Werf 9: Een meer geïntegreerd beleidskader

Deeltaak 1:  meer integratie binnen Vlaamse beleidsinstrumenten

We onderzoeken op korte termijn verder de mogelijkheden binnen de bestaande stedenbouwkundige regelgeving en op langere termijn binnen het in voorbereiding zijnde Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waar we zullen inzetten op kernversterking, verdichting en ruimtelijk rendement.

Het Renovatiepact schept een opportuniteit voor een consequente beleidsmatige transversale benadering van een duurzame gebouwrenovatieaanpak waarbij niet enkel asbestverwijdering of energieprestatie afzonderlijk aan bod komen maar beiden elkaar versterken en ondersteunen naar de langetermijndoelstellingen.

Er wordt bij de uitwerking van de acties in het kader van het Renovatiepact maximaal aansluiting gezocht met de maatregelen die opgenomen zijn in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 met extra aandacht voor langetermijndoelstellingen inzake broeikasgasemissiereductiedoelstellingen, en met de transitie duurzaam wonen en bouwen. Een geïntegreerd duurzaam renovatiebeleid werkt wederzijds versterkend, maakt beleidsinstrumenten efficiënter en creëert opportuniteiten in gecoördineerde combinatieprojecten.

Coördinator van de werkgroep: Departement LNE (Jan Schaerlaekens)

Deeltaak 2: meer integratie met andere beleidsniveaus

Naast het gewestelijk niveau bieden ook het federale én het lokale niveau aanknopingspunten om eventuele drempels weg te werken of om maatregelen slagkrachtiger te maken.

Coördinator van de werkgroep: Departement LNE (Jan Schaerlaekens)