EAP- informatie voor energiedeskundigen type B

Tips voor het uitvoeren van een energieaudit.

De graaddagen 2017 zijn toegevoegd: bij het opstarten van de EAP krijgt u een boodschap dat er nieuwe centrale basisbestanden beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen - algemeen

De communicatiemodule blijft 'hangen' op het scherm "Bestanden inladen". Hoe komt dit?

 • om te weten met welke Java-versie u werkt: surf naar java.com en voer de test uit.
 • als de versie waar u mee werkt hoger is dan 1.5, is er mogelijks een probleem.
 • u kunt een aangepaste communicatiemodule downloaden en opslaan onder C:\Program Files\EAP of de directory waar u het EAP-programma heeft geïnstalleerd.
 • Communicatie voor Java 1.5 en hoger (jar-bestand)

 

Waar of hoe dien ik als deskundige type B mijn EAP-dossier in?

 • In het handboek bij de software wordt hier inderdaad niet dieper op ingegaan. Klik voor een handleiding (doc-bestand) hoe u uw dossiers moet doorsturen naar de server van de Vlaamse overheid.

 

Waar vind ik de laatste versie van de EAP-software?

 • Het Vlaamse Gewest werkt nog steeds met versie 1.0.4 van 25/01/2007.
 • U dient aan te loggen met de gebruikersnaam en het paswoord dat u via de Energieprestatiedatabank hebt ontvangen.
 • Voor het downloaden van de software zijn er twee mogelijkheden:
 • eerste installatie of volledig nieuwe versie
 • upgrade van de software: indien op de centrale server een aantal parameters, zoals de graaddagen of delen van de materialendatabank wijzigen, dan krijgt u bij het opstarten van de toepassing volgende boodschap: "Er is een nieuwe versie van de basisbestanden beschikbaar.".

 

Ik heb de tips en veelgestelde vragen aandachtig doorgenomen, maar blijf toch problemen ondervinden. Wat kan ik doen?

 • Stuur een berichtje via http://www.energiesparen.be/info
 • Omschrijf het vastgesteld probleem zo nauwkeurig mogelijk
 • Voeg het dossier (XML-bestand op jouw pc) toe als bijlage
 • Geef de foutboodschap weer die op het scherm verschijnt (indien van toepassing)
 • Geef zo mogelijk ook je besturingssysteem op en of je al dan niet vanop een netwerk werkt met jouw pc (voornamelijk van belang bij inlogproblemen)

 

Ik heb Windows Vista of W8 of W8.1 op mijn pc, maar slaag er niet meer in om de software te installeren.

 • Het probleem is doorgaans te wijten aan de beveiligingsinstellingen onder Windows Vista. Om dit op te lossen, voert u onderstaande stappen uit:
 • Verwijder de program files/eap map
 • Klik op de windowsknop linksonder en open het configuratiescherm
 • Dubbelklik op gebruikersaccounts
 • Schakel het gebruikersaccountbeheer uit
 • Installeer nu de EAP opnieuw
 • Bovenstaande stappen zijn ook toepasbaar voor de meest recente besturingssystemen vanaf Windows 8.

 

Als ik een connectie maak met de server van de Vlaamse overheid of bij het opstarten van de software, krijg ik soms een boodschap dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Wat moet ik doen?

 • Deze boodschap brengt u op de hoogte dat u een nieuwe versie van de software kan downloaden. Volg de stappen beschreven onder de vraag 'Waar vind ik de laatste versie van de EAP-software'. Er is een andere werkwijze naargelang er een volledig nieuwe versie van de software is, of enkel de basisbestanden moeten geïnstalleerd worden. Lees goed de boodschap die door de EAP-toepassing wordt getoond.

 

Als ik een dossier afdruk, verschijnt er steeds het woord "specimen" op het rapport. Hoe kan ik dit vermijden?

 • De software is beveiligd tegen misbruik door niet-erkende deskundigen. Enkel deskundigen die met behulp van hun login en paswoord hun dossiers op de server van de Vlaamse overheid plaatsten, kunnen deze dossiers afdrukken zonder de vermelding "specimen".

 

Kan ik mijn naamgegevens ingeven zodat de toepassing deze onthoudt voor alle nieuwe dossiers?

