Technologieën met projectspecifieke steun

Projecten die binnen een projectcategorie vallen kunnen groenestroom-en/ of warmte-krachtcertificaten ontvangen. Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en zal u twee aanvragen moeten indienen. Concreet betekent dit dat u zowel een aanvraag voor de projectspecifieke bandingfactor moet indienen als een aanvraag voor de toekenning van de groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten.

Voor volgende projecten kan u een projectspecifieke steun aanvragen, zoals bepaald in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit:

 • PS cat. 0/1: installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, voor zover ze niet behoren tot PS cat. 6*
 • PS cat. 1: installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 2 MW, voor zover ze niet behoren tot PS cat. 6
 • PS cat. 2: windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 4,5 MWe
 • PS cat. 4: kwalitatieve warmte-krachtinstallaties voor zover ze een minimaal vermogen hebben van meer dan 50 MWe
 • PS cat. 5: een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 die reeds groenestroomcertificaten ontvangt en die wordt omgebouwd tot een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met startdatum vanaf 1 januari 2013
 • PS cat. 6: nieuwe installaties op zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt**
 • PS cat. 7: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot en met 4,5 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt**
 • PS cat. 8.a: nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van biogasinstallaties op stortgas, biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib en biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie**
 • PS cat. 8.b: nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie**
 • PS cat. 9: nieuwe installaties voor de verbranding van vaste biomassa met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt**
 • PS cat. 10: nieuwe installaties voor de verbranding van vloeibare biomassa met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt**
 • PS cat. 11: nieuwe installaties voor de verbranding van biomassa-afval met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt**
 • PS cat. 12: kwalitatieve warmte-krachtinstallaties die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt, en met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 50 MWe**

*  PS cat. 0/1: De maximale waarden voor de specifieke investeringskost per vermogenseenheid en de vaste kosten per eenheid capaciteit, die gebruikt zullen worden in de berekening van de projectspecifieke steun vindt u op de pagina parameterwaarden PS cat. 0/1 .

** Meer informatie over een directe lijn die de eigen site overschrijdt en hoe u hiervoor een goedkeuring van de VREG kunt aanvragen, vindt u op de website van de VREG.

Let op, bij projecten op basis van zonne-energie of windenergie zal de steunhoogte jaarlijks geactualiseerd worden in functie van de elektriciteitsopbrengst.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Praktisch

Vraag eerst de (definitieve) aanvraag projectspecifieke onrendabele top (OT) en bandingfactor aan. Bij de berekening houden we rekening met de technische kenmerken van de installatie, maar ook met de kosten en baten die specifiek voor deze installatie gelden. Om een projectspecifieke berekening aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Vraag daarna de startdatum en groenestroom- of warmte-krachtcertificaten aan bij de netbeheerder (voor zonnepanelen) of via ExpertBase (andere projecten).

Sinds 1 september 2020 kan u voor nieuwe aanvragen kiezen om eerst een principeaanvraag in te dienen (2-stapsprocedure) of meteen een definitieve aanvraag in te dienen (1-stapsprocedure). Als het project vergunningsplichtig is zijn er wel andere voorwaarden van toepassing, zoals aangeduid in onderstaande schema’s.

Formulieren

Indienen van een principeaanvraag (enkel bij de 2-stapsprocedure) docx bestandPrincipeaanvraag projectspecifieke OT en BF (295 kB)

Indienen van een definitieve aanvraag.

Projecten met vergunning  moeten binnen 1 maand nadat de laatste vergunning verkregen is, de eerste definitieve aanvraag indienen.

docx bestandDefinitieve aanvraag projectspecifieke OT en BF (291 kB)

Startdatum en groenestroomcertificaten voor zonne-energie aanvragen binnen de 6 (met vergunning) of 18 maanden (zonder vergunning) na de beslissing van de definitieve bandingfactor.

Startdatum en groenestroomcertificaten voor zonnepanelen moet u bij de netbeheerder aanvragen.
Startdatum voor de steuncertificaten van warmte-krachtkoppeling, wind, biogas of biomassa aanvragen binnen de 6 maanden (met vergunning) of 18 maanden (zonder vergunning) na de beslissing van de definitieve bandingfactor. Aanvraag voor startdatum en groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten indienen via de toepassing ExpertBase

 

Schema procedure aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

2-stapsprocedure

Onderstaand schema toont hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt, als u zowel een principeaanvraag als een definitieve aanvraag wil indienen.

Tweestapsprocedure aanvraag projectspecifieke OT en Bf

pdf bestand2-stapsprocedure: Aanvraag projectspecifieke OT en Bf (474 kB)

1-stapsprocedure

Onderstaand schema toont hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt als u meteen een definitieve aanvraag wil indienen.

Eénstapsprocedure voor de aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

pdf bestand1-stapsprocedure: Aanvraag projectspecifieke OT en Bf (282 kB)

Projectspecifieke projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021

Eén van de voorwaarden om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen warmte-krachtcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden. Als de wijziging tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen warmte-krachtcertificaten meer ontvangen.

Nieuwe installatie of ingrijpende wijziging?

 • Nieuwe installatie: Als alle onderdelen nieuw zijn en de aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw en heeft deze geen recht op warmte-krachtcertificaten.
 • Ingrijpende wijziging: Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021.

 

Stroomschema WKK-projectcategorie met startdatum vanaf 1 januari 2021

pdf bestandStroomschema projectcategorieën warmte-krachtkoppeling voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 (1.12 MB)

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden. Als de wijziging van een project tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen groenestroomcertificaten (meer) ontvangen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021.

Stroomschema voor het bepalen van de projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2021

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2021 (1.35 MB)

Berekeningsmethode

De onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten wordt berekend met deze xlsm bestandBerekeningstool OT (1.53 MB).

Gebruik deze samen met de docm bestandHandleiding bij berekeningstool projectspecifieke steun voor PV.docm (568 kB) om de onrendabele top van een PV-installatie met projectspecifieke steun te berekenen.