EU-ETS vaste installaties: monitoring

Exploitanten van installaties moeten jaarlijks hun emissies meten en berekenen op basis van een op voorhand goedgekeurde methodologie. Deze methodologie staat neergeschreven in een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd monitoringplan.

Algemene verplichting: beschikken over een goedgekeurd monitoringplan

Elke BKG-installatie die onder het toepassingsgebied valt, moet beschikken over een goedgekeurd monitoringplan. 

Handelsperiode 2021-2030

Het monitoringplan is in principe voor een volledige toewijzingsperiode (2021-2025 en 2026-2030) geldig. Er wordt dus geen jaarlijkse goedkeuring (meer) voorzien voor alle installaties. De exploitanten zijn echter nog steeds verplicht het monitoringplan actueel te houden en wijzigingen te melden / te laten goedkeuren (zie hieronder).

Handelsperiode 2013-2020

Een jaarlijkse goedkeuring van het monitoringsplan is voorzien. Hiertoe dienen exploitanten ten laatste op 15 november voor de start van het kalenderjaar een voorstel van monitoringplan in te dienen. Na advies van het VBBV werd het monitoringplan finaal goedgekeurd en bezorgd aan de exploitant.

Verplicht sjabloon voor het monitoringplan

Exploitanten moeten een verplicht sjabloon gebruiken voor hun monitoringplan.

Handelsperiode 2021-2030

Het Vlaamse Gewest zal vanaf deze periode het Europees xls-sjabloon hanteren. Een definitieve Engelstalige versie van het sjabloon, geldig in het Vlaams Gewest, is beschikbaar en kan via het toelichtingsdocument (zie hieronder) gedownload worden. Ook een Nederlandse versie is beschikbaar.

Bij het opstellen van het monitoringplan, dient de volgende toelichting geraadpleegd te worden:

docx bestandToelichting bij de overstap op het nieuw sjabloon monitoringplan handelsperiode 2021-2030 (versie 11/02/2021).docx (2.46 MB)

Het xls-sjabloon is beschikbaar via het toelichtingsdocument, of kan hieronder rechtstreeks gedownload worden. Voor verdere informatie dient het toelichtingsdocument geraadpleegd te worden. 

Handelsperiode 2013-2020

Bijkomende toelichting en sjablonen monitoringplan voor de handelsperiode 2013-2020 (2.36 MB)

Het monitoringplan up-to-date houden en wijzigingen bijhouden

Het monitoringplan moet steeds overeenkomen met de actuele staat van de installatie. Exploitanten moeten dus ook wijzigingen in de loop van het kalenderjaar in dit monitoringplan opnemen, deze registreren en in sommige gevallen melden aan de bevoegde autoriteit en/of het VBBV.

Handelsperiode 2021-2030

Gezien er geen jaarlijkse goedkeuring van een monitoringplan wordt voorzien, wordt dit op een andere manier geregeld. Lees hierover meer in onderstaande toelichting:

Toelichting en sjablonen wijzigingen aan een monitoringplan in de handelsperiode 2021-2030.pdf (243 kB)

Handelsperiode 2013-2020

Bijkomende toelichting en sjablonenen wijzigingen in monitoring voor de handelsperiode 2013-2020 (189 kB)

Monitoringplan voor nieuwkomers

Nieuwe installaties onder het emissiehandelssysteem moeten voor ze opstarten over een goedgekeurd monitoringplan beschikken. Het goedgekeurde monitoringplan moet immers toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag voor de installatie. Nieuwe installaties dienen dus zo snel mogelijk een voorstel van monitoringplan in te dienen via vbbv@vbbv.be. Na advies van het VBBV zal de bevoegde autoriteit het monitoringplan finaal goedkeuren en bezorgen aan de exploitant.

Het verbeteringsverslag

Onder het principe van ‘continue verbetering’ moeten exploitanten regelmatig nagaan of hun monitoringmethode nog verbeterd kan worden. In navolging van dit principe moeten exploitanten in bepaalde gevallen een verbeteringsverslag indienen bij de bevoegde autoriteit. Hiertoe moet de exploitant tegen 30 juni van het betreffende jaar een ingevuld sjabloon indienen via emissierechten@vlaanderen.be.

Bijkomende toelichting en sjabloon verbeteringsverslag voor de handelsperiode 2013-2020 (81 kB)

Verdere richtsnoeren

Zowel op Vlaams als op Europees niveau zijn er verdere richtsnoeren opgesteld om exploitanten te begeleiden bij het opstellen van het monitoringplan en de toepassing van de monitoringmethode.

Handelsperiode 2021-2030

Nog aan te vullen.

Handelsperiode 2013-2020

Verdere richtsnoeren monitoring voor de handelsperiode 2013-2020 (232 kB)

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS