Art 4: langetermijnstrategie

Initieel was de langetermijnstrategie voor renovatie opgenomen in de energie efficiëntie richtlijn. Intussen is deze verhuisd naar de EPBD-richtlijn en moet een nieuwe langetermijnstrategie worden opgemaakt door elke lidstaat.

Hieronder vindt u in afwachting nog de 'oude' langetermijnstrategie, die werd opgesplitst naargelang het type gebouw:

  • residentieel
  • niet-residentieel
voor residentiële gebouwen

De langetermijn renovatiestrategie voor residentiële gebouwen wordt geconcretiseerd via het Renovatiepact.

voor niet-residentiële gebouwen

In opdracht van het VEA voerde het studiebureau Efika in 2016 een beleidsondersteunende studie uit waarin werd nagegaan hoe het niet-residentiële gebouwenpark op korte, middellange en lange termijn aan een versneld tempo energetisch kan worden gerenoveerd teneinde de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te halen en te voldoen aan de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie. Deze studie diende als ondersteuning voor de opmaak van een actieplan energetische renovatie van niet-residentiële gebouwen.

Om het besparingspotentieel voor niet-residentiële gebouwen in te schatten is in deze studie een analyse gemaakt van de Vlaamse tertiaire gebouwen en hun energieverbruik. Vervolgens is (de haalbaarheid van) het ambitieniveau qua energiebesparing in niet-residentiële gebouwen geanalyseerd. Op basis van deze analyses werd een eerste aanzet voor een renovatiestrategie voor niet-residentiële gebouwen opgemaakt, met bijzondere aandacht voor de belemmeringen en voorstellen voor maatregelen om deze belemmeringen weg te werken.

pdf bestandStrategienota niet-residentiële gebouwen.pdf (2.04 MB)