EPB-aangifte indienen zonder medewerking van de aangifteplichtige?

De verslaggever informeert bij voorkeur nogmaals de aangifteplichtige dat het zijn taak en verantwoordelijkheid is om de EPB-aangifte tijdig in te dienen en dat hij een boete riskeert voor het laattijdig indienen ervan.

Daarnaast kan de verslaggever, rekening houdend met de contractuele afspraken die onderling zijn opgemaakt, de aangifteplichtige aanmanen of in gebreke stellen voor het niet uitvoeren van de gemaakte afspraken in het contract.

Als de aangifteplichtige na de vermelde stappen nog altijd geen medewerking verleent, kan de verslaggever het dossier melden aan het VEKA via veka@vlaanderen.be, met de vraag om de handhavingsprocedure op te starten. De melding omvat het EPB-dossiernummer, het adres van de bouwplaats en de naam van de aangifteplichtige(n) van het project. Het VEKA zal die gegevens controleren en indien mogelijk de handhaving opstarten door de aangifteplichtige aan te manen tot het indienen van de EPB-aangifte.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021