EU-ETS vaste installaties: verificatie

Voor het emissiejaarverslag van de exploitant wordt ingediend, moet dit geverifieerd worden door een geaccrediteerde en onafhankelijke verificateur. Hiertoe moet elke exploitant tijdig een verificateur contracteren.

Hoe werkt de verificatie?

Tijdens het verificatieproces gaat de verificateur na of de emissies zijn gemeten in overeenstemming met de vastgelegde monitoringmethode (zoals opgenomen in het goedgekeurde monitoringplan) en of de gerapporteerde emissiegegevens betrouwbaar, volledig, accuraat en precies zijn. De verificateur zal zijn bevindingen neerschrijven in een verificatieverslag, dat samen met het emissiejaarverslag ingediend worden bij de bevoegde autoriteit (via de webapplicatie voor het emissiejaarverslag.

Gezien het verificatieproces enige tijd in beslag neemt, wordt aangeraden om ruim op voorhand (voor het einde van het kalenderjaar) een verificateur aan te stellen.

Bestaat er een sjabloon voor het verificatieverslag?

Ja, de verificateur moet verplicht een Vlaams sjabloon gebruiken voor het opstellen van het verificatieverslag. De verplichte velden van dit sjabloon worden toegelicht in een uitgebreidere versie van het sjabloon. De verificateur moet zijn bevindingen neerschrijven in het sjabloon zelf, niet in de uitgebreidere versie met toelichting.

Sinds de verificatiecyclus in 2015 (over 2014 emissiejaarrapporten) zijn geen wijzigingen aangebracht in het sjabloon en de bijhorende toelichting.

Het onderstaande sjabloon dient gebruikt te worden voor de volledige handelsperiode 2013-2020 (incl. de verificatie van de emissies 2020).

Vlaams sjabloon voor verificatieverslagen (vanaf 2015) (206 kB)

Toelichting bij het Vlaams sjabloon voor verificatieverslagen (vanaf 2015) (233 kB)

Aan welke voorwaarden moet de verificateur voldoen?

De verificateur moet geaccrediteerd zijn conform de norm ISO 17905 en de Europese Accreditatie en Verificatieverordening (AVR). Bovendien moet de verificateur geaccrediteerd zijn voor de activiteit die de installatie uitoefent (bv. ‘verbranding van brandstoffen’ of ‘productie van ijzer en staal’).

Verder moet de verificateur onafhankelijk zijn van de exploitant. Dit betekent dat de verificateur geen ander verband mag hebben met de exploitant behalve de verificatie van het emissiejaarverslag. De verificateur mag dus ook geen andere diensten verlenen aan de exploitant (bv. consultancy op andere gebieden).

Voor zover een verificateur aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag hij de verificatie uitvoeren. Er kan dus ook gekozen worden om te werken met een verificatie-instelling uit een andere lidstaat. Wel moet de verificateur in kwestie voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en de Belgische en Vlaamse wetgeving om de verificatie naar behoren te kunnen uitvoeren.

Waar kan ik een verificateur vinden?

Elke Europese lidstaat heeft een Nationale Acrreditatie Instantie die de geaccrediteerde verificateurs moet bekend maken op haar website. De Belgische accreditatie instantie BELAC publiceert de geaccrediteerde verificatie-instellingen. Er mag ook dienst gedaan worden op verificateurs die zijn geaccrediteerd in het buitenland.

pdf bestandLijst verificateurs actief in het Vlaams Gewest.pdf (127 kB)

Vereenvoudigingen

In het algemeen geldt dat het verificatieproces voor elke installatie gelijk is, en voor elke installatie dus elke stap doorlopen moet worden. De complexiteit van elke stap varieert echter sterk, afhankelijk van de complexiteit van de installatie en de monitoringmethodologie.

Verder is het voor bepaalde installaties en onder bepaalde voorwaarden toegelaten om af te zien van het bezoek ter plaatse door de verificateur, met een eenvoudigere (en snellere) verificatie tot gevolg. In sommige gevallen dient er wel eerst op voorhand toestemming gevraagd worden aan de bevoegde autoriteit.

Toelichting vereenvoudigde verificatie (update januari 2017) (63 kB)

COVID-19

Gezien de ernstige, buitengewone en onvoorziene omstandigheden die de COVID-19 crisis met zich meebrengt, is het, op basis van artikel 34 bis van de AVR, toegestaan om – mits specifieke bepalingen worden nageleefd – uitzonderlijk een virtueel bezoek af te leggen. Meer info (en voorwaarden) in de nota hieronder.

pdf bestandToelichting virtueel bezoek ter plaatse (versie 29/01/2021).pdf (239 kB)

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS