2%-regel voor residentiële ventilatie

Toepassingsgebied

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag voor de hygiënische ventilatie-eisen 2% afgeweken worden van de eisen.

De afwijkingsregeling geldt enkel voor residentiële ruimten en dus niet voor niet-residentiële bestemmingen of voor niet-residentiële ruimten in een woning (zoals een woning met kantoor of praktijk). 

Berekening van de 2%-regel

Per EPB-eenheid wordt de 2%-afwijking berekend als de som van het totale geëiste buitenluchttoevoerdebiet en het totale geëiste afvoerdebiet naar buiten, vermenigvuldigd met 2% (dus met 0,02). Doorstroomdebieten tellen niet mee in de som. 

De berekende afwijking wordt vervolgens afgetrokken van het totale gerapporteerde tekort. 

•    Als de totale afwijking maximaal de 2%-afwijking bedraagt, dan voldoet de EPB-eenheid aan de ventilatie-eisen. Op de formulieren van de EPB-aangifte ziet u een asterisk staan die aangeeft dat de 2%-regel is toegepast. Dat voldaan is aan de ventilatie-eisen wordt ook gevalideerd in de energetische aspecten van de ventilatie, bijvoorbeeld voor de bepaling van de m-factor.

•    Als na de aftrek van het vrijgestelde debiet nog steeds tekorten voorkomen, dan voldoet de EPB-eenheid niet aan de ventilatie-eisen. Het vrijgestelde debiet wordt in totaliteit in mindering gebracht bij het berekenen van een eventuele ventilatieboete.

De toegelaten afwijking geldt voor tekorten aan doorstroom, toevoer en afvoer in de EPB-eenheid. De 2%-vrijstelling kan volledig worden gebruikt om een afwijking in één ruimte te compenseren, of kan verdeeld worden om kleine tekorten of kleine meetafwijkingen in meerdere ruimten te compenseren. 

Merk op: voor een gemiddelde woning met een som van de beschouwde debieten van 450 tot 600 m³/h, bedraagt de maximaal toegestane afwijking dan 9 tot 12 m³/h. De toegelaten afwijking zal bij een gemiddelde woning dus nooit voldoende zijn om een volledige ruimte vrij te stellen.

In de software

weergave van de 2%-afwijkingsregel voor residentiële ventilatie in de EPB-software
  • Als de ventilatie voldoet door toepassing van de 2%-regel, dan zal het vinkje in het oranje staan. Bij de resultaten van de ventilatie, op het niveau van de EPB-eenheid, kunt u zien hoeveel m³/h de EPB-eenheid mag afwijken.
  • Als na de aftrek van het vrijgestelde debiet nog steeds tekorten voorkomen, dan voldoet de woning niet aan de ventilatie-eisen. Alle ruimten waar er tekorten zijn, worden aangeduid als ‘niet voldaan’.