EPB-eenheden (periode 1)

Definitie

Een deelproject wordt opgesplitst in één of meerdere ‘subdossiers’. Een subdossier is elke eenheid van aangrenzende lokalen die:

 • ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt
 • dezelfde bestemming hebben
 • ten hoogste één wooneenheid bevatten

Afspraken

 • Het beschermd volume van het gebouw wordt, naargelang het geval, opgesplitst in één of meer delen op basis van de aanwezige bestemmingen. Het is hierbij niet de bedoeling dat de indeling in subdossiers op ruimteniveau gebeurt. Het indelen gebeurt intuïtief en zal aangrenzende lokalen met een gelijkaardige functie bundelen in een subdossier.
 • Twee delen met dezelfde bestemming die niet aan elkaar grenzen, vormen steeds afzonderlijke subdossiers.
 • In een gebouw kunnen meerdere aangrenzende gebouwdelen voorkomen die dezelfde bestemming hebben maar die onafhankelijk van elkaar functioneren (bijvoorbeeld: twee handelszaken in hetzelfde gebouw). In dat geval heeft u de keuze om voor ieder gebouwdeel een afzonderlijk subdossier aan te maken. Dit geldt niet in het geval van wooneenheden.

Subdossier per wooneenheid

Gebouwen of gebouwdelen met een residentiële bestemming deelt u op in wooneenheden. Een wooneenheid (ook een EPW-eenheid genoemd) is een eenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren, meer bepaald:

 • een verblijfsruimte
 • een toilet
 • een douche of bad
 • en een keuken of kitchenette

Een subdossier kan maximaal één wooneenheid bevatten. Voor appartementsgebouwen, zorgwoningen, … wordt dus een subdossier per wooneenheid aangemaakt.

Samenvoegregels

Onder bepaalde voorwaarden mag u bepaalde subdossiers samennemen. Dit is evenwel geen verplichting. Volgende combinaties zijn mogelijk :

 • wonen + kantoor: bij een wooneenheid kan één kantoorruimte of een groepje kantoorruimten behoren. Als deze kantoorruimte(n) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de wooneenheid.
 • wonen + ASB: bij een wooneenheid kan één ASB of een groepje ASB's behoren. Als deze ASB('s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de wooneenheid.
 • kantoor + ASB: bij een kantoor kan één ASB of een groepje ASB's behoren. Als deze ASB('s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met het kantoor.
 • school + ASB: bij een school kan één ASB of een groepje ASB's behoren. Als deze ASB('s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de school.
 • ASB + kantoor: aangrenzende kantoorruimten mogen mee worden opgenomen in een subdossier 'andere specifieke bestemming' op voorwaarde dat
  • ze grenzen aan het volume met een 'andere specifieke bestemming';
  • ze deel uitmaken van hetzelfde gebouw;
  • het beschermde volume van elk groepje kantoorruimten kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is;
  • het beschermde volume van alle groepjes kantoorruimten samen minder is dan 40% van het totale volume van de delen met bestemming 'kantoor' en de delen met een 'andere specifieke bestemming'.
 • industrie + kantoor: aangrenzende kantoorruimten mogen mee worden opgenomen in een subdossier ‘industrie’ op voorwaarde dat
  • ze grenzen aan het volume met bestemming 'industrie';
  • ze deel uitmaken van hetzelfde gebouw;
  • het beschermde volume van elk groepje kantoorruimten kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is;
  • het beschermde volume van alle groepjes kantoorruimten samen minder is dan 40% van het totale volume van de delen met bestemming 'kantoor' en de delen met bestemming 'industrie'

In de EPB-Software

Elk subdossier krijgt automatisch een code bij het invoeren in de software. De code bestaat uit 'SD' gevolgd door drie cijfers.

Published on: 
07-05-2020