EU-ETS vaste installaties: rapportering

Alle exploitanten van BKG-installaties moeten elk jaar een geverifieerd emissiejaarrapport (EJR) indienen, met daarin de totale geverifieerde broeikasgasemissies van het voorgaande jaar.

Exploitanten van BKG-installaties aan wie in de handelsperiode 2021-2025 kosteloos emissierechten wordt toegewezen, moeten daarnaast ook elk jaar een geverifieerd rapport over de activiteitsniveaus (ALC  - Acitivity Level Changes) indienen.

Belangrijke deadlines voor exploitanten:

  • 14 maart: indiening geverifieerd EJR-rapport 
  • 14 maart: indiening geverifieerd ALC-rapport (indien nodig)

Rapportering van emissies

ETS rapporteringstool

In Vlaanderen gebeurt de opstelling en indiening van het emissiejaarrapport sinds de handelsperiode 2013-2020 via de webapplicatie “ETS: Emisiejaarrapport e-loket”. Dit geldt ook tot nader bericht voor de handelsperiode 2021-2030.

Hieronder is een handleiding te raadplegen:

Bedrijven en verificatie-instellingen beheren zelf wie toegang krijgt tot het e-loket via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De ‘(co-) hoofdtoegangsbeheerder’ van de onderneming kan daartoe de toegangsrechten instellen. Voor hen is een beknopte handleiding beschikbaar hoe ETS gebruikersrechten aan personen moeten worden toegekend of gewijzigd:

Beknopte handleiding toekennen gebruiksrechten voor de webapplicatie "ETS: emissiejaarrapport e-loket" (43 kB)

De verificatie van het rapport gebeurt door een onafhankelijke verificateur. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina inzake verificatie.

Na ontvangst van het emissiejaarrapport zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de geverifieerde emissies uiterlijk 30 maart doorgeven aan de registeradministrateur. De administrateur laadt de geverifieerde emissies vervolgens op in het registersysteem.

Rapportering van activiteitsniveaus

De kosteloze toewijzing van emissierechten wordt vanaf de handelsperiode 2021-2030 beïnvloed door de werkelijke activiteitsniveaus. Deze activiteitsniveaus moeten daarom jaarlijks gerapporteerd en geverifieerd worden. Het geverifieerde rapport over de activiteitsniveaus moet jaarlijks ingediend worden op 14 maart, dus samen met de indiening van het EJR.

Indiening gebeurt door het geverifieerde ALC-rapport op te laden via het ALC-loket.

Bij het opstellen van het rapport kan onderstaande toelichting geraadpleegd worden:  

Het xls-sjabloon voor het rapport over de activiteitsniveaus kan u hieronder downloaden (let echter op: tijdens de handelsperiode moet een nieuw ALC-rapport verderwerken op de Excel van het laatst door VEKA goedgekeurde ALC-rapport):

De verificatie van het rapport gebeurt door een onafhankelijke verificateur, zoals uitgelegd op de pagina over verificatie.

Steekproefsgewijze controle en goedkeuring van geverifieerde emissies en activiteitsniveaus

Het VEKA controleert steekproefsgewijs de geverifieerde emissies en activiteitsniveaus zoals opgenomen in het emissiejaarrapport en het rapport over de activiteitsniveaus, en keurt deze in voorkomend geval uiterlijk op 15 april goed. De geverifieerde emissiecijfers en activiteitsniveaus kunnen in theorie dus nog aangepast/gecorrigeerd worden. Na goedkeuring zijn de geverifieerde emissies en activiteitsniveaus definitief en kunnen deze niet meer aangepast worden. Deze maatregel biedt rechtszekerheid aan de exploitanten.

Lees ook

Downloads

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
24-05-2022