 • Ja, klik op Bestand, Instellingen en vul uw gegevens in. De toepassing zal die gegevens gebruiken bij de aanmaak van een nieuw dossier

 

Kan ik met de EAP-software ook appartementen of scholen onderzoeken?

 • Neen, met de EAP-software kunnen enkel eengezinswoningen geïnspecteerd worden.

 

Wat doet de overheid met alle dossiers op de centrale server?

Het bijhouden van deze dossiers heeft een dubbele functie:

 • de overheid kan statistische analyses uitvoeren op het deel van het woningpark dat reeds een energieadvies onderging.
 • de overheid kan steekproefsgewijze controles uitvoeren op de dossiers om na te gaan of deze voldoende nauwkeurig en correct zijn uitgevoerd. Indien de overheid ernstige tekortkomingen vaststelt, kunnen maatregelen aan de betrokken energiedeskundige opgelegd worden.

 

Ik ben mijn paswoord vergeten, zodat ik mijn dossiers niet meer naar de server kan doorsturen. Wat moet ik doen?

 • Surf naar www.energieprestatiedatabank.be (federaal token). Onder het menu 'Registratie' kunt u uw bestaande erkenningen weergeven. Onderaan het scherm met de registratiegegevens als type B-energiedeskundige, vindt u uw inloggegevens.
 • Om in te loggen op de server van de Vlaamse Overheid heeft u een login in de vorm van "EA-met een stukje achternaam".

 

Waarom wordt er niet over kolen als brandstof gesproken?

 • De EAP-procedure wil niet alle mogelijke systemen behandelen, maar vooral de meest courante. Bij EAP is verwarmingsinstallatie enkel de hoofdinstallatie. Indien er secundaire verwarming is, dan wordt hiermee geen rekening gehouden (vb. cassettes of open haarden, elektrische vuurtjes etc...) In dat geval is een verwarming op kolen ook een grote uitzondering. Daarbij is het niet mogelijk in de situatie van een oude kolenkachel correcte berekeningen uit te voeren. Wat is het vermogen van zo'n kachel ? Een auditeur kan hier een mouw aan passen door een fictief verwarmingssysteem in te voeren. Door correct omrekenen van het verbruik van dit fictief verwarmingssysteem naar het jaarlijkse kolenverbruik van het gezin, kan een effect van de maatregelen voor de gebouwschil bepaald worden. Daarnaast kan dan eveneens het resultaat van de maatregel vervanging van decentrale installatie begroot worden.

 

Waarom worden warme luchtinstallatie systemen niet uitgewerkt?

 • De meest voorkomende mogelijkheden van warme luchtsystemen komen aan de orde.
 • Warmteafgifte bij centrale warmeluchtsystemen wordt eveneens behandeld, maar niet in dezelfde mate van detail zoals bij watergebaseerde systemen, wegens de enorme verscheidenheid die hierin mogelijk is en wegens het feit dat deze niet zo frequent voorkomen als watergebaseerde systemen.

 

Gekende problemen

Bij het downloaden van de software krijg ik een waarschuwing 'gevaarlijk bestand' waardoor de download van de eap software wordt afgebroken. Wat moet ik doen?

 • Wellicht staat je beveiling voor internetten te hoog ingesteld. Indien je werkt met Internet Explorer kan je onder het menu extra, internetopties het tabblad beveiliging opendoen. Daar kan je, eventueel tijdelijk, aanduiden dat het beveilingsniveau op laag of zeer laag mag gezet worden en aangeven dat java mag Eventueel kan je ook aanduiden dat www.energiesparen.be een vertrouwde website is. Op deze manier zou het moeten lukken. Let er ook op om de J2re eerst te installeren, zie handleiding onder de knop meer info, indien dit nog niet op jouw pc staat.

 

Ik heb Windows Vista als besturingssysteem geïnstalleerd en slaag er niet meer in de invulbladen te openen. Ook het afprinten van de aangemaakte adviezen lukt niet meer vanuit de EAP-toepassing. Wat moet ik doen?

 • U heeft twee mogelijkheden:

  • u downloadt een nieuwe EAP-versie (54 MB);
  • u downloadt manueel de invulformulieren (hieronder) en opent uw adviezen rechtstreeks vanuit uw Acrobat Reader

 

Tijdens het werken aan een dossier is er een stroomonderbreking geweest. Toen ik het dossier opnieuw opende bleek het "alleen-lezen" te zijn. Hoe kan ik dit terug goed zetten?

