Gecombineerde bouwknopen

In sommige situaties liggen lineaire bouwknopen zo dicht in elkaars buurt, dat de verschillende bouwknopen elkaar beïnvloeden. Er is dan sprake van een gecombineerde bouwknoop.

Voor dergelijke bouwknoop is het nauwkeuriger om het gezamenlijk warmteverlies numeriek te berekenen voor de totale combinatie van die bouwknopen.

Het is toegestaan om de gecombineerde lineaire bouwknoop op te splitsen in afzonderlijk bepaalde Ψe-waarden van de samenstellende bouwknopen en vervolgens elke Ψe-waarde af te toetsen aan de individuele grenswaarde Ψe,lim. Dit leidt wel steeds tot een hoger warmteverlies dan in werkelijkheid.

Voorbeelden

  • funderingsaanzetten in combinatie met een raam- of deurdorpel
  • balkonuitkragingen in combinatie met raamaansluitingen boven en/of onder het balkon.

Voor deze gevallen is het voor een numeriek berekende bouwknoop toegelaten de combinatie te beschouwen als 1 ‘gecombineerde’ bouwknoop die bestaat uit verschillende deelbouwknopen.

Om aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening na te kijken of dergelijke gecombineerde bouwknoop EPB-aanvaard is, is het nodig de gecombineerde bouwknoop  in  zijn  geheel  door  te  rekenen  en  de  totale berekende Ψe-waarde  af  te toetsen aan de som van de Ψe,lim-waarden van de afzonderlijke typologieën die erin voorkomen.  

Let op: momenteel berekent de software niet zelf de som van de Ψe,lim-waarden van de afzonderlijke typologieën. Deze moet u zelf bepalen en invoeren. Het is steeds toegestaan om elke samenstellende bouwknoop afzonderlijk in te voeren. Dit mag zowel numeriek als met de waarde bij ontstentenis gebeuren.

Waarde bij ontstentenis voor een gecombineerde bouwknoop

Bepaal de waarden bij ontstentenis van de afzonderlijke typologieën die samen als 1 bouwknoop worden beschouwd en maak handmatig de totale som van deze waarden. Dit is de waarde bij ontstentenis van de gecombineerde bouwknoop.

Let op: bij sommige gecombineerde bouwknopen kan het voorkomen dat een of meer deelbouwknopen individueel EPB-aanvaard zijn. Wanneer u rapporteert met optie B mag u voor de bepaling van de waarde bij ontstentenis de EPB-aanvaarde bouwknopen weglaten uit de gecombineerde bouwknoop. Het EPB-aanvaard zijn van de bouwknopen moet u kunnen bewijzen aan de hand van stavingsstukken.

Rekenvoorbeeld

Een gecombineerde bouwknoop bestaat uit bouwknoop A en bouwknoop B.

• Bouwknoop A heeft ΨAe,lim als limietwaarde en als toeslag voor de doorverbinding Z.
• Hierdoor is de Ψ-waarde bij ontstentenis voor bouwknoop A = Z + ΨAe,lim

• Bouwknoop B heeft ΨBe,lim als limietwaarde en als toeslag voor de doorverbinding W.
• Hierdoor is de Ψ-waarde bij ontstentenis voor bouwknoop B = W + ΨBe,lim

De waarde bij ontstentenis voor de gecombineerde bouwknoop is dan (Z + ΨAe,lim)+ (W + ΨBe,lim)
De psi-limietwaarde voor de gecombineerde bouwknoop moet u zelf bepalen zoals hierboven beschreven. In het voorbeeld is deze waarde gelijk aan (ΨAe,lim + ΨBe,lim).

De bepaling van de psi-limietwaarde is voornamelijk om de invloed van de gecombineerde bouwknoop op het forfaitaire toeslaggedeelte correct te berekenen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
08-06-2020