Call lokale energieprojecten 2019

Een nieuwe call voor lokale energieprojecten

De Vlaamse Regering besliste op 1 maart 2019 om een nieuwe call voor lokale energieprojecten te lanceren. Tussen 11 maart en 30 april 2019 konden steden en gemeenten een subsidie-aanvraag voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten indienen. De Vlaamse Regering heeft voor deze call 6.031.288 euro vrijgemaakt.

Om verwarring te vermijden: deze nieuwe oproep staat volledig los van de 'Overal stroomversnellers'- uitdaging waarvoor geslaagde steden en gemeenten nog tot en met 1 november 2019  hun subsidie-aanvraag kunnen indienen. Alle informatie over Overal Stroomversnellers vindt u niet hier, maar op  https://www.energiesparen.be/overal-stroomversnellers.

Stand van zaken

Intussen werden alle ingediende projecten inhoudelijk beoordeeld door het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap. Alle ministeriële besluiten werden opgemaakt, een afschrift werd bezorgd aan de betrokken gemeenten.

Er werd gewerkt met een standaard ministerieel subsidiebesluit waarin enkel de projectspecifieke gegevens werden aangepast, evenals de subsidiebedragen. Hieronder worden de belangrijkste bepalingen van dit standaardbesluit opgesomd:

  • Artikel 1 vermeldt het totale subsidiebedrag dat maximaal aan de gemeente zal worden toegekend;
  • Artikel 2 bepaalt de projecten waarvoor de subsidie wordt toegekend;
  • Artikel 3 legt de voorwaarden vast waaraan lokale energieprojecten moeten voldoen om financiële ondersteuning te kunnen genieten.
  • Artikel 4 stipuleert dat de subsidiebedragen in 2 schijven worden uitbetaald: 50% na ondertekening van het subsidiebesluit, het saldo na uitvoering van alle projecten.
  • Artikel 5 regelt de verantwoordingsstukken noodzakelijk voor onderbouwing van de subsidie en uitbetaling van het saldo.

Enkel de dossiers van Antwerpen en Gent moeten nog door de nieuwe Vlaamse Regering worden goedgekeurd. Dossiers waarvoor het toe te kennen subsidiebedrag 250.000 euro overschrijdt, kunnen immers niet per ministerieel besluit afgehandeld worden en moeten naar de Vlaamse Regering.

Een overzichtstabel met de stand van zaken vindt u hier: xlsx bestandstatus call 2019.xlsx (14 kB)

Pro rata aftopping subsidie voor ‘derde’ projecten

Het door de steden en gemeenten totale aangevraagde bedrag (ongeveer 6,4 miljoen euro) overschrijdt het door de Vlaamse Regering vrijgemaakte budget, waardoor een pro rata aftopping werd toegepast.

De ‘aftopping’ van de subsidiebedragen gebeurde enkel op alle ‘derde’ projecten van steden en gemeenten. Er is voldoende budget om alle aanvaarde eerste en tweede projecten volledig te honoreren. De ‘aftopping’  gebeurde pro rata op basis van het resterende budget na subsidiëring van alle aanvaarde eerste en tweede projecten.

Rekenvoorbeeld: indien na de subsidiëring van de eerste en tweede projecten nog een budget resteert van 350.000 euro, en er voor 700.000 euro aan ‘derde’ projecten aanvaard werden, zullen alle initiële subsidiebedragen voor ‘derde’ projecten met een factor 0,5 vermenigvuldigd worden (350.000/700.000 = 0,5).

Contact

Vragen rond de stand van uw dossier kunnen gesteld worden via veka@vlaanderen.be

De algemene projectvoorwaarden

Het moet telkens gaan om effectieve investeringsprojecten in de eigen stad of gemeente die op 11 maart 2019 nog niet in uitvoering zijn en betrekking hebben op één van de volgende subthema’s:

  • Energie-efficiëntie.
  • Groene warmte/WKK.
  • Elektrische mobiliteit (wagens, laadpalen).
  • Groene stroom (alleen in combinatie met een van voorgaande thema’s).

Noot: hoewel in de originele oproep aangekondigd werd dat elektrische fietsen niet in aanmerking zouden komen voor de call, is na overleg beslist om projecten rond elektrische fietsen toch te weerhouden.

Projecten waarvoor steun wordt aangevraagd in het kader van de oproep ''Overal Stroomversnellers'' uit 2018, kunnen niet ingediend worden binnen deze call.

 Alleen projecten met een duidelijke investeringscomponent worden aanvaard. De subsidie gebruiken om een premie te financieren, een studie te bestellen of een consultant aan te werven om energieaudits uit te voeren, wordt bijgevolg niet aanvaard. Aan veel investeringsprojecten gaat een haalbaarheidsstudie vooraf. Deze haalbaarheidsstudies mogen worden opgenomen in de totale projectkost (en kunnen dus gefinancierd worden met de subsidie van de Vlaamse overheid) enkel en alleen als het investeringsproject zelf ook effectief wordt uitgevoerd.

Nieuwbouwprojecten worden niet aanvaard.

Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap adviseert de gemeenten en steden om bij de keuze van de lokale projecten te mikken op projecten met een belangrijke CO2-besparing.

Er worden geen verdere beperkingen opgelegd aan de inhoud van de concrete projecten. Vanzelfsprekend moeten de projecten wel voldoen aan alle geldende regelgeving (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, staatssteunregels, energieprestatieregelgeving,, …).   

Er is geen deadline waarbinnen de projecten moeten zijn afgerond. Let wel: de slotschuldvordering kan maar worden ingediend zodra alle projecten zijn uitgevoerd.

Bijkomende voorwaarde voor groenestroom projecten

Projecten met betrekking tot groene stroomproductie komen enkel in aanmerking indien deze investering in hetzelfde project gecombineerd wordt met verbeterde energie-efficiëntie, groene warmteproductie (+WKK) of elektrische mobiliteit (het "EE-aspect" genoemd). Bovendien moet de netto-investeringskost van het EE-aspect van het project minstens 60% van de totale netto-investeringskost bedragen.