 • Open het dossier (read only), bewaar het met een nieuwe naam. Hierdoor wordt het opnieuw 'lezen en schrijven'. Vervolgens kan men het 'read-only' dossier verwijderen en kan men het hernoemde dossier evt. weer hernoemen naar de oorspronkelijke naam.

 

Hoewel ik meen alle gegevens te hebben ingevoerd, berekent de software toch geen resultaten of besparingen. Wat kan ik zelf controleren?

 • De software heeft een aantal essentiële gegevens nodig alvorens de berekeningen te kunnen uitvoeren. De invoervelden voor die gegevens zijn gemarkeerd met een sterretje.
 • Bij het invoeren van uw eerste dossiers zal u welllicht een aantal maal geconfronteerd worden met dit probleem. Eenmaal u beter inzicht heeft in welke gegevens de toepassing nodig heeft voor de berekeningen en u wat meer ervaring heeft bij het gebruik van de software, zullen deze problemen veel minder frequent opduiken.
 • Om snel na te gaan waar het probleem zich situeert, kijkt u best even na of u bij het tabblad 'resultaten' van de verschillende modules (schil, verwarming en sanitair warm water) een volledig ingevuld scherm krijgt. Is dat niet het geval, dan is er waarschijnlijk een probleem met de invoer van gegevens in de betreffende module.
 • Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
 • alle postcodes (ook deze die niet aangeduid zijn met een sterretje) moeten ingevuld worden, gezien de software deze nodig heeft om uit te maken in welke regio de woning zich bevindt (belangrijk voor welk soort gas, premies)
 • ga na of zich nergens een blanco lijn in de invoergegevens bevindt, bijvoorbeeld er zijn 6 wanden waarvan de gegevens in de software zijn ingegeven, maar u voorzag 7 regels. Ga ook na of u geen blanco regel te veel heeft opgenomen bij vloeren, dak, openingen of bij de bepaling van het aantal energiesectoren.
 • vul de taal van de aanvrager van het advies in
 • zo goed als alle gegevens op het tabblad 'karakteristieken' zijn belangrijk voor de goede werking van de software.
 • ga na of u overal de oorsprong van de informatie heeft aangegeven
 • sommige velden bevatten een nulwaarde die eventueel door u overschreven wordt. Indien u dit gegeven achteraf verwijdert, zonder opnieuw een nul in dat veld in te geven, dan kan de software mogelijks een aantal berekeningen niet meer uitvoeren. Voorbeelden: lengtes van distributieleidingen, aantal radiatoren tegen bepaalde muren, geen vinkje voor regelsysteem.
 • u gaf een decentraal verwarmingssysteem in, maar gaf geen fabricagedatum voor de kachel.
 • u heeft een niet beglaasde buitendeur ingegeven: sinds versie 1.0.4 wordt de beglazing automatisch op 0% gezet. Nu blijkt het wel niet meer mogelijk om de U-waarde van het paneel aan te passen.
 • Dit wordt verder verbeterd in de volgende versie, tijdelijk kan je als volgt te werk gaan:
 • Selecteer een paneel (wel beglaasd)
 • Vul de U-waarde manueel in (via potlood-icoontje)
 • Wijzig paneel naar (niet beglaasd): de manueel ingevuld U-waarde blijft staan.
 • u wou manueel of heeft per toeval een aantal invoerwaarden overschreven door op het potloodsymbooltje naast het invoerveld te klikken. Indien u bijvoorbeeld naast de door de software berekende U-waarde voor een buitenwand klikt op dat symbool, dan wordt de berekende waarde gewist, zodat u een eigen waarde kunt invoeren. Indien u dit blanco laat, zal de software geen berekening meer kunnen uitvoeren. Klik eventueel nogmaals op het potloodje zodat daar terug het rode streepje op verschijnt.
 • bij verwarming op stookolie: vul ook steeds het factuurjaar in, meer uitleg volgt binnenkort op het forum onder de rubriek verwarming.

 

Wat met de distributiekanalen bij warme lucht systemen? (toestellen zoals Westinghouse, Masser, Air, Dirac, Lennox, ...)

