Is een ketel op vloeibare biobrandstoffen nog toegelaten?


In Vlaanderen is de keuze gemaakt om voor het verwarmen van gebouwen (ruimteverwarming en warm water), de stookolieketel niet langer toe te laten daar waar aardgas in de straat beschikbaar is.

In sommige landen focust men zich op de brandstof en niet op de technologie.

Per definitie is een stookolieketel, volgens het Energiedecreet: “het geheel van ketellichaam en brander dat de verbrandingswarmte uit de verbranding van stookolie op het water moet overbrengen, ter voorziening van ruimteverwarming of sanitair warm water.”

Alle bepalingen in het Energiedecreet zijn geschreven voor stookolieketels op fossiele brandstoffen.

In het kader van het plaatsings- en vervangingsverbod voor stookolieketels vanaf 1 januari 2022 is ‘bijmeng’ echter niet toegelaten. Wanneer het gaat over een combinatie van stookolie met een andere brandstof, blijft het gaan over het verbranden van stookolie. R33 bijvoorbeeld bestaat uit een mengeling van 67% klassieke stookolie met 33% biobrandstoffen.

Als de regelgeving een combinatie van stookolie en biobrandstoffen zou toelaten (of zou stellen dat bijvoorbeeld R33 geen stookolie is) kan men in de praktijk een nieuwe stookolieketel plaatsen ‘voor biobrandstoffen’ en bij de volgende tankbeurt gewone, fossiele stookolie bestellen.

Dat betekent dat alle mengvormen met stookolie (hybride warmtepomp op stookolie, stookolieketel op biobrandstoffen,....) niet meer zijn toegelaten vanaf 2022 in die situaties die in het Energiedecreet staan beschreven.

Dus: 
•    als de ketel kan werken op stookolie, is het wettelijk gezien een stookolieketel en is hij niet meer toegelaten daar waar een aardgasaansluiting mogelijk is, en bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties;
•    als het gaat om een ketel die enkel werkt met biobrandstoffen (en die dus geen stookolie kan verbranden) is die strikt wettelijk gezien wel nog toegelaten.

Het VEKA ziet wel een plaats voor biobrandstoffen binnen de energietransitie, maar dan voornamelijk voor processen waarbij nog hoge temperaturen nodig zullen zijn, zoals in bepaalde industriële toepassingen, bepaalde vormen van vervoer of voor de centrale opwekking van energie.
Voor verwarming op gebouwniveau zijn er alternatieven waarvan de productie niet in het vaarwater komt van andere sectoren (landbouw, voedselvoorziening,…) en andere aspecten (ontbossing, bodemgebruik) waar ook aanpassingen nodig zijn om broeikasgassen te reduceren.

Regelgeving

Definitie stookolieketel: Energiedecreet artikel 1.13, 114°/1

Published on: 
13-01-2022