Steun micro-WKK

U kan als eigenaar van de micro-warmtekrachtinstallatie een premie ontvangen voor uw investering als er voldaan is aan alle voorwaarden. Deze installatie:

 • heeft een startdatum na 1 januari 2018
 • is een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie
 • heeft een elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW
 • maakt gebruik van biogas of een fossiele brandstof
 • gebruikt de opgewekte warmte nuttig
 • heeft een volledig AREI-keuringsverslag
 • ligt in het Vlaams Gewest

De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is. Volgende punten moeten zeker vermeld worden in het verslag, dat u ook aan uw distributienetbeheerder moet bezorgen:

 • de datum van de keuring
 • het merk, type, nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW/KVA en serienummer van de productie-installatie
 • EAN-nummer van de meter waarop de installatie is aangesloten
 • een door de keurder ondertekend eendraadsschema

Voor micro-warmtekrachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. Als er vergunningen voor het project nodig zijn, zal de startdatum verschillen.

Deze premie kan niet worden gecumuleerd met andere investeringssteun of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering. Cumulatie met waarborgen verleend door de Vlaamse overheid of ecologiesteun voor dezelfde investering is wel toegestaan mits het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan de betrokken onderneming wordt verleend niet hoger ligt dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren.

De aanvraagprocedure gebeurt in twee fases:

Fase 1 (eenmalig): de aanmelding en erkening van een nieuw type-installatie. De aanmelding moet per vermogen en brandstof gebeuren. In deze stap worden de technische gegevens van de installatie uitvoerig toegelicht en onderbouwd.

Fase 2: Zodra het type erkend is, zal deze opgenomen worden in het aanvraagformulier dat bestemd is voor de eigenaar en kan de investeringsteun aangevraagd worden.

Breng uw netbeheerder op de hoogte!

Meld uw installatie binnen de 45 kalenderdagen na het in dienst nemen van de installatie aan bij de distributienetbeheerder Fluvius (voorheen Eandis of Infrax). Dit is belangrijk voor de veilige uitbating van het distributienet. Doet u dit niet tijdig, dan kan de toegang tot het distributienet worden ontzegd.Op de website van de VREG kan u nagaan wie is uw netbeheerder is.