Aanvraagformulieren

Steunverlenging op basis van een specifieke bandingfactor, nieuwe projectcategorieën en projectspecifieke steun kan u bij het VEA aanvragen, via onderstaande formulieren:

  • Modelformulieren aanvraag verlenging certificatensteun op basis van een specifieke bandingfactor

Via deze formulieren kunnen eigenaars van een groenestroominstallatie (of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen) met startdatum vóór 1 januari 2013, waarvan de initiële steunperiode, vermeld in artikel 7.1.1, §1, tweede lid van het Energiedecreet, verstreken is en die geen aanspraak (meer) kunnen of willen maken op de steunverlenging op basis van vollasturen, vermeld in artikel 7.1.1, §1, derde lid, van het Energiedecreet, een aanvraag indienen voor de verlenging van certificatensteun op basis van een specifieke bandingfactor.

Het is belangrijk dat u het correcte aanvraagformulier selecteert op basis van de situatie die van toepassing is op uw groenestroominstallatie. Er zijn immers andere voorwaarden van toepassing op groenestroominstallaties waarvoor reeds een specifieke bandingfactor is vastgesteld vóór 5 februari 2018, conform artikel 6.2/1.8, vierde lid van het Energiebesluit.

Onderstaand formulier is bestemd voor groenestroominstallaties waarvoor er vóór 5 februari 2018 reeds een specifieke bandingfactor werd vastgesteld.
docx bestandAanvraag_verlenging_certificatensteun_specifieke_bandingfactor_voor_wetswijziging (288 kB)

Onderstaand formulier is bestemd voor groenestroominstallaties waarvoor er vóór 5 februari 2018 nog geen specifieke bandingfactor is vastgesteld.
docx bestandAanvraag_verlenging_certificatensteun_specifieke_bandingfactor_na_wetswijziging (293 kB)
 

  • Modelformulier aanvraag bijkomende representatieve projectcategorie

Met dit formulier kunnen belanghebbenden een aanvraag indienen om een bijkomende representatieve projectcategorie aan het Energiebesluit te laten toevoegen. docx bestandAanvraag bijkomende representatieve projectcategorie (277 kB)

  • Modelformulier aanvraag bijkomende niet-representatieve projectcategorie

Met dit formulier kunnen belanghebbenden een aanvraag indienen om een bijkomende niet-representatieve projectcategorie door de minister te laten erkennen. docx bestandAanvraag bijkomende niet-representatieve projectcategorie (276 kB)

  • Modelformulier principeaanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

Met dit formulier kunnen investeerders in projecten en installaties (groene stroom en WKK) die niet tot de representatieve projectcategorieën behoren en die limitatief opgesomd worden in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit een principeaanvraag indienen voor een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor.docx bestandPrincipeaanvraag projectspecifieke OT en BF (295 kB)

  • Modelformulier definitieve aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

Met dit formulier kunnen investeerders in projecten en installaties (groene stroom en WKK) die niet tot de representatieve projectcategorieën behoren en die limitatief opgesomd worden in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit, ná hun aanvraag voor een principiële bandingfactor of als er geen vergunningen voor de realisatie van het project vereist zijn, een definitieve aanvraag indienen voor een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor.docx bestandDefinitieve aanvraag projectspecifieke OT en BF (291 kB)

 

Een startdatum, groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind en warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA via het vooropgestelde aanvraagformulier in ExpertBase.