Randisolatie: rekenmethode (periode 2)

Projecten met verplichte inrekening van bouwknopen

Het is verplicht om de bouwknopen in te rekenen bij die projecten waarvoor een K-peileis,  E-peil-eis of S-peil-eis geldt. Hierdoor zit het effect van de randisolatie automatisch opgenomen in de rapportering van de bouwknopen (opties A-B-C):

  • bij gebruik van optie C voor de bouwknopen: in de forfaitaire toeslag is het effect van alle bouwknopen, en dus ook die van de randisolatie, opgenomen. Het isolerend effect van de randisolatie mag niet opgenomen zijn in de U-waarde van de vloer.
  • Bij gebruik van optie A of B voor de bouwknopen: u kunt het effect van randisolatie uitsluitend inrekenen via een gedetailleerde gevalideerde numerieke berekening van de bouwknoop van de funderingsaansluiting. Het isolerend effect van de randisolatie mag nooit opgenomen zijn in de U-waarde van de vloer.

U mag het effect van de randisolatie geen tweede maal meenemen bij de berekening van de U-waarde.

Projecten zonder de inrekening van bouwknopen

U mag de randisolatie wél in rekening brengen in de U-waarde in die situaties waarbij nooit bouwknopen worden ingerekend en waarbij dubbeltelling niet mogelijk is. Dit is het geval bij renovatieprojecten zonder K-, E- of S-peil-eis en bij functiewijzigingen groter dan 800 m³ met uitsluitend een K-peil-eis . De configuratie van de randisolatie moet in dat geval identiek zijn aan de configuratie zoals voorgesteld in § F.2.2 van het transmissiereferentiedocument. Het isolatiemateriaal van de randisolatie moet dus over dezelfde dikte doorlopen over de opkant van de vloerplaat.

Let op: voor dossiers met een bouwaanvraag vanaf 1 maart 2017 vallen dergelijke functiewijzigingen onder IER. Dit betekent dat u vanaf dan wel bouwknopen moet inrekenen en dat u de randisolatie voor IER-projecten niet meer mag inrekenen in de U-waarde.

Afwijking of uitzondering

Als blijkt dat u de Umax-eis van de vloer niet kan behalen, omdat u de randisolatie niet kunt meerekenen in de U-waarde van de vloer, kunt u hiervoor een afwijking of uitzondering aanvragen op basis van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid (zie art. 9.1.27 van het Energiebesluit).

Let op: dien de aanvraag in binnen de 9 maanden na de aanvraag van de vergunning. U kunt dit nalezen bij Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen.