Taken voor steden en gemeenten

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap verwacht maandelijks een bericht met de vergunde, gemelde, geschorste, geweigerde of vernietigde werkzaamheden van de afgelopen maand. Die gegevens moeten ten laatste voor de 15de van de maand worden doorgestuurd. 

De taken van de vergunningsverlenende overheid in het kader van de energieprestatieregelgeving zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 20 oktober 2006.

In het besluit staat beschreven welke gegevens zowel de Vlaamse steden en gemeenten als Ruimtelijke Ordening-Vlaanderen moeten bezorgen aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Er wordt ook vermeld dat ze die gegevens elektronisch moeten doorsturen en hoe frequent ze de gegevens bezorgen.

De administratieve taken van de vergunningverlenende overheid worden vereenvoudigd door de energieprestatiedatabank

Wie is de vergunningsverlenende overheid?

De overheid die in eerste aanleg het aanvraagdossier behandelt, wordt als de vergunningverlenende overheid beschouwd.

In het geval dat de aanvrager een privaatrechterlijke rechtspersoon is, is dat de gemeente. Als de aanvrager een publiekrechterlijke rechtspersoon is of wanneer de aanvraag betrekking heeft op werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang die zo aangewezen zijn overeenkomstig artikel 103 van het decreet ruimtelijke ordening, is de vergunningverlenende overheid Ruimtelijke Ordening-Vlaanderen (art. 127 van het decreet ruimtelijke ordening).

In het geval van een beroepsprocedure kan de Bestendige Deputatie of de minister een vergunning verlenen. Van hen wordt verwacht dat zij de taken bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning uitvoeren. De andere taken in het kader van de energieprestatieregelgeving worden uitgevoerd door de gemeente of Ruimtelijke Ordening-Vlaanderen.

Overzicht van de taken

Op verschillende momenten wordt een actie van de stad of gemeente verwacht:

vergunningsaanvraag of melding:
  • u kijkt het aanvraagformulier of het meldingsdossier na: controleer of op het formulier van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd aangevinkt of er al dan niet EPB-eisen gelden.
verlenen vergunning:
maandelijks:
  • gegevens uit het aanvraagformulier over de energieprestatieregelgeving invoeren in het dataopvolgingssysteem.
  • gegevens van de vergunde, gemelde, geschorste en vernietigde werkzaamheden naar de Energieprestatiedatabank sturen. 
doorlopend:
  • u houdt de aanvraagformulieren of meldingsdossiers zorgvuldig bij. Samen met de elektronische gegevens uit het dataopvolgingssysteem worden deze gegevens gebruikt bij administratieve controles en bij het voorbereiden en naverwerken van werfcontroles.
  • u stelt gegevens beschikbaar bij controle door het VEKA.
  • sensibiliseren: u verstrekt informatie aan bouwers en verbouwers, over de energieprestatieregelgeving.
start van de werken:
  • hierbij hoort geen taak voor de overheid: de startverklaring wordt niet bij de vergunningverlenende overheid ingediend, maar wel elektronisch, bij de Energieprestatiedatabank van het VEKA.
Published on: 
24-09-2018