Taken

In het kader van de realisatie van zijn missie en visie voert het Vlaams energieagentschap volgende beleidsuitvoerende taken uit:

  • het bevorderen van het rationeel energiegebruik en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
  • het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daartoe bestemde middelen en fondsen;
  • het voeren van sensibiliserings- en communicatieacties inzake milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik;
  • het uitvoering geven aan de regelgeving in verband met beheer en uitbouw van de distributienetten van elektriciteit, gas en warmte;
  • het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses ter ondersteuning van de beleidsuitvoering;
  • het verwerken van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie met het oog op het toeleveren aan het departement van beleidsgerichte input;
  • het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan;
  • alle andere beleidsuitvoerende taken betreffende het energiebeleid die bij decreet of door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Energieagentschap worden toevertrouwd.