EU-ETS vaste installaties: inlevering van emissierechten

Algemene verplichting

Installaties onder het EU ETS moeten jaarlijks voldoende emissierechten inleveren om hun emissies af te dekken. Elk jaar, tegen 30 april ten laatste, moet er een emissierecht ingeleverd worden voor elke ton CO2-equivalent die de installatie het jaar er voor heeft uitgestoten.

Deze deadline is erg strikt. Bij overschrijding legt de EU wetgeving een boete op van €100 per niet-ingeleverd emissierecht (geïndexeerd vanaf 2013). Bovendien ontslaat deze boete de exploitant niet van de verplichting om de emissierechten in te leveren. Indien deze rechten het jaar erna nog niet zijn ingeleverd, wordt er opnieuw een boete van €100 per niet-ingeleverd emissierecht opgelegd.

Inlevering in de praktijk

De inlevering van emissierechten gebeurt via het Europese broeikasgasregister. Voor elke installatie bestaat er in dit register een zogenaamde exploitanttegoedrekening. Via deze rekening kunnen emissies opgeladen worden, en emissierechten ontvangen, verhandeld en ingediend worden.

In België wordt het beheer van dit register door de gewesten uitbesteed aan de Dienst Klimaat van de federale overheid.

Verkrijgen van emissierechten

Indien een installatie geen of onvoldoende toewijzing krijgt om zijn emissies af te dekken, moeten er emissierechten aangekocht worden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Er kunnen rechten aangekocht worden op de veiling. In de praktijk wordt hier echter met zeer grote volumes gewerkt, waardoor deze optie enkel wordt gebruikt door zeer grote spelers (bv. grote elektriciteitsproducenten die voor meerdere installaties aankopen);
  • Er kan bilateraal gehandeld worden tussen installaties;
  • De meest gebruikte en gebruiksvriendelijke methode is om emissierechten aan te kopen via tussenpersonen: zogenaamde ‘traders’. Er zijn heel wat handelaren actief: Niet-exhaustief overzicht handelaren EUA's (30 kB)

Sommige transacties in het register kunnen enige tijd in beslag nemen. Hou hier rekening mee om te verzekeren dat er tegen 30 april ten laatste voldoende emissierechten ingeleverd kunnen worden.

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
23-05-2022