Persbericht: Vlaanderen blijft inzetten op zonne-energie

  • 6 juni 2020

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen (met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA) in dienst neemt, kan daarvoor een nieuwe investeringspremie krijgen. Zo wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir investeren in zonne-energie voor iedereen aantrekkelijk houden. Ook voor middelgrote zonneprojecten wordt een nieuwe steunregeling van 25 miljoen euro aangekondigd.

Tal van gezinnen, ondernemers, overheden en organisaties investeerden de afgelopen jaren in zonnepanelen. Tot en met 31 maart 2020 staan er 444.731 installaties in Vlaanderen, samen goed voor een vermogen van 3302 megawatt (MW). 2019 was een bijzonder succesvol jaar: er werden op 59.063 adressen zonnepanelen geplaatst die samen 453 MW vertegenwoordigen. Zonne-energie vormt samen met windenergie en groene warmte een belangrijk onderdeel voor het energiesysteem van de toekomst. In de periode 2021-2025 mikt Minister Demir willen elk jaar op 300 MW extra zonnepanelen plaatsen, die moeten helpen de energietransitie naar een klimaatvriendelijke energievoorziening waar te maken.

Wie zonnepanelen gaat installeren, kan nog tot het einde van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in dienst genomen worden, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. De opbrengsten worden berekend op de hoeveelheid stroom die ze in realiteit op het net plaatsen en van het net halen. Die nieuwe regeling stimuleert immers het ’zelfverbruik‘. Wie in de toekomst het maximum-rendement uit zijn zonnepanelen wil halen, zal een actieve rol opnemen door het opladen van de thuisbatterij of de elektrische wagen, het verwarmen van sanitair warm water via een warmtepompboiler of nog door het plannen van toestellen zoals afwasmachine, wasmachine, droogkast op momenten dat er veel zonneproductie is. Zonder noemenswaardige investeringen kan het zelfverbruik tot 35% groeien. Met opslagsystemen kan men in de toekomst zelfs evolueren tot 80% of meer zelfverbruik. Daarnaast zal de consument de mogelijkheid krijgen om stroom die hij niet onmiddellijk zelf gebruikt, te verkopen aan een energieleverancier.

“Investeren in zonnepanelen is en blijft voordelig”, benadrukt minister Demir. “De aankoopprijs van een gemiddelde installatie daalde in 2019 weer met een paar honderd euro en schommelt nu rond de 5000 - 5500 euro. Vandaag zijn de meeste zonnepanelen op minder dan 10 jaar terugverdiend en dat wil ik zo houden. Daarom voorzie ik vanaf 1 januari 2021 een Vlaamse premie voor wie investeert in zonnepanelen. Zonne-energie is één van de bouwstenen voor onze toekomst. We moeten er sterk op blijven inzetten.”

De premie loopt van 2021 tot eind 2024 en is bedoeld voor kleinere installaties. De zonnepanelen moeten geplaats worden door een aannemer en geldt voor gebouwen of die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend. Het gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aangifte moet binnen de geldende termijn ingediend zijn. De premie bedraagt 300 euro/kWp van 0 tot 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp. De premie kan dus oplopen tot maximaal 1500 euro. 

Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende evolutie van de investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden.

datum van indienstname

Premie

1/1/2021-31/12/2021

300 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 150 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Deze premie is per gebouw, woning of wooneenheid en is begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

1/1/2022-31/12/2022

225 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 112,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Deze premie is per gebouw, woning of wooneenheid en is begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

1/1/2023-31/12/2023

150 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 75 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Deze premie is per gebouw, woning of wooneenheid en is begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

1/1/2024-31/12/2024

75 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerd van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 37,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerd vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Deze premie is per gebouw, woning of wooneenheid en is begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

Voor de premie voor PV-projecten tot 10 kVA omvormervermogen wordt een budget van 32 miljoen euro voorzien.
Meer informatie op www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie

 

Steun voor ’middelgrote‘ zonnepanelen via projectoproep

De Vlaamse Regering besliste ook om een volgende stap te zetten in de hervorming van de steun voor groene-energie-installaties. Ter vervanging van het huidige systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald, zullen middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW voortaan via een projectoproep (‘call’) in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun via de begrotingsmiddelen.

Deze steun zal gefinancierd worden met begrotingsmiddelen en niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend worden aan de eindconsument zoals de groene stroomcertificaten. Om begrotingsmiddelen zo efficiënt als mogelijk te gebruiken wordt er in keuze van projecten gemikt op de goedkoopste projecten. Voor de oproepen middelgrote zonneprojecten en kleine en middelgrote windprojecten wordt een subsidiebudget voor 2021 van 25 miljoen euro voorzien.


Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap organiseert al verschillende jaren projectoproepen. Zo werd onlangs de achtste editie van de call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan afgerond. En op dit ogenblik loopt de derde oproep voor kleine en middelgrote windturbines (met vermogen van 10 tot 300 kWe). Vanaf 2021 komt hier dus een oproep voor middelgrote zonnepanelen bij,. Deze projecten komen bij voorkeur op daken maar ook op carports, parkings, , bermen,… en kunnen ook onder de vorm van drijvende zonnepanelen op waterplassen.

Het systeem van projectoproepen heeft veel voordelen: het is laagdrempelig en eenvoudig. Zowel de aanvragen als de behandeling verlopen digitaal, wat zowel voor de deelnemers als voor de organiserende overheid een efficiënte, snellere werking oplevert. Dat is ook nodig, want het aantal indieners groeit. Tegelijk stijgt de kwaliteit en rendabiliteit van de projectvoorstellen. Een callsysteem bevoordeelt namelijk de best presterende projecten. Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke projectvoorstellen beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten (zij die het meeste groene elektriciteit produceren per euro gevraagde steun) tot het budget is opgebruikt.

Voor de oproepen middelgrote zonneprojecten en kleine en middelgrote windprojecten wordt een subsidiebudget voor 2021 van 25 miljoen euro voorzien.

Minister Demir reageert tevreden “Deze nieuwe stap sluit helemaal aan bij de visie dat steun prioritair moet gaan naar projecten die op de goedkoopste manier het meeste hernieuwbare energie produceren. Tegelijk werken we verder aan het verminderen van de druk op de  elektriciteitsfactuur”.

Meer informatie:
Op www.energiesparen.be volgt meer informatie over:

  • over de premievoorwaarden en -aanvragen vanaf 2021 voor zonnepanelen met omvormervermogen tot 10 kVA;
  • de voorwaarden, timing en budget van de call middelgrote zonnepanelen (met omvormervermogen groter dan 40 kW tot 2 MW) vanaf 2021.

Ter aanvulling:

  • nieuwe zonnepanelen met vermogen groter dan 10 tot 40 kW hebben sinds 1 januari 2020 geen overheidssteun nodig;
  • nieuwe zonnepanelen met vermogen groter dan 2 MW krijgen een projectspecifieke steunberekening.

Een visueel overzicht van de meest recente cijfers over onder andere zonnepanelen in Vlaanderen en in elke gemeente vindt u op https://www.energiesparen.be/energiekaart

De cijfers van het laatste kwartaal zijn nog onvolledig. Zonnepanelen moeten na plaatsing bij de netbeheerders aangemeld worden. In veel gevallen  duurt  dat enkele weken of maanden.

 

Published on: 
11-12-2020