Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt voor enkelvoudige vensters

De bepaling van de Uw -waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) kan op 2 manieren:  

 • ofwel door proeven;
 • ofwel aan de hand van een berekening.

Bepaling van Uw aan de hand van proeven

Het beproeven van vensters om de Uw-waarde vast te leggen is zeer precies maar niet altijd mogelijk of wenselijk. De proeven moeten uitgevoerd zijn op exact hetzelfde venster zoals toegepast in het project.

Voor vensters in de norm NBN EN ISO 12567-1 van toepassing. Voor dakvlakvensters  is de NBN EN ISO 12567-2 van toepassing.

Bepaling van Uw aan de hand van een berekening

Voor de berekening van Uw voor een enkelvoudig venster geldt de volgende formule:

Formule voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt Uw voor enkelvoudige vensters

De wijze van bepaling van de parameters uit de bovenstaande formule zoals oppervlaktes en lengten is vastgelegd in de regelgeving. De bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënten van de samenstellende onderdelen is vastgelegd in normen of gaat via opgelegde waarden bij ontstentenis van de parameters.

De bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënten via de normen vraagt meer inspanning  maar is nauwkeuriger dan de bepaling via de waarden bij ontstentenis.

Hieronder een overzicht van de parameters, de toe te passen normen en de verwijzing naar het transmissiereferentiedocument waar de waarden bij ontstentenis voor de parameters zijn terug te vinden.

Ug warmtedoorgangscoëfficiënt  van de beglazing
 • te bepalen volgens de normen NBN EN 673, NBN EN 674 of NBN EN 675
Uf warmtedoorgangscoëfficiënt per type raamprofiel
 • ofwel door proefondervindelijke bepaling in overeenstemming met de norm NBN EN 12412-2
 • ofwel met een numerieke berekening in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 10077-2
 • ofwel met waarden bij ontstentenis voor Uf volgens bijlage D bij het TRD
Up

warmtedoorgangscoëfficiënt  van een ondoorschijnend vulpaneel

 • ofwel berekend volgens de §6 en 7 van het TRD indien het vulpaneel bestaat uit 2 panelen glas, kunststof, metaal waartussen zich isolatiemateriaal bevindt
 • ofwel berekend volgens de norm NBN EN ISO 10211
Ur

warmtedoorgangscoëfficiënt  van een afsluitbaar ventilatierooster

 • ofwel door proefondervindelijke bepaling in overeenstemming met de norm NBN EN 12412-2
 • ofwel met een numerieke berekening in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 10077-2
Ψg en  Ψp de lineaire doorgangscoëfficiënt ( Ψ-waarde ) van de onderlinge aansluitingen tussen de raamprofielen, raamstijlen en beglazingen of panelen
 • ofwel aan de hand van een proef volgens de norm NBN EN 12412-2
 • ofwel via een numerieke berekening volgens de norm NBN EN ISO  10077-2
 • ofwel volgens de tabelwaarden van annex E bij het TRD

Het berekenen van de Uw-waarde volgens de bovenvermelde formule is mogelijk met behulp van de EPB-software als de correct bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënten en oppervlakten ter beschikking zijn.  

Parameters bepaald met waarden bij ontstentenis

Het berekenen van de warmtedoorgangscoëfficiënten van beglazing, panelen, raamprofielen, ventilatieroosters en hun onderlinge aansluitingen volgens de overeenstemmende normen met aangepaste rekensoftware is intensief en vraagt veel inzicht en specialisatie. Daarom is het mogelijk om de Uw-waarde ook via waarden bij ontstentenis van de samenstellende onderdelen te bepalen. Deze methode is minder nauwkeurig dan de bepaling van Uw aan de hand van numeriek berekende warmtedoorgangscoëfficiënten van de onderdelen met behulp van aangepaste software volgens de correcte norm.

Vereenvoudigde bepaling van de Uw-waarde van vensters

De vereenvoudigde bepaling van de Uw-waarde houdt rekening met een vaste waarde voor de oppervlakteverhouding beglazing/raamprofiel (70-30% of 80-20%)en het aandeel van het ventilatierooster als dit aanwezig is. Voor de glasrand of afstandshouder wordt eveneens gerekend met een vaste waarde voor de  omtrek. Deze methode is opgenomen in de EPB-software, maar is slechts toepasbaar wanneer het geheel van vensters in een gebouw (epb-eenheid) uit eenzelfde type van beglazing, raamprofiel, vulpaneel en ventilatierooster is opgebouwd.

Geldig voor alle aanvragen