Call groene stroom

Call groene stroom in 2022

Het is de bedoeling om  in 2022 in totaal drie calls te organiseren voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. Onder voorbehoud van het advies van de Raad van State en de publicatie in het Belgisch staatsblad, zal een Ministerieel besluit de eerste twee calls voor het jaar 2022 als volgt organiseren: 

 • CALL 1, van 1 maart 2022 om 9u tot en met 15 maart 2022 om 16u, een budget van 5.000.000 euro voor subcall 2 'overige PV'
 • CALL 2, van 14 juni 2022 om 9u tot en met 28 juni 2022 om 16u, een budget van 5.000.000 euro voor subcall 2 'overige PV'

Voor de derde call wordt een Ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. De derde call is als volgt gepland:

 • CALL 3, van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u; voor subcall 1 en subcall 2, 

Op basis van de prestaties van de eerste twee in 2022 georganiseerde calls, kan voor de derde call dan het resterende beschikbaar budget worden voorzien.

Voor CALL 1 en CALL 2 zijn geen wijzigingen voorzien in de rekenmethode voor de energieopbrengst voor installaties op basis van zonne-energie, noch in de in het Energiebesluit opgenomen maxima.

Wijzigingen van het Energiebesluit van kracht vanaf 2022

Op 10 december 2021 keurde de Vlaamse Regering wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010 definitief goed. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op de steunregeling voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • het toepassingsgebied van de call: voortaan komen installatie op basis van zonne-energie in aanmerking met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW;
 • per rangschikking worden voortaan projecten die het laagst gerangschikt staan omwille van een hoog bod, ter waarde van 10% van het totaalbedrag van de aangevraagde steun binnen die rangschikking niet geselecteerd, de overige best gerangschikte projecten krijgen steun tot het beschikbare budget opgebruikt is, het duurste project valt in elk geval af;
 • het verplicht toevoegen van een erewoordverklaring dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden is, als ontvankelijkheidsvoorwaade voor de subsidieaanvraag;
 • het verplicht digitaal indienen via het Energieportaal van het bewijs van de gestelde bankwaarborg voor weerhouden subsidieaanvragen in een call;
 • het verplicht toevoegen bij de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie van een kopie van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden.

Lopende calls

Op dit moment zijn er geen calls geopend.

Afgesloten calls

De derde call van het jaar 2021 liep van 1 december 2021 om 9u00 tot en met 14 december 2021 om 16u00 voor zowel subcall 1 als subcall 2.

Informatie over de vorige calls en de winnende projecten vindt u hiernaast in de rubriek 'Resultaten calls'.

call groene stroom knop aanvraag indienen en raadplegen

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het energieportaal door de aanvrager of door de indiener die de aanvraag in naam en voor rekening van de aanvrager invulde en indiende. Meer informatie over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in de handleiding (vanaf pagina 51).  De termijn voor het stellen van een bankwaarborg is 60 dagen. 

Algemene info over het callsysteem 

Een oproep of call groene stroom kan gelden voor:

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW;

 • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

Deze investeringssteun vervangt het systeem van groenestroomcertificaten.

De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen (subcalls):

 • drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines vormen samen projectgroep 1 (subcall 1);
 • alle overige zonnepanelen vormen projectgroep 2 (subcall 2).

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze investeringssteun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020  legt de contouren en bepalingen van de call groene stroom vast.

 

De call en de-minimis steunregelingen

De steun uit de call groene stroom kan gecombineerd worden met steunsystemen die onder de de-minimis voorwaarden vallen voor zover het niet over dezelfde subsidieerbare kosten gaat.

Meer informatie over de-minimis vindt u op de website van het VLAIO.

Een handleiding, definitie 'onderneming', uw energieopbrengst berekenen, uw kadastrale code, het sjabloon verklaring op eer, een BIS-nummer of VOP-nummer aanvragen,... dit vindt u in de rubriek 'Noodzakelijke documenten voor uw aanvraagdossier'.

Voor alle aanvragers:
activeer vandaag uw e-box!
Alle communicatie verloopt (uitsluitend) via de e-box. 
Meer info over het activeren en raadplegen.

De derde call groene stroom werd op 14 december afgesloten. De algemene resultaten van de derde oproep zijn reeds beschikbaar. Lees meer.

Published on: 
22-12-2021