EU-ETS vaste installaties: monitoring

Exploitanten van installaties moeten jaarlijks hun emissies berekenen (of meten) op basis van een op voorhand goedgekeurde methodologie. Deze methodologie staat neergeschreven in een door het VEKA goedgekeurd monitoringplan.

Algemene verplichting: beschikken over een goedgekeurd monitoringplan

Elke BKG-installatie die onder het toepassingsgebied valt, moet beschikken over een goedgekeurd monitoringplan. 

Handelsperiode 2021-2030

Het monitoringplan is in principe voor een volledige toewijzingsperiode (2021-2025 en 2026-2030) geldig. Er wordt dus geen jaarlijkse goedkeuring (meer) voorzien voor alle installaties. De exploitanten zijn echter nog steeds verplicht het monitoringplan actueel te houden en wijzigingen te melden / te laten goedkeuren (zie hieronder).

Verplicht sjabloon voor het monitoringplan

Exploitanten zijn verplicht een specifiek sjabloon te gebruiken voor hun monitoringplan.

Handelsperiode 2021-2030

Het Vlaamse Gewest hanteert het Europese xls-sjabloon en laat het gebruik van zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie toe.

Het kan hieronder rechtstreeks gedownload worden. Voor verdere informatie dient het toelichtingsdocument geraadpleegd te worden.

Bij het opstellen van het monitoringplan, dient de volgende toelichting geraadpleegd te worden:

In bovenstaande toelichting zit tevens een uitgebreide toelichting vervat wat betreft de berekening van de CO2-uitstoot van aardgas op basis van aardgastellers beheerd door Fluvius of Fluxys. De toelichting over bronstroom aardgas kan ook apart geconsulteerd worden:

Het monitoringplan up-to-date houden en wijzigingen bijhouden

Het monitoringplan moet steeds overeenkomen met de actuele staat van de BKG-installatie. Exploitanten moeten dus ook wijzigingen in de loop van het kalenderjaar in dit monitoringplan opnemen, deze registreren en in sommige gevallen melden aan het VEKA en/of het VBBV.

Handelsperiode 2021-2030

Gezien er geen jaarlijkse goedkeuring van een monitoringplan wordt voorzien, wordt dit op een andere manier geregeld. Lees hierover meer in onderstaande toelichting:

docx bestandToelichting en sjablonen wijzigingen aan een monitoringplan in de handelsperiode 2021-2030 (v. 3 - 21/01/2022) (274 kB)

Wat te doen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nog niet vergunde Y-rubriek of bij de hervergunning van een BKG-installatie

Het omgevingsvergunningenbesluit bepaalt dat enkel bij de aanvraag van een nog niet vergunde Y-rubriek of bij de hervergunning van een BKG-installatie een monitoringplan moet toegevoegd worden dat door het verificatiebureau geverifieerd is en dat door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is goedgekeurd. In alle andere gevallen, dient geen goedgekeurd monitoringplan toegevoegd te worden.

Meer info vindt u in het bovenstaand toelichtingsdocument (Toelichting en sjablonen wijzigingen aan een monitoringplan in de handelsperiode 2021-2030).

Het verbeteringsverslag

Onder het principe van ‘continue verbetering’ moeten exploitanten regelmatig nagaan of hun monitoringmethode nog verbeterd kan worden. In navolging van dit principe moeten exploitanten in bepaalde gevallen een verbeteringsverslag indienen via vbbv@vbbv.be

Handelsperiode 2021-2030

Het sjabloon dat t.b.v. de handelsperiode 2021-2030 dient gehanteerd te worden, is een klein beetje gewijzigd t.o.v. de vorige handelsperiode. Het te hanteren sjabloon vindt u hieronder. Ook is een korte toelichting beschikbaar.

Verdere richtsnoeren

Zowel op Vlaams als op Europees niveau zijn er verdere richtsnoeren opgesteld om exploitanten te begeleiden bij het opstellen van het monitoringplan en de toepassing van de monitoringmethode.

Handelsperiode 2021-2030

De Europese Commissie stelt Europese guidance documenten op om ervoor te zorgen dat de MRVA regels geharmoniseerd worden toegepast. Deze guidance documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van DG CLIMA van de Europese Commissie.

Guidance document 3 over biomassa is nog niet geüpdatet naar de nieuwe regels die zullen gelden vanaf 2023 (initieel was 2022 voorzien).

Specifiek m.b.t. het gebruik van groen gas in Vlaamse ETS-installaties, stelde het VEKA in samenwerking met de VREG onderstaande nota (19-Nov-21) op. De procedures uitgewerkt in deze nota zijn enkel geldig tot rapporteringsjaar 2022 en onder voorbehoud van wijzigingen wanneer Europese guidance documenten dit zouden noodzaken.
pdf bestand2021-11-19 Praktische aspecten behandeling groen gas in ETS in Vlaanderen (785 kB)

Guidance Document 3 on biomass has not yet been updated to the new rules that will apply from 2023 onwards (initially foreseen for 2022).

Specifically in relation to the use of green gas in Flemish ETS installations, VEKA drew up the following note (19-Nov-21) in cooperation with VREG. The procedures elaborated in this note are only valid until reporting year 2022 and are subject to modifications if European guidance documents should require them.

pdf bestandPractical aspects of green gas in ETS in the Flemish region (courtesy translation) (19-11-2021) (789 kB)

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
10-06-2022