Naar een duurzame koeling bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is zelf een gebruiker van koel- en aircotoepassingen die bij lekkage F-gassen uitstoten. Aangezien de Vlaamse overheid inspanningen vraagt van alle actoren die F-gassen uitstoten, moet zij zelf ook zelf actie ondernemen.

Voor de aankopers in de Vlaamse overheid werd daarom in het kader van het Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020 een fiche met duurzaamheidscriteria en aanbevelingen opgesteld die hen moet helpen om in de toekomst bij de aankoop en het onderhoud van koelinstallaties zoveel mogelijk te kiezen voor milieuvriendelijke koelmiddelen en duurzaam onderhoud van de koeltoepassingen.

Door haar aankoopgedrag te sturen naar een goed uitgebouwd circuit van leveranciers/ installateurs van milieuvriendelijke koelmiddelen kan de Vlaamse overheid andere actoren op een positieve manier beïnvloeden. Ze kan zo marktinnovatie bevorderen. Deze doelstelling sluit ook aan bij de ambitie van de Vlaamse regering om 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen tegen 2020. Met duurzame overheidsopdrachten kan de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat ze ambitieuzer is of sneller actie onderneemt dan de  betreffende wetgeving voorschrijft (i.c. de Europese Verordening 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen). De samenwerking met andere overheidsniveaus vergroot bovendien de aankoopkracht van de overheid en versterkt zo de bedoelde marktshift.

Zoals voor andere producten werd daarom ook voor ‘aankoop/onderhoud koelinstallaties’ een productfiche opgesteld met duurzaamheidscriteria en aanbevelingen die aankopers/beheerders van koelinstallaties kunnen gebruiken bij de opmaak van bestekken.

De criteria bevatten bepalingen inzake koelkasten/diepvrieskisten, stationaire koelapparatuur, airco’s en onderhoud van koelinstallaties. Bij het opstellen en formuleren van aanbevelingen wordt rekening gehouden worden met de energie-efficiëntie van toepassingen met klimaatvriendelijke koelmiddelen.

Lees ook

Published on: 
07-01-2021