Procedure, beoordeling en bankwaarborg

Procedure en beoordeling

 

 1. De aanvrager dient een steunaanvraag in binnen de opengestelde termijn van de call, via het elektronisch formulier op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
 2. De steunaanvraag kan door de aanvrager alleen rechtsgeldig ingetrokken worden binnen de opengestelde termijn van de call. Als de steunaanvraag wordt ingetrokken na het verstrijken van de opengestelde termijn van de call dan wordt de bankwaarborg uitgewonnen.
 3. De aanvrager wordt binnen twee maanden na ontvangst van de steunaanvraag schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht indien de steunaanvraag niet ontvankelijk is.
 4. Het VEKA onderzoekt de ontvankelijke steunaanvragen.
 5. Steunaanvragen die aan alle voorwaarden voldoen, worden gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst, zie 'Berekening verwachte jaarlijkse energieopbrengst'.
 6. De totale steun (som van de aangevraagde steun in deze call en andere financiële steun) wordt uitgedrukt in een totaal steunpercentage van de in aanmerking komende kosten. Projecten waarbij het totaal steunpercentage hoger ligt dan de maximaal toegelaten steunhoogte, komen niet in aanmerking voor ondersteuning, zie 'Steunbedrag'.Berekenng steunpercentage call windturbines
 7. Projecten met een lagere verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst worden beter gerangschikt. Projecten met éénzelfde verhouding van de steun ten opzichte van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst worden gerangschikt op indientijdstip, waarbij een vroeger indientijdstip beter gerangschikt wordt.
 8. De minister legt per call een steunplafond vast, dat de maximale verhouding van de steun ten opzichte van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst weergeeft waarvoor projecten kunnen worden geselecteerd. Projecten die een hogere steun aanvragen dan het steunplafond komen niet in aanmerking voor steun.
 9. Het project met de hoogste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de energieopbrengst wordt in elk geval niet geselecteerd. De best gerangschikte projecten die voldoen aan alle voorwaarden worden gesteund tot het budget opgebruikt is.
 10. Het VEKA brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. Pas na de kennisgeving van de beslissing mag de aanvrager met de investering starten.
 11. Projecten die geen steun krijgen toegekend omwille van een uitputting van het budget, kunnen bij de volgende call een nieuwe steunaanvraag indienen door de reeds ingediende steunaanvraag te herbevestigen, indien de gegevens nog actueel zijn. Het tijdstip waarop de eerste steunaanvraag ontvankelijk werd verklaard blijft behouden als indientijdstip.
 12. Voor alle geselecteerde projecten wordt een bankwaarborg gesteld ten gunste van het Vlaamse Gewest. Het bedrag van de bankwaarborg bedraagt 7,5% van het toegekende steunbedrag uit de beslissing. De bankwaarborg wordt gesteld uiterlijk dertig dagen na de betekening van de beslissing en het bewijs van de bankwaarborg wordt uiterlijk vijfendertig dagen na de betekening van de beslissing bezorgd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
 13. Na de bouw van de installatie stelt een erkende keuringsinstantie een keuringsverslag op. Het keuringsverslag vermeldt ook alle meterstanden en de datum van ingebruikname. Het keuringsverslag wordt door de aanvrager uiterlijk binnen de dertig dagen na datum van keuring (vermeld op het keuringsverslag) bezorgd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
 14. Nadat een volledig keuringsverslag is opgesteld, dient de aanvrager een aanvraag tot uitbetaling in.
 15. De aangevraagde steun moet gestaafd worden door facturen. Het uit te betalen steunbedrag ligt in geen geval hoger dan het maximaal toegekende steunbedrag uit de beslissing. De totaal uitbetaalde steun kan in geen geval hoger zijn dan de maximaal toegelaten steunhoogte. Deze percentages worden toegepast op de werkelijk in aanmerking komende kosten.
 16. Het VEKA onderzoekt na de aanvraag tot uitbetaling of aan alle voorwaarden is voldaan.
 17. Uitbetaling van de steun.
 18. Jaarlijkse rapportering.

Volgende installaties verliezen het recht op steun:

Projecten die na het toekennen van de beslissing niet aan de volgende voorwaarden voldoen, verliezen hun recht op steun:

 • uiterlijk achttien maanden na de datum van de beslissing beschikken over de vereiste omgevingsvergunning;
 • uiterlijk één jaar na de datum van de vereiste omgevingsvergunning in gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager nog niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag;
 • uiterlijk één jaar na datum van de beslissing in gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager wel al over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag.

Als de steunaanvraag meerdere windturbines omvat, dan is de steun alleen van toepassing bij de volledige uitvoering van alle windturbines die vermeld worden in de beslissing. De beslissing tot toekenning van de steun vervalt als het aantal windturbines afwijkt ten opzichte van de beslissing.

Bankwaarborg


Voor alle geselecteerde projecten wordt een bankwaarborg gesteld ten gunste van het Vlaamse Gewest. Het bedrag van de bankwaarborg bedraagt 7,5% van het toegekende steunbedrag uit de beslissing. De bankwaarborg wordt gesteld uiterlijk dertig dagen na de betekening van de beslissing en het bewijs van de bankwaarborg wordt uiterlijk vijfendertig dagen na de betekening van de beslissing bezorgd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.