EU-ETS vaste installaties: verificatie

Vooraleer het emissiejaarrapport (over de emissies) van de exploitant wordt ingediend, moet dit geverifieerd worden door een geaccrediteerde en onafhankelijke verificateur.

Hetzelfde geldt (vanaf de handelsperiode 2021-2030) voor exploitanten die een rapport over de activiteitsniveaus (ACL rapport) moeten indienen.

Voor verificatie van beide rapporten moet elke exploitant tijdig een verificateur contracteren.

Hoe werkt de verificatie?

Tijdens het verificatieproces gaat de verificateur na of de emissies of activiteitsniveaus zijn berekend en/of gemeten in overeenstemming met de vastgelegde monitoringmethode (zoals opgenomen in het goedgekeurde monitoringplan en/of monitoringmethodiekplan) en of de gerapporteerde emissiegegevens en/of activiteitsgegevens betrouwbaar, volledig, accuraat en precies zijn.

De verificateur zal zijn bevindingen neerschrijven in een verificatierapport, dat samen met het emissiejaarrapport ingediend wordt bij de het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De indiening van deze geverifieerde rapporten verloopt via webapplicaties, zoals verder uitgelegd op de pagina "rapportering".

Gezien het verificatieproces enige tijd in beslag neemt, wordt aangeraden om ruim op voorhand (voor het einde van het kalenderjaar) een verificateur aan te stellen.

Bestaat er een sjabloon voor het verificatierapport?

Voor verificatie van emissies

Ja, de verificateur is verplicht om een Vlaams sjabloon te gebruiken voor het opstellen van het verificatierapport. De verplichte velden van dit sjabloon worden toegelicht in een uitgebreidere versie van het sjabloon. De verificateur moet zijn bevindingen neerschrijven in het sjabloon zelf, niet in de uitgebreidere versie met toelichting.

Het onderstaande sjabloon dient gebruikt te worden voor de volledige handelsperiode 2021-2030 (incl. vanaf de verificatie van de emissies 2021)

Voor verificatie van activiteitsniveaus

Ja, de verificateur is verplicht een sjabloon te gebruiken voor het opstellen van het verificatierapport.

Het xls-sjabloon voor het verificatierapport over het rapport over de activiteitsniveaus kan u hieronder downloaden:

Aan welke voorwaarden moet de verificateur voldoen?

De verificateur moet geaccrediteerd zijn conform de norm ISO 17905 en de Europese Accreditatie en Verificatieverordening (AVR). Bovendien moet de verificateur geaccrediteerd zijn voor de activiteit die de installatie uitoefent (bv. ‘verbranding van brandstoffen’ of ‘productie van ijzer en staal’, 'activiteitsniveaus',...).

Verder moet de verificateur onafhankelijk zijn van de exploitant. Dit betekent dat de verificateur geen ander verband mag hebben met de exploitant behalve de verificatie van het emissiejaarverslag. De verificateur mag dus ook geen andere diensten verlenen aan de exploitant (bv. consultancy op andere gebieden).

Voor zover een verificateur aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag hij de verificatie uitvoeren. Er kan dus ook gekozen worden om te werken met een verificatie-instelling uit een andere lidstaat. Wel moet de verificateur in kwestie voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en de Belgische en Vlaamse wetgeving om de verificatie naar behoren te kunnen uitvoeren.

Waar kan ik een verificateur vinden?

Elke Europese lidstaat heeft een Nationale Acrreditatie Instantie die de geaccrediteerde verificateurs moet bekend maken op haar website. De Belgische accreditatie instantie BELAC publiceert de geaccrediteerde verificatie-instellingen. Er mag ook dienst gedaan worden op verificateurs die zijn geaccrediteerd in het buitenland.

pdf bestandLijst verificateurs actief in het Vlaams Gewest.pdf (127 kB)

Vereenvoudigingen

In het algemeen geldt dat het verificatieproces voor elke installatie gelijk is, en voor elke installatie dus elke stap doorlopen moet worden. De complexiteit van elke stap varieert echter sterk, afhankelijk van de complexiteit van de installatie en de monitoringmethodologie.

Verder is het voor bepaalde installaties en onder bepaalde voorwaarden toegelaten om af te zien van het bezoek ter plaatse door de verificateur, met een eenvoudigere (en snellere) verificatie tot gevolg. In sommige gevallen dient er wel eerst op voorhand toestemming gevraagd worden aan de bevoegde autoriteit.

Toelichting vereenvoudigde verificatie (update januari 2017) (63 kB)

COVID-19

Gezien de ernstige, buitengewone en onvoorziene omstandigheden die de COVID-19 crisis met zich meebrengt, is het, op basis van artikel 34 bis van de AVR, toegestaan om – mits specifieke bepalingen worden nageleefd – uitzonderlijk een virtueel bezoek af te leggen. Meer info (en voorwaarden) in de nota hieronder.

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS
Published on: 
23-05-2022