Optie B: EPB-aanvaarde bouwknopen (huidig)

Deze optie rekent de invloed van bouwknopen in op een pragmatische en eenvoudige manier. Bij gebruik van optie B is enkel het rapporteren van niet-EPB-aanvaarde bouwknopen verplicht.

Onderzoek op bestaande woningen heeft uitgewezen dat de impact van alle bouwknopen die koudebrugarm zijn uitgevoerd equivalent is met een forfaitaire toeslag op de U-waarde van ongeveer 0,03 tot 0,06 W/(m²K), afhankelijk van de compactheid.

De bouwknopen die niet EPB-aanvaard zijn rekent u verplicht apart in. Dat leidt tot een bijkomende variabele toeslag.

In optie B wordt de totale toeslag op de U-waarde bepaald door de som van:

EPB-aanvaarde bouwknopen (huidig)

De uiteindelijke toeslag door het gebruik van optie B is op voorhand niet exact gekend, maar ligt in de meeste gevallen rond de forfaitaire U-waardetoeslag.

Als u beschikt over bewijs dat een bouwknoop koudebrugarm is uitgevoerd en dus EPB-aanvaard is, hoeft u bij gebruik van optie B voor deze bouwknoop geen gegevens te rapporteren. U dient de bewijsstukken die aantonen dat de bouwknoop EPB-aanvaard is wel als staving ter beschikking te stellen als hierom gevraagd wordt.

Voordeel van optie B

Bij gebruik van optie B is enkel het rapporteren van niet-EPB-aanvaarde bouwknopen verplicht. Hierdoor is het totale rekenwerk voor de inrekening van bouwknopen tot een minimum herleid. Niet alleen moet u praktisch geen Ψe en χe-waarden uitrekenen, ook het tijdrovende werk om alle lopende lengtes lineaire bouwknoop en aantal puntbouwknopen te berekenen, wordt sterk ingeperkt. Niet EPB-aanvaarde bouwknopen rapporteert u met een numeriek berekende waarde of een waarde bij ontstentenis. Als U beschikt over as-built details van de bouwknoop is het mogelijk om op een voornamelijk visuele manier aan te tonen dat de bouwknoop EPB-aanvaard is.

Forfaitaire toeslag voor de EPB-aanvaarde bouwknopenvergelijkende grafiek van opties B en C

Voor de bouwknopen die EPB-aanvaard zijn (EPB-aanvaarde bouwknopen), wordt een forfaitaire toeslag op de U-waarden voorzien. De toeslag is van toepassing op alle scheidingsconstructies naar de grond, buitenomgeving, AOR en kelder/kruipruimte en varieert tussen 0,03 en 0,06 W/(m²K) – zie figuur. De toeslag wordt niet toegepast op scheidingsconstructies naar aangrenzende verwarmde ruimten (gemene wanden, muren naar de gemeenschappelijke traphal,  ... ).

Eenmaal u aangetoond heeft dat de bouwknopen inderdaad EPB-aanvaard zijn, heeft u door gebruik te maken van optie B verder geen rekenwerk voor deze bouwknopen. U moet geen lengtes ingeven. De forfaitaire toeslag wordt automatisch bepaald.

De formule voor de forfaitaire toeslag op de transmissieverliezen, HT,  is als volgt:

formule voor de berekening van de forfaitaire toeslag op transmissieverliezen

met:

  • ΔU een U-waarde toeslag in functie van de compactheid van de EPB-eenheid (beschermd volume gedeeld door verliesoppervlakte)
  • Ai de oppervlakte van elke scheidingsconstructie van het verliesoppervlak (wanden naar aangrenzende verwarmde ruimten tellen hier niet in mee)
  • temperatuurreductiefactor ‘bi’ die rekening houdt met de verminderde warmtestroom naar de buitenomgeving via grond, onverwarmde kelders, kruipruimten en aangrenzende onverwarmde ruimten.  Als een bouwknoop grenst aan 2 of meer omgevingen die niet tot het beschermd volume behoren is de grootste temperatuurreductiefactor van deze omgevingen van toepassing.

Let op: de formules van de U-waardetoeslag zijn exact gelijk aan de formules die voor 1 januari 2018 gebruikt werden voor de K-peiltoeslag. Een belangrijk verschil is echter dat de U-waardetoeslag vanaf 1 januari 2018 uitgedrukt is in functie van de compactheid van de EPB-eenheid, en niet meer in functie van de compactheid van het K-peilvolume. Een hoekappartement zal daardoor een lagere U-waardetoeslag hebben dan een ingesloten appartement. Hoewel dit als onrechtvaardig kan ervaren worden (‘compactheid wordt afgestraft?'), is dit toch een correcte weergave van de werkelijkheid:

  • bij meer compacte typologieën is de totale lengte aan bouwknopen per m² verliesoppervlak typisch hoger (bv. een vrije gevel van een ingesloten appartement kent in verhouding meer raamaansluitingen, balkonaansluitingen, ... );
  • compacte typologieën kennen minder buitenhoeken die door hun negatieve Ψe-waarden de positieve Ψe-waarden van andere hoeken deels kunnen compenseren.

Variabele toeslag voor de niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

Niet-EPB-aanvaarde bouwknopen moeten individueel ingerekend worden. Dit gebeurt op een analoge manier als in optie A met behulp van de Ψe-waarde en de lengtes (voor lineaire bouwknopen), en de Xe-waardes en aantallen (voor puntbouwknopen).

Let op: enkel wat slechter is dan de grenswaarden, wordt ingerekend. Dit betekent dat voor de numeriek berekende lineaire bouwknopen enkel het verschil tussen de Ψe  - en de Ψe,lim –waarde in rekening wordt gebracht. De EPB-software berekent automatisch dit verschil. Voor de puntbouwknopen  bestaan geen grenswaarden en wordt steeds de volledige Xe-waarde ingerekend.

De formule voor de variabele toeslag op de transmissieverliezen, HT,  is als volgt:EPB-aanvaarde bouwknopen optieB: formule voor de forfaitaire toeslag op HT

Let op: het is toegestaan om ook lineaire EPB-aanvaarde bouwknopen waarvan men de Ψe-waarde kent (met Ψe ≤ Ψe,lim) individueel in te geven bij de variabele toeslag. Aangezien Ψe in die gevallen kleiner is dan Ψe,lim, krijgt men negatieve termen in de variabele toeslag. Als er veel EPB-aanvaarde bouwknopen zijn kan de variabele toeslag hierdoor zelfs negatief zijn.

Totale toeslag onder optie B: nooit kleiner dan 0

De som van de forfaitaire en variabele toeslag levert de totale invloed van de bouwknopen onder optie B. Omdat de variabele toeslag negatief kan zijn, betekent dit dat een afbouw van de forfaitaire toeslag mogelijk is.

De maximale afbouw van de toeslag is echter begrensd tot de waarde van de forfaitaire toeslag. De totale toeslag kan dus nooit negatief worden. Als u denkt dat het resultaat beter zal zijn door het effect van alle EPB-aanvaarde bouwknopen in te rekenen,  kiest u voor optie A.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/18

Regelgeving
Published on: 
04-06-2020