Garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energie en WKK

Vlaamse garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen worden door de VREG uitgereikt. Garanties van oorsprong zijn verhandelbaar met uitzondering van de garanties van oorsprong die toegekend zijn voor ter plaatse verbruikte energie, ingeleverd of vervallen (> 12 maanden) zijn. Informatie over het gebruik en de geldigheidsduur van garanties van oorsprong, vindt u op de website van de VREG.

De beoordeling of de installatie recht heeft op garanties van oorsprong (= behandelen van de aanvraag) en de berekening van de garanties van oorsprong (die niet afkomstig zijn van zonnepanelen), gebeurt door het VEKA.

Als de productie-installatie ook recht heeft op steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten) wordt de aanvraag van de garanties van oorsprong gelijktijdig met de aanvraag steuncertificaten opgestart en behandeld. Concreet betekent dit, dat u bij de aanvraag voor certificaten aanduidt dat u zowel garanties van oorsprong als groenestroom- of warmte-krachtcertificaten aanvraagt. De certificaatgerechtigde en de rechthebbende voor garanties van oorsprong, zal dezelfde persoon of onderneming zijn.

Hieronder gaan we ervan uit dat u informatie wil over garanties van oorsprong voor elektriciteit die geproduceerd is uit hernieuwbare energiebronnen of warmte-krachtkoppeling zonder steuncertificaten*.

* Als de productie-installatie recht heeft op steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten), wordt de aanvraag en de berekening van de garanties van oorsprong gelijktijdig met de steuncertificaten behandeld.

Aan welke voorwaarden moet de installatie voldoen om garanties van oorsprong aan te vragen?

U kan garanties van oorsprong aanvragen als de productie-installatie waarvan de elektriciteit is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen of warmte-krachtkoppeling:

 • in het Vlaams Gewest ligt.
 • een nominaal vermogen heeft dat groter is dan 10 kW.
 • de vereiste meetapparatuur heeft, deze werd geijkt en beschikt over geldige ijkcertificaten.
 • een geldig en volledig keuringsverslag heeft.

Aanvraagprocedure garanties van oorsprong

Kijk na of het project voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor garanties van oorsprong. Alle aanvragen voor garanties van oorsprong waarvan de elektriciteit geproduceerd is uit hernieuwbare energieproductie en warmte-krachtkoppeling (met uitzondering van zonnepanelen), moeten via het online aanvraagformulier in ExpertBase gebeuren.

Praktisch

 • Voordat u in ExpertBase een dossier kan opstarten, moet
  • de onderneming geregistreerd zijn.
  • de lokale beheerder u het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker geven.
 • In ExpertBase start u de actie definitieve beslissing. Vink bij het aanmaken van de actie (= aanvraag), groenestroom- of warmte-krachtcertificaten uit.
 • Vul de aanvraag in. Zodra het dossier volledig ingevuld is, kan u indienen.
  • Via de knop Controleren kan u nagaan of het dossier volledig is.
  • U kan de aanvraag indienen, als u het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker met het profiel Aanvrager heeft.
  • Als de status van de aanvraag In behandeling is, betekent dit dat de aanvraag ingediend is (en deze nog behandeld moet worden door VEKA).
 • VEKA brengt u op de hoogte
  • als er bijkomende vragen zijn. Deze worden via ExpertBase gesteld. Deze vragen moeten binnen de gevraagde termijn overgemaakt worden.
  • hoe en vanaf wanneer de garanties van oorsprong berekend zullen worden (= beslissing).

Waar vind ik de garanties van oorsprong?

Pas nadat het VEKA bevestigd heeft dat de installatie recht heeft op garanties van oorsprong, kunnen deze toegekend worden. De garanties van oorsprong vindt u in VREG-platform.
De rechtstreekse link naar het VREG-platform is https://certificaatbeheer.vlaanderen.be/Vreg.handelsdatabank.web Om toegang te hebben tot de certificaten van een onderneming moet u beschikken over het recht VREG TradeBase Rekeninghouder. De lokale beheerder kan u dit recht geven.

In de handleiding van het VREG-platform, worden volgende punten toegelicht:

 • Status van de garanties van oorsprong (bruikbaar, niet bruikbaar, vervallen, ...)
 • Garanties van oorsprong verhandelen (Transactie)
 • Automatisch verkoop instellen
 • Garanties van oorsprong toewijzen aan andere verbruiker. De gebruiker waaraan de garanties van oorsprong toegewezen zijn, kan deze gebruiken voor het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).
 • Ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong raadplegen

Wanneer ontvang ik de garanties van oorsprong?

De garanties van oorsprong ontvangt u twee maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Als u voor de berekening van de garanties van oorsprong meetgegevens moet overmaken, dan moet u hiervoor het meest recente rapporteringsmodel gebruiken. Deze vindt u terug in het detail van uw dossier.

Als u in een goedgekeurd dossier (status Beslist) na drie maanden (na de productiemaand) geen garanties van oorsprong ontvangen heeft, kan dit een van volgende oorzaken hebben:

 • Er ontbreken meetgegevens of deze werden laattijdig overgemaakt.
 • Het keuringsverslag werd niet vernieuwd. Dit moet om de twee jaar gebeuren, als de installatie groter is 1.000 kW en er metingen gebeuren door de producent.
 • De herbevestiging dat er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de productie-installatie ontbreekt. Dit moet om de vijf jaar gebeuren, als er geen tweejaarlijkse herkeuringsplicht is.