u) 
E-mail : HandiN@minsoc.fed.be
Telefoon: 0800 987 99
Fax: 02 509 81 85

Centraal Bureau Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel
Telefoon  02 528 60 11
het OCMW van uw woonplaats