Veelgestelde vragen energiekaart

Wat toont de energiekaart precies?
 

De energiekaart (https://apps.energiesparen.be/energiekaart) wil uitgroeien tot het online-informatieplatform over energie in Vlaanderen, de provincies en de gemeenten. We streven ernaar om de meeste actuele gevalideerde cijfers over energie-efficiëntie van gebouwen en groene energie voor Vlaanderen aan te bieden.

Voorlopig zijn er twee rapporten: Energiepremies en Groene energie met

1. op niveau Vlaanderen (knop  helemaal bovenaan op 'Vlaanderen' - scroll omlaag en selecteer een rapport):

  • Energiepremies  toont hoeveel en welke premies sinds 2014 door de netbeheerders zijn uitbetaald voor investeringen in energie-efficiëntie (dakisolatie, hoogrendementsglas, …) enerzijds en in groene-energie-installaties (warmtepomp en zonneboiler) anderzijds. De cijfers geven een totaalbeeld van de premies voor zowel woningen, woongebouwen als appartementen. Er is ook informatie over premies voor de specifieke doelgroepen.
  • Groene energie toont de evolutie van groene energie (stroom en warmte), zonnepanelen en windturbines (met scorekaart van alle gemeenten en provincies, top 30 gemeenten en sterkste stijgers van afgelopen jaar), de overzichtskaart met aangemelde energieprojecten van coöperaties en crowdfunding, voorspellingen voor groenestroomproductie uit zonnepanelen en windturbines vandaag en morgen en de zonnekaart die de geschiktheid van elk Vlaams dak voor zonnepanelen en zonneboilers.

2. op provincieniveau (knop  helemaal bovenaan op 'Provincies' - kies uw provincie op de kaart of in het tekstvak - scroll omlaag en selecteer een rapport):

  • Energiepremies  toont dezelfde inhoud als op het niveau Vlaanderen, uitgesplitst per provincie.
  • Groene energie toont enkel inhoud over zonnepanelen en windturbines (met scorekaart van de gemeenten, top 5 gemeenten en sterkste stijgers van afgelopen jaar) en de overzichtskaart met aangemelde energieprojecten van coöperaties en crowdfunding.

3. op gemeenteniveau (knop  helemaal bovenaan op 'Gemeenten' - kies uw gemeente op de kaart of in het tekstvak - scroll omlaag en selecteer een rapport): 

  • Energiepremies  toont dezelfde inhoud als op het niveau Vlaanderen, uitgesplitst per gemeente.
  • Groene energie toont enkel inhoud over zonnepanelen en windturbines* (met scorekaart van de gemeenten in het arrondissement)* en de overzichtskaart met aangemelde energieprojecten van coöperaties en crowdfunding. 

* kan leeg zijn als er geen enkel project gerapporteerd is aan het VEKA.

De beschikbare gegevens worden gevalideerd en gerapporteerd in een handig overzicht. U mag ervan uitgaan dat de gepubliceerde data de meest recent beschikbare data zijn. 

Belangrijke kanttekening: Omdat nieuwe "aanmeldingen" verschillende stappen moeten doorlopen, worden ze in vele gevallen pas na enkele maanden door de netbeheerders geregistreerd. De cijfers worden door ons nagekeken en verwerkt voor we ze publiceren. Data van bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines van het recentste kwartaal zijn dus per definitie onvolledig en een onderschatting van de werkelijkheid. Jaartotalen zijn pas tegen eind april van het eerstvolgende jaar als definitief te beschouwen. 

Ik vind bepaalde informatie niet. Zal de energiekaart inhoudelijk verder uitbreiden?


Voorlopig beperkt de energiekaart zich tot cijfers over energiepremies in woningen en investeringen in groene energie. Op termijn zal ook informatie over EPB (nieuwbouw) en EPC (bestaande woningen) aangeboden te worden.
Mist u iets? Laat het ons weten, misschien kan uw suggestie tot nog meer interessante rapporten leiden.

Terug naar de vragen

Klopt het dat sommige cijfers wel op Vlaams, maar niet op provinciaal en gemeentelijk niveau beschikbaar zijn?


Ja. Dat is bijvoorbeeld zo voor de cijfers van de categorieën groene energie, groene stroom en groene warmte. Deze cijfers zijn afkomstig van het Vito-rapport 'Inventaris Hernieuwbare energie' (meest recente versie op www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies) en bestaan enkel op Vlaams niveau. De cijfers voor de energiepremies en voor de categorieën zonnepanelen en windturbines worden door de netbeheerders gerapporteerd en zijn geaggregeerd op gemeentelijk niveau, dat kunnen we opschalen naar het provinciale en het Vlaamse niveau.

Terug naar de vragen

Klopt het dat sommige cijfers maandelijks geactualiseerd worden en andere jaarlijks?
 

Ja. De meeste cijfers worden op jaarlijkse basis gepubliceerd, zoals:

  • de energiepremies (bron: netbeheerders);
  • de categorieën groene energie, groene stroom en groene warmte (bron: Vito-rapport “Inventaris Hernieuwbare energie”. Dit jaarrapport wordt ongeveer 9 maanden na het einde van een kalenderjaar gepubliceerd door het Vito, meest recente versie op www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies). 

Enkel de cijfers voor de categorieën zonnepanelen en windturbines (bron: netbeheerders) worden op maandelijkse basis gepubliceerd. We verwachten dat op termijn ook voor de energiepremies te kunnen.

Terug naar de vragen

Zijn de cijfers uit de energiekaart in tabelvorm te verkrijgen?
 

Ja. Bij de energiepremies kan u via het icoontje in de rechterbovenhoek van elke tabel de achterliggende data downloaden.
De data over zonnepanelen en windturbines kan u onder de vorm van een xlsx-draaitabel raadplegen.  We centraliseren deze tabellen op www.energiesparen.be/energiekaart/cijfers.

Terug naar de vragen

Waarvoor dient de toepassing 'Selfservice'?


Bij het rapport energiepremies kan u volledig zelf aan de slag en heeft u toegang tot nog meer detailinformatie. U kiest welke filters u graag instelt om een rapport te maken dat aan uw specifieke wensen voldoet: uw selectie beperken tot een of een aantal premiejaren, postcodes, netbeheerders, woningbouwjaren, woningtypes,... 

Terug naar de vragen

Hoe waarheidsgetrouw zijn de cijfers?


Alle cijfers gepubliceerd binnen de energiekaart zijn gevalideerd. Toch is er sprake van onderschattingen.

Bij zonnepanelen en windturbines: omdat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen, worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Deze cijfers worden door ons nagekeken en verwerkt voor we ze publiceren. De data zonnepanelen en windturbines van het recentste kwartaal zijn dus per definitie onvolledig en een onderschatting van de werkelijkheid.
De energiekaart geeft eerste tussenstand voor het afgelopen jaar (x), pas tegen eind april van het volgende jaar (x+1) mag u de "scores" enigszins als definitief beschouwen. 

Bij energiepremies: let er steeds op dat het hier gaat over uitbetaalde premies. In Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde energiebesparende maatregelen veel hoger dan wat het premiecijfers zouden doen vermoeden. Vaak gebeuren er ingrepen zonder dat er een premie voor uitbetaald werd. Sommige van de ingrepen voldoen namelijk niet aan (elk van) de premievoorwaarden, of de premie werd te laat of zelfs niet aangevraagd. 

Terug naar de vragen

Rapporteert de energiekaart het omvormervermogen voor zonnepanelen? 


Ja, op dit ogenblik zijn de gevalideerde gegevens beperkt tot het AC-vermogen van de omvormer.

Terug naar de vragen

Waarom kiezen we de parameter 'vermogen in verhouding tot het aantal inwoners (W/inw)' bij zonnepanelen?


Het aantal installaties of het geïnstalleerde vermogen zegt weinig. Zonnepanelen komen vooral op daken van gebouwen. Vandaag zijn het vooral gezinnen die zonnepanelen installeren, 98% van het aantal installaties of ongeveer 60% van het totaal geplaatste vermogen. Het aantal inwoners van een gebied zal dus ook zijn invloed hebben op de realisatiegraad. Daarom vinden we het logischer om het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen in verhouding tot het aantal inwoners als maatstaf te nemen. U kunt de resultaten 'aantal', 'vermogen' of 'vermogen per km²' van elke gemeente en elke provincie raadplegen, door gebruik te maken van de knoppen net boven de overzichtskaart op https//apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/zonnepanelen.

