Wie heeft recht op de sociale maximumprijs?

Iedere eindafnemer van gas en/of elektriciteit die kan bewijzen dat hijzelf, of een persoon die onder hetzelfde dak leeft, recht heeft op één van de volgende uitkeringen:

 • een leefloon;
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen;
 • een tegemoetkoming voor gehandicapten met blijvende arbeidsongeschiktheid ongeschiktheid van minstens 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot categorieën 2,3 en 4;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ongeacht de categorie;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een financiële steun van het OCMW in afwachting van:
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor gehandicapten;
  • steun voor mensen ingeschreven in het vreemdelingenregister gemachtigd tot verblijf voor onbepaalde tijd, die wegen nationaliteit niet in aanmerking komen voor een leefloon. 
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
 • De sociale maximumprijs van aardgas is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen met verwarming op aardgas door middel van  een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij.