Optie B: EPB-aanvaarde bouwknopen (periode 1)

Deze optie rekent de invloed van bouwknopen in op een pragmatische en eenvoudige manier. Bij gebruik van optie B is enkel het rapporteren van niet EPB-aanvaarde bouwknopen verplicht.

Onderzoek op bestaande woningen heeft uitgewezen dat de totale impact van alle bouwknopen die koudebrugarm zijn uitgevoerd (= EPB-aanvaarde bouwknopen) op het totale K-peil van een woning niet leidt tot een nultoeslag maar ongeveer 3 K-punten bedraagt.

De bouwknopen die niet EPB-aanvaard zijn rekent u verplicht apart in. Dat leidt tot een bijkomende variabele toeslag.

In optie B wordt de totale toeslag bepaald door de som van:EPB-aanvaarde bouwknopen tot 1 januari 2018

 

De uiteindelijke totale toeslag door het gebruik van optie B is op voorhand niet exact gekend, maar ligt in de meeste gevallen nog steeds rond de forfaitaire 3 K-punten.

Als u beschikt over bewijs dat een bouwknoop koudebrugarm is uitgevoerd en dus EPB-aanvaard is, hoeft u bij gebruik van optie B voor deze bouwknoop geen gegevens te rapporteren. U dient de bewijsstukken die aantonen dat de bouwknoop EPB-aanvaard is wel ter beschikking te stellen als hierom gevraagd wordt.

Voordeel van optie B

Enkel het rapporteren van niet EPB-aanvaarde bouwknopen verplicht. Het totale rekenwerk voor de inrekening van bouwknopen is tot een minimum herleid. U moet bijna geen Ψe en Xe-waarden uitrekenen en ook het tijdrovende werk om alle lopende lengtes lineaire bouwknoop en aantal puntbouwknopen te berekenen, wordt sterk ingeperkt. Niet EPB-aanvaarde bouwknopen rapporteert u met een numeriek berekende waarde of een waarde bij ontstentenis. Als u beschikt over as-builtdetails van de bouwknoop is het mogelijk om op een hoofdzakelijk visuele manier aan te tonen dat de bouwknoop EPB-aanvaard is.

Forfaitaire toeslag voor de EPB-aanvaarde bouwknopen

Voor de EPB-aanvaarde bouwknopen wordt een forfaitaire toeslag op het K-peil van 3 K-punten voorzien. Eenmaal de bouwknopen EPB-aanvaard zijn, hebt u verder geen rekenwerk voor deze bouwknopen. De invloed ervan is begrepen in de forfaitaire toeslag die  automatisch bepaald is, op basis van volgende formule:

EPB-aanvaarde bouwknopen Periode 1 optieB: formule voor de variabele toeslag op HTmet:

  • ΔU een U-waarde toeslag in functie van de compactheid van het K-peilvolume
  • Ai de oppervlakte van elke scheidingsconstructie van het verliesoppervlak (wanden naar aangrenzende verwarmde ruimten tellen hier niet in mee)
  • temperatuurreductiefactor ‘bi’ die rekening houdt met de verminderde warmtestroom naar de buitenomgeving via grond, onverwarmde kelders, kruipruimten en aangrenzende onverwarmde ruimten.  Als een bouwknoop grenst aan 2 of meer omgevingen die niet tot het beschermd volume behoren is de grootste temperatuurreductiefactor van deze omgevingen van toepassing.

Let op: in principe leidt bovenstaande formule tot een vaste K-peiltoeslag van 3 K-punten. Door het toepassen van de reductiefactor(en) bi is het echter mogelijk dat de resulterende K-peiltoeslag iets lager is dan deze 3 K-punten.

Variabele toeslag voor de niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

Niet EPB-aanvaarde bouwknopen moeten individueel ingerekend worden. Dit gebeurt op een analoge manier als in optie A met behulp van de Ψe-waarde en de lengtes (voor lineaire bouwknopen), en de Xe -waardes en aantallen (voor puntbouwknopen).

Let op: enkel wat slechter is dan de grenswaarden, wordt ingerekend. Voor de numeriek berekende lineaire bouwknopen wordt enkel het verschil tussen de Ψe- en de Ψe,lim-waarde in rekening gebracht. De EPB-software berekent automatisch dit verschil. Voor de puntbouwknopen bestaan geen grenswaarden en wordt steeds de volledige Xe-waarde ingerekend.

De formule:

EPB-aanvaarde bouwknopen Periode 1 optieB: formule voor de forfaitaire toeslag op HTLet op: het is toegelaten om ook lineaire EPB-aanvaarde bouwknopen waarvan men de Ψe-waarde kent (met Ψe ≤ Ψe,lim) individueel in te geven bij de variabele toeslag. Aangezien Ψe in die gevallen kleiner is dan Ψe,lim, krijgt men negatieve termen in de variabele toeslag. Als er veel EPB-aanvaarde bouwknopen zijn kan de variabele toeslag hierdoor zelfs negatief zijn.

Totale toeslag onder optie B: nooit kleiner dan 0

De som van de forfaitaire en variabele toeslag levert de totale invloed van de bouwknopen onder optie B. Omdat de variabele toeslag negatief kan zijn, is een afbouw van de forfaitaire toeslag mogelijk. De maximale afbouw van de toeslag is echter begrensd tot 3 K-punten. Als u denkt dat het K-peil nog beter kan door het effect van alle EPB-aanvaarde bouwknopen in te rekenen, kiest u voor optie A.

Geldig voor aanvragen van 01/01/11 t.e.m. 31/12/17

Regelgeving
Published on: 
04-06-2020