Ondersteuning van noodkoopwoningen

Wat is een noodkoopwoning?

Een woning die

 • uitsluitend door één of meer noodkopers en hun inwonende gezinsleden, die met de noodkopers een gemeenschappelijke huishouding voeren, als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt (zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister) EN
 • die gekenmerkt wordt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid en/of kwaliteit EN
 • waaraan belangrijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
  • die gericht zijn op een verbetering van de energieprestaties, gecombineerd met structurele en bouwfysische ingrepen EN
  • die tot doel hebben om de woning te laten beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen, EN
  • waarvan de financiering via een marktconforme lening aanleiding zou geven tot afbetalingsproblemen voor de eigenaar-bewoner(s), aangetoond in een solvabiliteitsonderzoek door het OCMW.
Wie is een noodkoper?

Een natuurlijke persoon die alleen of samen met andere noodkopers voor de geheelheid volle eigenaar is van een noodkoopwoning en die deze woning als hoofdverblijfplaats gebruikt, zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister.

Welke specifieke steun bestaat er voor noodkoopwoningen?

De Vlaamse overheid doet periodiek oproepen naar OCMW's voor projecten voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen in het Vlaamse Gewest.

OCMW's kunnen samenwerken in één project. In dat geval duiden zij een OCMW-lastnemer aan die het project coördineert en de eindverantwoordelijkheid voor het project draagt. Binnen een project wordt er gestreefd naar een collectieve aanpak.

De Vlaamse overheid ondersteunt deze projecten via renteloze kredietlijnen.

Voor projecten ingediend vanaf de tweede projectoproep (in 2021) wordt per noodkoopwoning een werkingsvergoeding van 500 euro voorzien, ter dekking van een aantal vaste kosten, met name de hypotheekstelling, het opmaken van een EPC-attest en de attesten waaruit blijkt dat de noodkoopwoning voldoet aan de normen inzake woonkwaliteit. Ook de energiehuizen ontvangen een vergoeding van 322 euro (te indexeren) per verstrekte noodkooplening. 

Daarnaast kunnen lokale besturen ook cofinanciering krijgen in het kader van het lokaal energie- en klimaatpact voor de begeleiding van projecten in het kader van het noodkoopfonds. Meer informatie vindt u hier.   

Via de rode link onderaan vindt u meer informatie over deze projectoproepen.

Richting de OCMW's: de renteloze kredietlijn
 • OCMW's (en OCMW-lastnemers) kunnen een renteloze kredietlijn krijgen voor het verstrekken van renteloze leningen (via het energiehuis van de gemeente) aan noodkopers voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen op hun grondgebied.
 • De renteloze kredietlijn bedraagt maximaal 1.800.000 euro per project (voor de projectoproep in 2020= 900.000 euro).
 • De renteloze kredietlijn wordt enkel aangewend voor het verstrekken van renteloze leningen voor de renovatie van de noodkoopwoningen. 
 • Opnames op de kredietlijn kunnen gebeuren tot uiterlijk 5 jaar na goedkeuring van het project (voor de eerste projectoproep in 2020 tot uiterlijk 4 jaar na goedkeuring van het project).
Richting de noodkopers: de renteloze lening
 • Bedraagt vanaf de tweede call (2021) maximaal 30.000 euro per noodkoopwoning.
 • Kan enkel worden toegekend aan een noodkoper die op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst niet over een zakelijk recht op andere onroerende goederen dan de noodkoopwoning  beschikt. Dit niet voor de geheelheid en evenmin in onverdeeldheid.
 • Wordt niet uitbetaald aan de noodkoper maar rechtstreeks aan de aannemers van de uitgevoerde werken.
Richting de noodkopers: ontzorging
 • Elke noodkoper wordt maximaal ontzorgd.
 • Elke noodkoper wordt begeleid gedurende het volledige bouwproces (woningscreening, selectie van de ontwerpers en de aannemers, opmaken renovatie-overeenkomst, werfopvolging, projectbeheer, ...).
 • Dit resulteert ook in verbeteringen aan de woonkwaliteit en de woonveiligheid.

Binnen elk project wordt een bouwverantwoordelijke aangesteld die het bouwproces begeleidt. Het energiehuis staat in voor de correcte opvolging van de renteloze leningen en maakt gebruik van haar kennis en expertise inzake energetische renovatie.

Regelgeving
 • Artikels 7.2.21 tot en met 7.2.28 van het Energiebesluit van 19 november 2010.
 • Ministerieel besluit van 31 januari 2020 tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het Energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
 • Eerste call (2020) : Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
 • Tweede call (2021): 
Published on: 
10-09-2021