Merk op: de cijfers zijn totalen. Elke aangemelde installatie van zonnepanelen binnen het Vlaams gewest (met uitzondering van de vertraagde installaties, zie kanttekening bij vraag 1) is in de cijfers verwerkt, dus ook de grote installaties die op de grond en niet op een dak bevestigd zijn. Wil u een onderscheid maken op basis van het vermogen, dan kan u gebruik maken van de draaitabel (te downloaden via www.energiesparen.be/energiekaart/cijfers). Als u filtert op vermogensklasse <=10kW, dan krijgt u enkel de particuliere installaties te zien.

Terug naar de vragen

Waarom kiezen we de parameter 'vermogen in verhouding tot oppervlakte (kW/km²)' bij windturbines?


Het aantal installaties of het geïnstalleerde vermogen zegt weinig. Windturbines hebben ruimte nodig en een klein grondgebied is altijd benadeeld tegenover een groot. Daarom vinden we het logischer om het windvermogen in verhouding tot de oppervlakte als maatstaf te nemen. U kunt de resultaten 'aantal', 'vermogen' of 'vermogen per inwoner' van elke gemeente en elke provincie raadplegen, door gebruik te maken van de knoppen net boven de overzichtskaart op https//apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/windenergie.

Terug naar de vragen

Staat er nog geen windturbine in uw gemeente?


7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Ook de komst van grote windturbines in onze omgeving, vormt voor het overgrote deel van ons geen probleem. Gelukkig is maar een minderheid tegen, want met particuliere projecten alleen kunnen we de doelstellingen voor groene energie nooit halen. Grootschalige installaties  zijn echt nodig. En efficiënter dan kleine toepassingen. Toch lopen de vergunningsaanvragen niet altijd vlot. Soms wordt buurtprotest aangetekend of worden toegekende vergunningen juridisch aangevochten. De mogelijkheid om beroep aan te tekenen is belangrijk, maar toch vragen een aantal misverstanden om opheldering. Een windturbine van 3 megawatt, wekt jaarlijks voor ongeveer 2000 gezinnen elektriciteit op. In het totaal wordt op dit moment ongeveer een kwart van de groene stroom in Vlaanderen geproduceerd door windturbines op land.

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk vlak bij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van beschermde natuur- en vogelgebieden. Lees meer op de themapagina Windenergie.

De Windgids is een praktisch instrument voor wie samen werk wil maken van een lokaal draagvlak voor nieuwe en lopende windprojecten.

Terug naar de vragen

Is het mogelijk dat er meer windturbines (in mijn gemeente) staan dan de energiekaart aangeeft?


Ja. De cijfers voor de categorieën windturbines en zonnepanelen worden door de netbeheerders gerapporteerd, op maandelijkse basis. Omdat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen, worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Deze cijfers worden door ons nagekeken en verwerkt voor we ze publiceren. Daarom is het mogelijk dat recent geplaatste windturbines nog niet in deze cijfers voorkomen. 
Merk op dat de netbeheerder windturbines registeert op basis van locatie van de bijhorende elektriciteitscabine. Soms zijn windturbines initieel aan een foute gemeente toegewezen. In geval van twijfel klaart het VEKA dit verder uit, aan de hand van gemeentegrenzen en/of navraag bij de betrokken gemeentebesturen. Vermoed u een 'foute toewijzing' van windturbines die al een hele tijd actief, dan mag u het VEKA hierover informeren via het suggestieformulier.

Terug naar de vragen

Staan alle energieprojecten van de burgercoöperaties op de energiekaart?


Wij publiceren het overzicht van alle Vlaamse projecten die door de erkende energiecoöperaties en crowdfundingplatformen aan ons gemeld zijn op https//apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/cooperaties. Om de lijst zo volledig en actueel mogelijk te houden, rekenen we op de medewerking van de betrokken initiatiefnemers. Zij kunnen hun projecten steeds via het voorziene sjabloon aanmelden (sjabloon aanvragen). 

Terug naar de vragen