EPB-woordenboek

Een aantal definities ontleenden we van de website ‘Energiebewust ontwerpen’ van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).  Het NAV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze definities.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
PV

Staat voor PhotoVoltaïc. PV-panelen zijn zonnepanelen en zorgen voor de opvang en omzetting van zonne-energie in elektriciteit.

Regelgeving

In de rechterkolom vindt u een verwijzing naar de relevante rubrieken uit de energieprestatieregelgeving.

Residentieel

slaat op 'woongebouwen'. Let op: collectieve woongebouwen met gemeenschappelijke woonvoorzieningen (bv. studentenhomes) horen hier niet onder.

Riothermie

Warmtewinning uit rioolwater

Ruimte bestemd voor menselijke bezetting

Ruimte die voorzien is om mensen langere tijd te laten vertoeven.

Ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting

Ruimte die voorzien is om mensen bij een normaal gebruik slechts een relatief korte tijd te laten vertoeven. Indien in een ruimte een werkplek voorzien wordt, dan valt de ruimte niet in deze categorie.

Schalmgat

Opening die gevormd wordt door de binnenbomen van een trap.

Scheidingsconstructies

Een scheidingsconstructie is een bouwelement dat de scheiding vormt tussen binnen- en buitenomgeving, binnenomgeving en grond of tussen twee binnenruimten.

Schildelen

Een schildeel is een onderdeel van de buitenschil van een gebouw, die de binnenomgeving afschermt van buiten. Schildelen zijn: dak, vloer, muur, deur, venster, poort.

Seizoensprestatiefactor

Ook SPF: de verhouding tussen de afgegeven warmte en de verbruikte energie bij een warmtepomp gedurende een zekere periode.

Serieproduct

Bij installatie-eisen: producten die standaard bij de leverancier te verkrijgen zijn. Een serieproduct kunt u selecteren uit de catalogus van de fabrikant zonder dat er aanpassingen aan moeten gebeuren. Het gaat hier dus vaak om kleinere toestellen.

SPF

Ook SeizoensPrestatieFactor: de verhouding tussen de afgegeven warmte en de verbruikte energie bij een warmtepomp gedurende een zekere periode.

stadsverwarming

Via een warmtenet: dat is als een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of stad. De warmte wordt centraal opgewekt (vb. restwarmte van een afvalverbrandingsoven) en getransporteerd naar de eindgebruikers door middel van het warmtenet. Dat bestaat uit twee geïsoleerde buizen met water, een warme toevoerleiding en een minder warme terugvoerleiding.

SWW

SWW staat voor de bereiding van Sanitair Warm tapWater.

Systeemrendement

Fractie van de opgewekte bruikbare warmte die effectief wordt benut. Het systeemrendement wordt opgesplitst in een verdelings- en een afgifterendement.

Toevoeropening

Luchtopening waarlangs lucht in de te behandelen ruimte binnendringt.

Transmissie

'Transmissie' omvat alle warmteverliezen via de scheidingsconstructies tussen het gebouw en de buitenomgeving, de bodem en de aangrenzende ruimten. De grootte van de transmissieverliezen hangt af van de grootte van de verliesoppervlakken en van de isolerende kwaliteit van de gebruikte constructiedelen en van de bouwknopen. Door de transmissieverliezen te beperken, kunnen grote hoeveelheden energie bespaard worden bij het verwarmen van het gebouw.

Transmissiereferentiedocument

Dat is bijlage IV bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 (voor aanvragen vóór 2019) of bijlage 4 bij het coördinatie-MB 2018-2019 (voor aanvragen vanaf 2019). Het bevat specificaties over het berekenen van transmissieverliezen in EPB.

Transparant

Zonnestraling wordt doorgelaten, in min of meerdere mate. Transparant is het tegenovergestelde van opaak en omvat zowel het begrip doorschijnend als doorzichtig.

Transparante

Zonnestraling wordt doorgelaten, in min of meerdere mate. Transparant is het tegenovergestelde van opaak en omvat zowel het begrip doorschijnend als doorzichtig.

Variabele ketelwatertemperatuur

Bij installatie-eisen: de aanvoertemperatuur naar de afgifte-elementen van het verwarmingssysteem is variabel.

VEKA

afkorting van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het agentschap binnen de Vlaamse overheid dat (onder meer) uitvoering geeft aan de EPB- en EPC-regelgeving.

Ventilatiedebiet

Hoeveelheid buitenlucht die per tijdseenheid door ventilatie wordt toegevoerd.

Verdeelrendement

Fractie van de opgewekte warmte of koude die effectief aan de verwarmingselementen wordt geleverd. Staat bij een gebouwgebonden productie het opwekkingstoestel niet in het gebouw, dan zitten in het verdeelrendement ook de warmteverliezen van de leidingen tussen de plaats van opwekking en het gebouw.

Verplichte inhoud

Een verslaggever moet jaarlijks verplicht permanente vorming volgen: een vrij te kiezen deel en soms een verplicht onderwerp. Dat laatste noemen we 'verplichte inhoud'.  Doorgaans gaat dat over de EPB-wijzigingen van het volgende jaar.

Verslaggever

Ook EPB-verslaggever genoemd. Hij of zij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en rapporteert de energieprestatie van gebouwen in opdracht van de aangifteplichtige. Hij maakt startverklaringen en EPB-aangiften op en adviseert éénmalig over het behalen van de EPB-eisen.

Vervreemding

Daaronder wordt niet alleen verkoop verstaan (openbaar of uit de hand), maar ook ruil, schenking, inbreng in vennootschap, ....

Verwarmde ruimte

Vertrek of ruimte die verwarmd wordt op een ingestelde temperatuur.

Vide

Open ruimte die ontstaat als een deel van de vloer wordt weggelaten.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

afgekort VEKA, het agentschap binnen de Vlaamse overheid dat (onder meer) uitvoering geeft aan de EPB- en EPC-regelgeving.

Vloer op volle grond

Vloerconstructie die over zijn gehele oppervlakte in direct contact is met de grond.

Vollastrendement

Opwekkingsrendement van een warmte-opwekkingsinstallatie bij nominaal vermogen.

Vooraf geïsoleerde kanalen

Kanalen die in de fabriek geïsoleerd zijn, dus voordat ze aankomen op de werf (prefab inclusief isolatie)

Vooraf geïsoleerde leidingen

Leidingen die n de fabriek geïsoleerd zijn, dus voordat ze aankomen op de werf (prefab inclusief isolatie)

Vraagsturing

Sturing van de ventilatievraag door bijvoorbeeld CO2-, vocht-, of aanwezigheidsdetectie.

Vrije inhoud

Een verslaggever moet jaarlijks verplicht permanente vorming volgen: bij een deel kan hij het onderwerp kiezen. Dat deel heet 'vorming met vrije inhoud'.

Paginatypes