LIFE, het EU-programma voor milieu, klimaat en energie

Het nieuwe LIFE-programma, het Europees programma voor milieu en klimaat, gaat in 2021 van start met daarin een nieuw subprogramma “Clean Energy Transition” (SP CET). Het LIFE-programma voor 2021-2027 zal hiermee bestaan uit vier subprogramma’s:  

  • Natuur en biodiversiteit 

  • Circulaire economie en levenskwaliteit 

  • Klimaatmitigatie en -adaptatie 

  • Schone energietransitie 

De publicatie van het werkprogramma voor de jaren 2021-2024 en de lancering van de eerste projectoproepen is gebeurd op 13 juli 2021. De projectoproepen zijn te vinden op het Funding and Tenders Portal. Daar kan u ook een FAQ-sectie vinden en zoeken naar partners voor uw project.  

Om potentiële aanvragers te helpen bij de opmaak van hun voorstellen, heeft de Europese Commissie (CINEA) een reeks informatieve video’s en ander ondersteunend materiaal (handleidingen, partner search tools, FAQs) op de LIFE-website geplaatst. Op 8 en 9 september organiseert CINEA een Q&A-sessie over de LIFE-calls voor 2021, meer informatie vindt u op hun website. Daarnaast hebben ze ook een virtuele networking tool opgericht, waar u 1-op-1 meetings met potentiële partners kan inplannen en partner searches op de marketplace kan bekijken en zelf toevoegen.

LIFE-Subprogramma Clean Energy Transition (SP CET) 

Het CET-onderdeel binnen LIFE bouwt verder op de projectoproepen rond energie-efficiëntie binnen Horizon 2020 en heeft als voornaamste doelstelling om op de markt en in het regelgevend kader de juiste voorwaarden te creëren om de Clean Energy Transition mogelijk te maken. Hierbij ligt de focus op de niet-technologische aspecten

CET richt zich op zaken zoals marktintroductie, doorbreken van marktbarrières, demonstratie van nieuwe modellen, beleidsontwikkeling, ontwikkelen en uitrollen van best practices en empowerment van de burger.  

Er zal een totaal budget van ongeveer 1 miljard euro beschikbaar zijn over de volgende 7 jaar. De 2021-projectoproep heeft een indicatief budget van 94,5 miljoen euro en mikt in totaal op ongeveer 60-65 projecten

Meer specifiek zijn er in juli 2021 voor 18 topics  - ondergebracht onder vijf inhoudelijke clusters - een projectoproep geopend: 

Involving & empowering citizens in the clean energy transition

Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and enhancement of the related professional skills on the market 

Supporting the development of local and regional investment projects 

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition 

Attracting private finance for sustainable energy 

De projectoproepen nemen de vorm aan van “Coordination and Support Actions”, gelijkaardig aan de CET-calls binnen Horizon 2020 tijdens de periode 2014-2020. Het gaat hier om projectoproepen met een zeer strikte, gedetailleerde beschrijving.  

Consortia moeten partners uit minstens drie verschillende EU-lidstaten bevatten (met een uitzondering voor de calls rond BUILD UP Skills, Disruptive PDA en Integrated Home Renovation Services). In de praktijk doelt de Commissie op grote consortia bestaande uit actoren vanuit verschillende sectoren (+- 10 partners).  

De co-financieringsgraad voor CET-projecten is 95% van de totale projectkosten (in principe enkel personeelskosten). Dat wil zeggen dat men EU-subsidies kan krijgen voor 95% van de totale projectkosten. 

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 12 januari 2022 (one-stage-applications). 

LIFE Sub-programma Climate Change Mitigation and Adaptation (SP CC)

Klimaatprojecten, maar ook energieprojecten die niet onder de strikt afgelijnde onderwerpen van het CET-onderdeel vallen, kunnen een projectvoorstel indienen binnen het SP CC. 

De projectoproepen binnen SP CC zijn gelijkaardig aan die in het vorige LIFE-programma (2014-2020). Het gaat hier om zogenaamde “Standard Action Projects”, waarvoor jaarlijks open oproepen worden gepubliceerd in drie gebieden: 

De co-financieringsgraad voor CC-projecten is 60%.  Er is geen vereiste  inzake transnationale samenwerking.  

Voor het onderdeel CC, zal er een totaal budget van ongeveer 950 miljoen euro beschikbaar zijn over de volgende 7 jaar. De 2021-projectoproep heeft een indicatief budget van 69 miljoen euro en mikt in totaal op ongeveer 35 projecten

Doordat de projectoproepen zeer breed gaan, is er voor projecten zowel qua onderwerp (bijv. F-gas reductie, stedelijke mobiliteits- of renovatie-oplossingen, CCU, …) als qua type (beleidsontwikkeling, piloot, demonstratie, best practice, uitrol/opschaling, capaciteitsopbouw, kennisverspreiding, bewustmaking, …; en combinaties) heel veel mogelijk.  

Impact in de vorm van bijdrage aan de realisatie van het Europees klimaat- en energiebeleid, een zekere vorm van innovatie, het opzetten van een stakeholderdialoog en het creëren van toegevoegde waarde voor de EU zullen echter elementen zijn die in elk succesvol project aan bod moeten komen. 

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 30 november 2021 (one-stage-applications). 

Contact

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is het Vlaams contactpunt voor LIFE SP CET. Het VEKA volgt ook LIFE SP CC op, waarvoor er één centraal Belgisch contactpunt is. In geval van vragen, of wanneer u graag op de hoogte wil gehouden worden over de ontwikkelingen rond LIFE, geef het EU-financieringsteam van VEKA dan zeker een seintje via veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Voor de andere onderdelen van LIFE kan je terecht bij de volgende contactpunten: 

Team EU-financiering
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België
Published on: 
10-08-2021