Nieuwe stimuli voor de bouwsector voor wie gaat renoveren

  • 4 november 2020

Op vrijdag 30 oktober keurde de Vlaamse Regering heel wat zaken principieel goed.  

Het betreft de renteloze energielening tot 60.000 voor nieuwe eigenaars die hun woning grondig energetisch gaan renoveren, de EPC-labelpremie voor alle eigenaars, de verdubbeling van de premie voor isolerende beglazing en muurisolatie via de buitenzijde en de invoering van een extra premie voor asbestverwijdering in combinatie met dakisolatie of na-isolatie van buitenmuren. 

We passen de rest van onze website zo snel mogelijk aan aan deze principieel besliste wijzigingen, maar hieronder alvast een beknopt overzicht.

Renteloos renovatiekrediet en energielening+

De renteloze energielening tot 60.000 euro is erop gericht een financiële ondersteuning te bieden aan nieuwe eigenaars vanaf 2021 die het EPC-label van hun woning binnen de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking zo verregaand mogelijk willen verbeteren. Hieronder is ook de sloop-en-heropbouw van de woning begrepen. 

Aan het renovatiekrediet is de resultaatsverbintenis gekoppeld om de woning binnen de 5 jaar na de aankoop te renoveren. Het behalen van het vooropgestelde energielabel en dus de resultaatsverbintenis na 5 jaar moet worden aangetoond aan de hand van een EPC (energieprestatiecertificaat). Indien aan de resultaatsverplichting niet wordt voldaan, zal de ontvangen rentesubsidie teruggevorderd worden en zal daar bovenop een boete moeten worden betaald.

Samengevat hebben nieuwe eigenaars vanaf 2021 recht op een renteloos renovatiekrediet voor het renoveren van niet-energiezuinige woningen ten belope van:

Nieuwe eigenaar na aankoop, schenking of erfenis in volle eigendom Woning label E of F Appartement label E, F of D
Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
Maximaal bedrag lening (in €) 30.000 45.000 60.000 30.000 45.000


Energielening+

Nieuwe eigenaars van een geërfde of geschonken woning kunnen bij het lokale energiehuis terecht voor een energielening+, die grotendeels volgens dezelfde modaliteiten zal worden verstrekt. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. 

Nieuwe EPC-labelpremie voor alle woningen

Eerder keurde de Vlaamse Regering al een EPC-labelpremie goed voor nieuwe eigenaars vanaf 2021. Deze maatregel wordt vanaf 2021 al versneld uitgebreid naar alle eigenaars.

Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie, een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot  5000 euro voor wie renoveert tot label A, 3750 en 2500 euro voor renovaties tot respectievelijk label B en C.

Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk 3750 en 2500 euro.

Deze nieuwe premie kan je niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.
Om in aanmerking te komen voor de nieuwe labelpremie, zal je steeds verplicht een EPC moeten kunnen voorleggen, opgemaakt door een energiedeskundige type A, voor en na de werken. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking. Op dit EPC zelf krijg je al heel wat advies om uw woning energetisch te verbeteren tot label A, hetgeen het ambitieniveau is voor iedere woning tegen 2050.

EPC-label voor de werken (EPC opgemaakt vanaf 2019) Woning label E of F Appartement label E, F of D
Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
EPC-labelpremie (in €) 2500 3750 5000 2500 3750

Verhoogde premie voor muurisolatie en isolerende beglazing

De premies voor hoogrendementsbeglazing en voor isolatie van de buitenmuur aangebracht langs de buitenzijde (‘buitenmuurisolatie’) worden voor eindfacturen vanaf 2021 verhoogd. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per m². De basispremie voor muurisolatie langs de buitenzijde verdubbelt van 15 naar 30 euro per m².

Buitenmuurisolatie is duurder dan spouwmuurisolatie en isolatie aangebracht langs de binnenzijde van buitenmuren, maar is wel de meest aanbevolen manier om uw muren voldoende te isoleren. Door het verdubbelen van de premie wordt een investering in deze prioritaire energiebesparende investering voor een woningeigenaar veel aantrekkelijker gemaakt.

Door het verdubbelen van de beglazingspremie, ondersteunen we de doelstelling geformuleerd in de Vlaamse Wooncode dat alle woningen en appartementen tegen 2023 overal minstens dubbel glas moeten hebben. 

Tijdelijk verhoogde premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie bij asbestverwijdering.

Vanaf 2021 wordt er een belangrijke nieuwe maatregel ingevoerd om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken. Bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde, wordt in 2021 en 2022 bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter voorzien wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd.

Zowel woongebouwen als niet-woongebouwen komen in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, zal het asbest moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.    

Voor de verwijdering van asbest in het dak van woongebouwen loopt deze maatregel ook na 2022 verder.   
 

Published on: 
09-11-2020