Welke investeringen?

Investering in installaties:

 • gelegen in het Vlaamse gewest
 • waarvoor geen groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend
 • die niet in aanmerking komen voor ecologiesteun of strategische ecologiesteun

Nuttige groene warmte (binnen de call groene warmte)

 • nieuwe nuttige-groenewarmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding van meer dan 300 kWth)
  • uit biomassa
  • uit grootschalige zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 425 m² waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren waarbij de transparante isolerende laag, niet zijnde beglazing van serres, een geïntegreerd geheel vormt met de collector
  • uit boorgat-energie-opslag met of zonder een grootschalige centrale warmtepomp
  • uit koude-warmteopslag met of zonder een grootschalige centrale warmtepomp
  • grootschalige warmtepompen
  • water-waterwarmtepompen waarbij de verdamper warmte opneemt uit energieefficiënte stadsverwarming met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van de energie-efficiënte stadsverwarming tussen de 20°C en 70°C, op voorwaarde dat de water-waterwarmtepompen en energie-efficiënte stadsverwarming in dezelfde steunaanvraag worden ingediend
  • geconcentreerd zonlicht (CST) met een apertuuroppervlakte van meer dan 600 m²

Komen niet in aanmerking:

 • projecten met een interne opbrengstvoet (IRR) die groter is dan of gelijk is aan 15%
 • installaties waarvan de warmte wordt toegepast voor het aandrijven van een absorptiekoelmachine
 • installaties die gebruik maken van directe luchtverwarming van gebouwen, die geen woon- of kantoorgebouwen zijn

Benutting van restwarmte (binnen de call restwarmte)

 • nieuwe of vernieuwde installaties

 • de oorsprong van de warmte is proceswarmte, die vrijkomt uit een proces dat

  • niet tot doel heeft warmte, elektriciteit of mechanische energie te produceren

  • niet stuurbaar is in functie van de warmtevraag

 • wat de toepassing van de restwarmte betreft, dient het te gaan om
  • een toepassing die niet tot gevolg heeft dat de benutting van reeds beschikbare restwarmte wordt verminderd

  • een toepassing die niet kan leiden tot het toekennen van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten

  • een bijkomende benutting van restwarmte voor

   • het invullen van de energiebehoefte van een ander proces

   • het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen

   • de verwarming van woon- of kantoorgebouwen

   • de verwarming van gebouwen, andere dan woon- en kantoorgebouwen, met uitzondering van verwarming van deze gebouwen door middel van directe luchtverwarming

   • de productie van koude waarbij de nuttige restwarmte wordt bepaald als de nuttige geproduceerde koude gedeeld door een referentieperformantiecoëfficiënt van 250%.

Komen niet in aanmerking:

 • projecten met een interne opbrengstvoet (IRR) die groter is dan of gelijk is aan 15%;

Warmtenet (binnen de call restwarmte, warmtenetten of groene warmte)

Investeringen in energie-efficiënte warmtenetten. Dit zijn warmtenetten die gebruik maken van minstens:

 • 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen;
 • 50% restwarmte;
 • 50% uit een combinatie van hernieuwbare energiebronnen en restwarmte;
 • 75% uit een kwalitatieve warmte-krachtkoppeling;
 • 75% uit een combinate van kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, groene warmte of restwarmte.

Komt niet in aanmerking:

Energie-efficiënte warmtenetten die warmte of koude afnemen van een installatie waaraan groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten worden toegekend of zullen worden toegekend.

Tenzij, uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van het recht op de toekenning van groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten. Van het recht op toekenning van groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertficaten wordt door de certificaatgerechtigde afstand gedaan vanaf de datum van ingebruikname van het warmtenet zoals vermeld in het keuringsverslag.

Productie (en injectie) van biomethaan (binnen de call biomethaan)

 • nieuwe of vernieuwde installaties
 • installatie voor de productie en injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet of vervoernet
 • installaties voor de productie van biomethaan voor de toepassing als biobrandstof

Komen niet in aanmerking:

 • projecten met een interne opbrengstvoet (IRR) die groter is dan of gelijk is aan 15%
 • productie van biomethaan op basis van voedingsgewassen, wanneer het biomethaan toegepast wordt als transportbrandstof.

Installaties die in aanmerking komen voor ecologiesteun of strategische ecologiesteun, komen niet in aanmerking voor deze steunregeling.