EU-ETS vaste installaties: rapportering

Exploitanten van installaties moeten uiterlijk op 14 maart van elk jaar een geverifieerd emissiejaarverslag indienen, met daarin de totale geverifieerde broeikasgasemissies van het voorgaande jaar.

Rapportering via webapplicatie (2013-2020)

In Vlaanderen gebeurt de opstelling en indiening van het emissiejaarverslag via de webapplicatie “ETS: Emisiejaarrapport e-loket”. 

Bedrijven en verificatie-instellingen beheren zelf wie toegang krijgt tot het e-loket via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De ‘(co-) hoofdtoegangsbeheerder’ van je onderneming kan de toegangsrechten instellen. Voor hen is een beknopte handleiding beschikbaar hoe ETS gebruikersrechten aan personen moeten worden toegekend of gewijzigd:

Beknopte handleiding toekennen gebruiksrechten voor de webapplicatie "ETS: emissiejaarrapport e-loket" (43 kB)

Vanaf de rapportering over de 2016-emissies moet je ook een afvalcode kiezen uit de Lijst van mogelijke afvalcodes (EURAL-codes) (33 kB) als de bronstroom als afvalstof beschouwd wordt. Dit zijn de codes die ook in het IMJV en het afvalstoffenregister gebruikt worden. Als het toekennen van de juiste code niet duidelijk is, kan je gebruik maken van de EURAL-wizard van OVAM.

Handleiding webapplicatie "ETS: emissiejaarrapport e-loket" (158 kB)

Rapportering in 2021-2030

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap bekijkt momenteel op welke manier de procedures rond het EJR kunnen verbeterd worden. Eén van de pistes die daarbij worden onderzocht is de integratie van het MP en EJR in dezelfde toepassing, zodat beide dossiers met elkaar gelinkt kunnen worden. Zodra er meer duidelijkheid is, zal het VEKA hierover communiceren via de EU ETS nieuwsbrief.

Controle en goedkeuring van de emissies

Na ontvangst van het emissiejaarverslag zal de bevoegde autoriteit de geverifieerde emissies doorgeven aan de registeradministrateur, en dit tegen 30 maart ten laatste. De administrateur laadt de emissies vervolgens op in het registersysteem.

De bevoegde autoriteit controleert de emissies zoals opgenomen in het emissiejaarverslag, en keurt deze goed tegen 15 april ten laatste. Tot en met deze datum kunnen de emissiecijfers dus nog aangepast/gecorrigeerd worden. Na 15 april zijn de geverifieerde emissies definitief goedgekeurd en kunnen deze niet meer aangepast worden. Deze maatregel biedt rechtszekerheid aan de exploitanten.

Lees ook

Downloads

Contacteer ons
Team ETS