Privacy

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap werkt voor het beheer van haar EPB-dossiers met de energieprestatiedatabank. Deze databank is gekoppeld aan authentieke gegevensbronnen.

Via het Omgevingsloket ontvangt het VEKA de volgende gegevens:

 • de hoedanigheid en de contactgegevens van de bouwheer;
 • de vergunningsgegevens:
  • de locatie,
  • de aard van de werken,
  • de data van de bouwaanvraag en de beslissing.

Door de energieprestatiedatabank te koppelen aan authentieke gegevensbronnen, kan het VEKA op een efficiënte en doelmatige wijze zorgen voor de handhaving van de taken en verantwoordelijkheden van de aangifteplichtige.

Betrokken partijen

 • Het VEKA is de verantwoordelijke voor de verwerking van de voormelde gegevens in de energieprestatiedatabank.
 • De VEKA-medewerkers, die instaan voor de handhaving van de EPB-regelgeving, maken gebruik van de voormelde gegevens.
 • Diegenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben (conform de privacywet).

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
 • Het VEKA beschikt over een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC nr. 36/2015 van 04/11/2015).
 • Privacywet: wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Published on: 
15-01-2021