EU-ETS vaste installaties: vergunningen

Conform artikel 4 van de richtlijn 2003/87/EG dient elke installatie die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt (zoals vastgelegd in Annex I van diezelfde richtlijn) over een ‘broeikasgasvergunning’ te beschikken. Een overzicht van alle ETS-plichtige installaties, emissies, toewijzingen en ingeleverde emissierechten binnen het Vlaamse Gewest is hier beschikbaar.

In Vlaanderen werd bij de start van de implementatie van het EU ETS gekozen om deze broeikasgasvergunning te integreren in de omgevingsvergunning. Elke installatie die een activiteit uitvoert die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt (= een BKG-installatie), dient  over een zogenaamde Y rubriek te beschikken in de omgevingsvergunning. Dit zijn de rubrieken met de vermelding van de letter Y in de indelingslijst opgenomen in Bijlage I bij Titel I van het Vlarem. Elke Y rubriek komt overeen met een activiteit vermeld in Annex I van richtlijn 2003/87/EG.

Hoofdstuk 4.10 van titel II van het Vlarem beschrijft de verplichtingen waaraan BKG-installaties moeten voldoen:

  • Monitoren van emissies volgens een monitoringplan dat het verificatiebureau heeft geverifieerd en ALHRMG heeft goedgekeurd (art. 4.10.1.4)
  • Rapporteren bij ALHRMG van emissies voorgaande jaar via geverifieerd emissiejaarrapport tegen uiterlijk 14 maart van ieder jaar (art. 4.10.1.5)
  • Schrappen van Y rubriek indien niet langer relevant (art. 4.10.1.6)
  • Inleveren van emissierechten via rekening in register (art. 4.10.1.2)

Daarnaast moet een BKG-installatie ook beschikken over alle relevante Y rubrieken die opgenomen zijn in de indelingslijst uit Bijlage I bij Titel I van het Vlarem.

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
22-06-2021