Uitzonderingen

Bekijk een overzicht  van de uitzonderingen (pdf, januari 2018) op de energieprestatieregelgeving.

Uitzondering voor landbouwgebouwen

Sinds 2015 zijn alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden EPB-plichtig, ook als ze niet voor mensen worden verwarmd. Tegelijk zijn voor landbouwgebouwen een aantal vrijstellingen en afwijkingen doorgevoerd, afhankelijk van het type landbouwgebouw (pdf, mei 2015). 

Procedure voor de aanvraag van een vrijstelling of afwijking

Voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, kunt u een vrijstelling of afwijking aanvragen voor één of meerdere van de EPB-eisen. Een vrijstelling of afwijking van het minimumaandeel hernieuwbare energie is niet mogelijk.

Een aanvraag tot vrijstelling richt u aan het Vlaams Energieagentschap, via een aangetekende brief.

Let op: dien uw aanvraag tijdig in

Het tijdig indienen van dit dossier is uiterst belangrijk: later ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk!

  • Voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding voor 1 januari 2014: u moet de uitzondering aanvragen binnen de 3 maanden na het aanvragen van de vergunning.
  • Voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2014: u moet de uitzondering aanvragen binnen de 9 maanden na het aanvragen van de vergunning en voor de start van de werken.
Samenstelling van het dossier

Het dossier moet de volgende documentatie bevatten:

  • De plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer en een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning.
  • Als het EPB-dossiernummer gekend is op het moment van de aanvraag van de uitzondering, vermeldt dan dit nummer in de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is (bijvoorbeeld als de stedenbouwkundige vergunning nog niet is goedgekeurd is), dan bezorgt u het, van zodra het gekend is.
  • Een onderbouwing van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eisen waarvoor u een vrijstelling of afwijking aanvraagt.
    • Economische onhaalbaarheid moet gestaafd worden met een kostprijsinschatting om wel aan de EPB-eisen te voldoen, de totale kostprijs van het project en de reden van de onhaalbaarheid van die kosten. De reden van de onhaalbaarheid moet gebouwgebonden zijn. Er kan bijvoorbeeld geen rekening gehouden worden met de financiële situatie van de bouwheer.

Regelgevende achtergrond

Het Energiebesluit van 19 november 2010 werd gewijzigd door de wijzigingsbesluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, 23 juli 2010 en 20 mei 2011.

Dat geeft aan bepaalde types gebouwen of werkzaamheden vrijstellings- en afwijkingsmogelijkheden op een of meerdere van de EPB-eisen.

Het algemeen vrijstellingsbesluit is het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen. Dat ministerieel besluit is gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 december 2014 (externe link).

Het MB van 6 oktober 2011 (pdf) verleent afwijkingen van bepaalde EPB-eisen voor tennishallen vervaardigd uit zeildoeken.