 • Voor plaatselijke toestellen valt de behandeling onder kachels. Air-conditioners worden niet behandeld. De EAP-procedure wil niet alle mogelijke systemen behandelen, maar vooral de meest courante.

 

Waarom geeft de software geen opmerking wanneer men een grotere verstuiver intikt, waardoor het ketelvermogen overschreden wordt?

 • De verantwoordelijkheid ligt bij de auditeur die zelf moet verifiiëren of de ingevoerde waarden wel kunnen.

De warmtepompen systemen: lucht/lucht; bodem/lucht; grondwater/lucht zijn niet voorzien als bestaande installatie?

 • Neen.

 

Rendement van individuele toestellen is overschat?

 • Deze getallen zijn gebaseerd op praktijkmetingen.

 

Waarom niet werken met submenu's die toelaten de werkelijke rendementen van de toestellen in te brengen en niet alleen met de waarde bij ontstentenis te rekenen?

 • Tijdens het ontwerp van de procedure werd besloten om hierover zo min mogelijk willekeur toe te laten. Bij centrale verwarming kan het productierendement zelf ingegeven worden.

 

De software bepaalt een rendement voor "nat hout". Dit zou toch beter vermeden worden?

 • De bepaling van 'nat hout' slaat natuurlijk op 'vochtig hout', iets wat in de praktijk wel voorkomt. Het is daarom noodzakelijk deze onderverdeling te behouden.

 

Een ketel op hout met glijdende temperatuur bestaat enkel met een automatische lading. Zou men die oplossing niet schrappen?

 • Deze mogelijkheid zal waarschijnlijk in de toekomst aan belang winnen.

 

Men spreekt nergens over mini-chauffage?

 • Indien u met mini-chauffage secundaire verwarmingselementen bedoelt: dit zijn kleine verplaatsbare branders of verwarmers op elektriciteit, hout, gas of olie die tijdelijk extra een kamer kunnen verwarmen. Normaal behoort de kamer tot de sector die bediend wordt door de centrale verwarming. (Indien niet, dan gaat het hier gewoon om een andere energiesector en dient deze ook zo te worden ingegeven). De miniverwarming is dan vaak een extra verwarming die niet in EAP wordt beschouwd. Bij verkoop van de woning kan die namelijk meegenomen worden. Het is trouwens onmogelijk theoretisch te bepalen welk gedeelte van de warmtelast door de CV wordt geleverd en welk gedeelte door de secundaire verwarming. De CV moet normaalgezien alle kamers in zijn sector kunnen verwarmen en deze situatie wordt dan als standaard genomen.
 •  Indien u met mini-chauffage een olie- of gaskachel bedoelt waarop een radiator kan worden aangesloten : Deze systemen komen maar zelden voor. Indien dit systeem niet in een kamer staat waar ook een verwarming via CV aanwezig is, dan is dit weer een aparte energiesector. Aangezien het hier om een speciaal geval gaat, wordt dit niet apart in EAP behandeld. Het is wel mogelijk dit te begroten door een aparte energiesector met CV in te geven, met 1 of 2 radiatoren naargelang de situatie en een aangepast rendement voor de kachel die dan in EAP ketel wordt genoemd.

 

Als men een ketelvermogen intikt van 30.000 kcal/h geeft de software dat vermogen in kW zonder de omrekening van kcal/h naar kW?

 • De berekeningen gebeuren correct met de juiste gegevens, dus intern herrekent de software die 30.000 kcal/h naar kW en gaat dan verder. Maar op het gegenereerde rapport wordt dan wel nog de ingevoerde parameter (= 30.000) afgedrukt maar niet de gewijzigde eenheid. Dus dit is een foutje bij de rapportering dat in een volgende versie gecorrigeerd zou moeten worden.

 

Bij SWW productie met elektriciteit wordt het productierendement op 100% gesteld. Hierdoor komt WW productie met een elektrische doorstromer steeds als één van de meest energiezuinige methodes naar voor. Moet dit productierendement niet op 40% aangenomen worden?

 • Het productierendement in de woning staat inderdaad op 100%, maar de software voert een omrekening naar primaire energiebehoefte uit met factor 2,5 om een correcte vergelijking mogelijk te maken met de andere manieren om SWW te maken.