Erkenningsprocedure

Wilt u verslaggever worden? Dan moet u de onderstaande stappen doorlopen.

De energieprestatiedatabank houdt bij of u aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. U kunt de onderstaande stappen in de databank niet in één keer afwerken. Wenst u later terug te keren naar het erkenningsproces voor verslaggevers, klik dan op het item ‘Erkenning voltooien’ in het registratie-menu. Dan herneemt u de laatste stap die u had genomen in uw erkenningsaanvraag.

1

beeld van startscherm om zich te registreren als verslaggever

2opstartscherm dat toont hoe u zich kan registreren op de databank

 

1. Aanmelden op de energieprestatiedatabank

Voor het eerste gebruik van de energieprestatiedatabank dient u zich te registreren bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 • U vult uw persoonsgegevens en hoedanigheid (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan.

Screenshot bij stap 2

2. Beschikken over een geschikt diploma

Het VEKA verifieert via de energieprestatiedatabank of uw diploma voldoet aan de vereisten.

Dit is een belangrijke stap: als uw diploma voldoet aan de diplomavoorwaarden tot verslaggever, ontvangt u een e-mail met de goedkeuring. Zoniet, dan ontvangt u een e-mail met toelichting bij de afkeuring. In dit laatste geval zal u helaas niet als verslaggever kunnen optreden.

 • U behaalde uw diploma na 2000

Uw diplomagegevens zitten in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) of in de diplomadatabank van het Departement Onderwijs. Na het selecteren van uw diploma, richting en afstudeerjaar, kunt u uw diploma zoeken in de LED-databank. De verificatie van uw diplomagegevens gebeurt automatisch. Bij vragen of problemen, stuurt u een e-mail naar energie@vlaanderen.be.

 • U behaalde uw diploma vóór 2000

In dat geval moet u een ingescande versie van uw diploma opladen op de energieprestatiedatabank: onder het veld ‘Diplomabestand’ klikt u op de knop ‘Bladeren’. Na de selectie van uw diploma drukt u op de knop ‘Opladen diploma’. Vervolgens valideert het VEKA uw diploma manueel.

1

scherm over weergave van opleiding in de databank

2

tweede beeld over weergave van opleiding in de databank

3. Een opleiding tot EPB-verslaggever volgen

 • Via de opleidingstabel vindt u de erkende opleidingen. De kostprijs, lesdatums en inschrijfprocedure vindt u via hun websites.
 • Wilt u verslaggever worden? Check - voordat u zich inschrijft - eerst of uw diploma wel aan de diplomavereiste voldoet!
 • U schrijft zich in voor een erkende opleiding, via de opleidingsinstelling.
 • Na voltooiing van de opleiding krijgt u een getuigschrift van de opleidingsinstelling.
 • Na opladen van de examenresultaten door de opleidingsinstelling waar u het examen aflegde, zal de gevolgde opleiding in uw scherm verschijnen.

Let op: het getuigschrift  is 1 jaar geldig en hebt u nodig om  het examen af te leggen. Deze geldigheidstermijn wordt strikt toegepast. Als uw getuigschrift verlopen is, kan u pas deelnemen aan het examen als u de opleiding opnieuw volgt.

Scherm over weergave van het examen in de databank

4. Slagen voor het examen

Aansluitend op de opleiding moet u slagen voor het examen, bij een erkende exameninstelling. De examenvoorwaarden (vorm, duur, slaagcriteria, reglement … ) hangen af van de instelling. U schrijft via hen in. De contactgegevens vindt u via hun website.

De meeste opleidingsinstellingen die de basisopleiding tot verslaggever organiseren, richten ook examens in. Indien niet, dan kunt u terecht bij een andere opleidingsinstelling die erkend is voor het inrichten van examens voor verslaggevers. We vullen de erkende exameninstellingen aan onder het deel Examen.

Let op: om te slagen heeft u 12 maanden vanaf de datum van uw getuigschrift. Selecteer dus een examen dat ruim binnen de geldigheidsheidstermijn van uw getuigschrift valt. Zo houdt u rekening met eventuele herkansingen. U moet zich ook nog registreren binnen de geldigheidstermijn (zie stap 5). Eens uw getuigschrift vervallen is, moet u de basisopleiding tot verslaggever opnieuw volgen, voordat u nog eens kan deelnemen aan het examen.

Van zodra de opleidingsinstelling de geslaagden heeft doorgegeven aan het VEKA, ontvangt u een e-mail met de melding ‘geslaagd’ of ‘niet-geslaagd’.

 • Bent u geslaagd? Via de databank gaat u naar de volgende stap.
 • Niet geslaagd? Controleer of u binnen de geldigheid van uw getuigschrift van de basisopleiding nog kunt deelnemen aan een examen. Het getuigschrift is 12 maanden geldig. U kunt uw opleidingsinstelling contacteren voor een herkansing. Slaagt u voor de tweede kans evenmin? Dan hangt het van uw getuigschrift af, of u nogmaals kan deelnemen. Let wel dat bij iedere deelname een inschrijvingsbedrag hoort.
 

5. De verklaring op eer ondertekenen

De verklaring op eer ondertekenen en de bevestiging van alle gegevens, is de laatste stap in uw erkenningsaanvraag tot verslaggever. U ondertekent die via de energieprestatiedatabank, door een druk op de knop.

Let op: deze laatste stap in uw registratie als verslaggever moet u tijdig doen, namelijk binnen de 12 maanden na de datum van uw getuigschrift van de opleiding tot verslaggever. Als u buiten de termijn aanmeldt, krijgt u geen erkenning.

1

scherm dat de laatste stap in de erkenningsprocedure weergeeft

2

scherm over bevestiging van de invoergegevens

3

Screenshot bij stap 6

6. U bent een erkende verslaggever

Als alle stappen zijn doorlopen, bent u een erkende verslaggever.

 • U krijgt een persoonlijke verslaggeverscode. Die code bestaat uit 'EP', gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld EP12345.
 • Wenst u als verslaggever gepubliceerd te worden op energiesparen.be, met uw adres-, telefoon- en e-mailgegevens? Dan moet u dat op de energieprestatiedatabank aangeven. Ga daarvoor naar het menu ‘Registratie’ en dan ‘Aanpassen’: onder het tabblad met uw correspondentiegegevens kunt u aanvinken of u akkoord gaat met deze publicatie.

Let op: vanaf nu moet u jaarlijks permanente vorming volgen om uw erkenning te behouden.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
08-02-2021