Nuttige links i.v.m. het EU ETS voor vaste installaties

Europese links

Europese Commissie – DG CLIMA: deze website bevat een overzicht van alle EU wetgeving inzake het EU ETS, alsook nuttige richtsnoeren, FAQs en gegevensoverzichten.

EEA EU ETS Data Viewer: gebruiksvriendelijke tool van het Europees Milieuagentschap voor cijfermateriaal inzake het EU ETS

EUTL: transactielog van het Europees registersysteem waar gedetailleerde informatie uit het register kan teruggevonden worden

Belgische links

FOD Leefmilieu – Dienst Klimaat: inzake het EU ETS staat deze dienst in voor de praktische organisatie van de veiling van emissierechten, en het beheer van het broeikasgasregister (zie onder)

Belgische registeradministrateur: het beheer van het broeikasgasregister wordt in België uitgevoerd door de Dienst Klimaat van FOD Leefmilieu, op vraag van de Gewesten.

Agence Wallone de l’Air et du Climat (‘AWAC’): de bevoegde autoriteit in kader van het EU ETS in het Waals Gewest

Leefmilieu Brussel – Bruxelles Environnement (‘BIM’): de bevoegde autoriteit in kader van het EU ETS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BELAC: de Belgische Accreditatie-Instelling onder de FOD Economie die bevoegd is voor het accrediteren van verificateur in kader van het EU ETS

Vlaamse links

Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (“VBBV”): het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen onder het Benchmarkingconvenant staat de Vlaamse bevoegde autoriteit ook bij met technische expertise in kader van het EU ETS (bv. controle op monitoringplannen, verificatie van stopzettingen en nieuwkomers, …)

Agentschap Innoveren & Ondernemen: VLAIO beheert de steunmaatregelen voor Indirecte Carbon Leakage in het Vlaams Gewest

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS