Werf 3: Uitwerken Renovatieadvies

Deeltaak 1: algemeen renovatieadvies voor (nieuwe) woningeigenaar

Het renovatieadvies beschrijft de stappen die moeten worden gezet om de huidige energieprestatie van de woning te brengen tot op het niveau van de langetermijndoelstelling. Het bevat tevens aanbevelingen voor diverse andere voorname aandachtspunten die met een grondige verbouwing gepaard gaan (luchtdichtheid, ventilatie, ….).

Het renovatieadvies moet de woningeigenaar toelaten te beslissen om de renovatie onmiddellijk volledig uit te voeren of fasegewijs. Het renovatieadvies moet dan ook een onderbouwde inschatting van de investeringskosten omvatten.

Het EPC moet worden uitgebreid met het renovatieadvies. De koper of verhuurder moet gesensibiliseerd worden over de energetische waarde van het pand, door middel van een advies over het energetisch renovatiepad. Met dit advies moet de koper van de woning zich een heel duidelijk beeld kunnen vormen wat er in het pand moet gebeuren voor een diepgaande energetische renovatie. Naast dit advies is dus ook doelgroepgerichte concrete informatie over het renovatietraject nodig. Het renovatieadvies omvat ook een kostprijsraming van de voorziene maatregelen.

Het fasegewijze renovatieadvies vermijdt ongewenste lock-in effecten. De gefaseerde aanpak houdt rekening met de specifieke situatie van de woningeigenaar (leeftijd, gezinssituatie, spreiding in de tijd, geplande renovatiewerken, ….).

Aandachtspunt: Toekomstige gebruikers voldoende betrekken bij concrete uitwerking van renovatieadvies (servicedesign) zodat instrument wordt ontwikkeld dat antwoord biedt op reële nood.

Coördinator van werkgroep: VEKA (Ann Collys)

Deeltaak 2: renovatie of vernieuwbouw

Het Renovatieadvies moet een afwegingskader bevatten waarmee wordt beoordeeld of een renovatie te verkiezen is boven vernieuwbouw. In deze beoordeling moeten o.a. de kosten worden ingeschat om de woning op te waarderen tot een aanvaardbaar niveau op vlak van stabiliteit, vocht en regeninslag, veiligheid, gezond binnenklimaat en energieprestatie.

Coördinator van werkgroep: WTCB (Jeroen Vrijders)

Deeltaak 3: competentieprofiel van deskundigen

Het competentieprofiel voor een energiedeskundige/expert renovatieadvies moet worden vastgelegd.

Coördinator van werkgroep: Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificatie & Studietoelagen (Patricia De Grande)