Veelgestelde vragen

Wanneer start de uitbreiding van de 6% btw bij sloop- en heropbouw zoals aangekondigd door de nieuwe federale regering. 

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering wordt de invoering van 6% btw bij afbraak- en heropbouw aangekondigd. De formateursnota (30/09/2020) vermeldt dit als volgt: “In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.” Het Vlaams Energieagentschap beschikt niet over meer details over de maatregel die in het regeerakkoord is opgenomen en wanneer die van kracht wordt. Van zodra we hierover meer details hebben, zullen we hierover communiceren via deze website. Ook de concrete voorwaarden (welke woningen komen in aanmerking, welke facturen komen in aanmerking, vanaf wanneer, is er een koppeling aan de datum van aanvraag van de omgevingsvergunning, is er een koppeling aan de datum van goedkeuring van de omgevingsvergunning, wat wordt bedoeld met 'sociale maatregel') zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt stopgezet als de federale btw-korting van start gaat.

 

Ik heb een gecombineerde vergunningsaanvraag voor sloop en herbouw van voor 1 oktober 2018. Kom ik in aanmerking voor de premie?

Neen, u komt niet in aanmerking voor de premie voor sloop en herbouw voor vergunningsaanvragen van voor 1 oktober 2018.

Ik heb een vergunningsaanvraag (of melding) voor sloop van voor 1 oktober 2018 en een vergunningsaanvraag voor herbouw na 1 oktober 2018. Kom ik in aanmerking voor de premie?

Neen, u komt niet in aanmerking voor de premie voor sloop en herbouw voor vergunningsaanvragen of meldingen van voor 1 oktober 2018.

Ik heb twee afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvragen voor sloop en herbouw. Kom ik in aanmerking voor de sloop- en herbouwpremie?

Enkel wanneer de sloopvergunning is aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 (inbegrepen) en de herbouwvergunning is aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 (inbegrepen), komen afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvragen voor sloop en herbouw in aanmerking.

Vraag je na 28 februari 2019 en ten laatste op 31 december 2020 een vergunning aan voor sloop, moet deze steeds in dezelfde aanvraag gecombineerd worden met de aanvraag voor herbouw om in aanmerking te kunnen komen voor de premie voor sloop- en herbouw.

Ik heb enkel een melding van sloop, een sloopvergunning is niet nodig. Kom ik in aanmerking voor de premie?

Voor aparte aanvragen voor sloop en herbouw volstaat een melding van sloop. Dit wil zeggen dat de sloop gemeld moet zijn via het omgevingsloket tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 (inbegrepen) en de aanvraag omgevingsvergunning heropbouw moet ingediend zijn tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 (inbegrepen).

Melding van sloop na 28 februari 2019 geeft geen recht op de premie voor sloop- en herbouw.

Er is geen verplichting om een omgevingsvergunning voor sloop aan te vragen of om de sloop te melden. Kom ik in aanmerking voor de premie?
U moet steeds een melding van sloop doen of een aanvraag omgevingsvergunning sloop indienen als u in aanmerking wil komen voor de premie voor sloop- en herbouw, zelfs als dit niet verplicht is. Houd steeds rekening met de aanvraagtermijnen! Melding is enkel toegelaten tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 (inbegrepen) wanneer de aanvraag omgevingsvergunning heropbouw ingediend wordt tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 (inbegrepen).
De gemeente wil geen vergunning voor sloop afleveren want er is geen vergunning nodig. Kom ik in aanmerking voor de premie?

U moet steeds een melding van sloop doen of een aanvraag omgevingsvergunning sloop indienen als u in aanmerking wil komen voor de premie voor sloop- en herbouw, zelfs als dit niet verplicht is. Houd steeds rekening met de aanvraagtermijnen! Melding is enkel toegelaten tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 (inbegrepen) wanneer de aanvraag omgevingsvergunning heropbouw ingediend wordt tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 (inbegrepen).

Ik heb de sloop- en herbouwpremie al aangevraagd. Binnen welke termijn moeten de sloopwerken worden uitgevoerd en moet het sloopbewijs worden aangeleverd?

Er is geen minimale of maximale termijn waarbinnen de sloop moet worden uitgevoerd en het sloopbewijs moet worden aangeleverd. Uw premie-aanvraag wordt wel pas in behandeling genomen zodra u het sloopbewijs heeft aangeleverd.

Zijn er voorwaarden voor de aard van het af te breken gebouw? Komt de afbraak van een schuur in aanmerking bijvoorbeeld?
Het af te breken gebouw moet een duurzaam bouwsel zijn, vast met het aardoppervlak verbonden, onroerend uit zijn aard volgens artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Moet het af te breken gebouw kadastraal gekend zijn?
Het af te breken gebouw moet een duurzaam bouwsel zijn, vast met het aardoppervlak verbonden, onroerend uit zijn aard volgens artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Dit wil over het algemeen zeggen dat het moet opgenomen zijn in de kadastrale documentatie.
Moet het af te breken gebouw vergund zijn?
Neen, het af te breken gebouw moet niet vergund zijn.
Ik breek mijn woning af maar de ondergrondse fundering blijft behouden. Valt dit onder sloop?
Om in aanmerking te komen voor de sloop- en herbouwpremie, moet de volledige bovengrondse constructie worden afgebroken. Er mag eventueel (een stuk) van de fundering behouden blijven.
Zijn er voorwaarden voor de aard van het herop te bouwen gebouw? Komt de heropbouw van een schuur in aanmerking bijvoorbeeld?
Enkel de heropbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw komt in aanmerking.

Moet de eigenaar de premie aanvragen?

Neen, de eigenaar hoeft niet de aanvrager van de premie te zijn. De aanvrager van de premie is wel diegene aan wie de premie zal uitbetaald worden.

Ik ben nog geen eigenaar maar heb wel de sloop- en herbouwvergunning aangevraagd. Kan ik de premie al aanvragen?
U kunt de premie al aanvragen. De premie zal dan aan u als aanvrager uitbetaald worden. Voorwaarde is wel dat de huidige eigenaar van de grond en het af te breken gebouw een natuurlijk persoon is.
De huidige eigenaar is geen natuurlijk persoon, maar de persoon die de sloop- en herbouwvergunning aanvraagt is wel een natuurlijk persoon en wordt ook de eigenaar van de grond waarop het te slopen gebouw staat en het nieuwe gebouw wordt opgericht. Komt de huidige eigenaar in aanmerking voor de premie?

Neen, de huidige eigenaar komt in dit geval niet in aanmerking voor de premie.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) moeten op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning volledig eigendom zijn van één of meerdere natuurlijke personen.

Mag de aanvrager van de sloopvergunning iemand anders zijn dan de aanvrager van de bouwvergunning?

Ja dat mag.

Mag mijn architect de premie voor mij aanvragen?

Ja dat mag, op voorwaarde dat u daar de toestemming voor geeft en de architect de premie aanvraagt in uw naam en voor uw rekening.

Er zijn meerdere eigenaars. Kan elke eigenaar afzonderlijk de premie aanvragen?
Neen, dit kan niet. De premie kan maar door 1 persoon in zijn geheel worden aangevraagd en wordt slechts eenmaal per bouwproject toegekend.
Voor wie is de premie als het perceel wordt verkocht tussen sloop en herbouw?
De premie wordt toegekend en uitbetaald aan de aanvrager van de premie.
Voor wie is de premie als er meerdere gebouwen worden heropgebouwd?

De premie wordt toegekend en uitbetaald in zijn geheel aan de aanvrager van de premie.

Ik heb al een sloopvergunning en momenteel loopt de verkavelingsvergunningsaanvraag. Pas daarna kan ik de vergunning voor herbouw aanvragen. Dit kan niet meer voor 1 april 2019. Wat moet ik doen?

De vergunning voor de heropbouw moet aangevraagd worden voor 1 april 2019, als deze niet samen met de aanvraag of melding voor sloop gebeurt.

Mag ik een gebouw afbreken op de ene locatie en tegelijkertijd een nieuwbouw oprichten op een andere locatie?

Neen, dit mag niet. Het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen en de herop te richten woning(en) of het herop te richten appartementsgebouw moeten op eenzelfde locatie in het Vlaamse Gewest liggen, en buiten de 13 steden die genieten van 6% BTW voor herbouw.

Komen projecten van projectontwikkelaars in aanmerking?

Neen, dit komt niet in aanmerking. De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw en de op te richten woning(en) moeten op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen. De eigendom van de grond, het af te breken gebouw of het appartementsgebouw of de woning mag in de loop van het bouwproject niet worden overgedragen aan een rechtspersoon of met een zakelijk recht worden belast ten voordele van een rechtspersoon.

Wat als ik één gebouw sloop maar meerdere woningen in de plaats bouw?

De premie wordt toegekend voor het volledige bouwproject bestaande uit afbraak en heropbouw. Dit mag bestaan uit één of meer af te breken gebouwen en één of meer herop te bouwen woningen of een appartementsgebouw.
Wat als ik meerdere gebouwen sloop en slechts één gebouw in de plaats bouw?

De premie wordt toegekend voor het volledige bouwproject bestaande uit afbraak en heropbouw. Dit mag bestaan uit één of meer af te breken gebouwen en één of meer herop te bouwen woningen of een appartementsgebouw.

Welke sloopbewijzen worden aanvaard?

Als de sloopwerken worden uitgevoerd door een sloopfirma, legt u een sloopfactuur voor met vermelding van de datum waarop en het adres waar de sloopwerken plaats vonden. Als u de sloopwerken zelf uitvoert, bezorgt u duidelijke en gedateerde foto’s van voor en na de sloopwerken.

Ik voer de sloopwerken zelf uit, welk bewijs moet ik hiervan voorleggen?

Als u niet over facturen beschikt van een sloopfirma, bezorgt u duidelijke en gedateerde foto’s van voor en na de sloopwerken.

Heb ik voor de heropbouw recht op het gunsttarief van 6% BTW?

Neen, dit tarief is enkel van toepassing binnen 13 steden in Vlaanderen. De steden die uitgesloten zijn van deze premieregeling.

Moet het bestaande gebouw effectief gesloopt zijn vooraleer met de nieuwbouw wordt gestart?

Neen dat hoeft niet. De premie wordt echter pas uitbetaald nadat u bewijs van de sloop heeft geleverd.

Ik ga een gebouw slopen en een woning herbouwen. Na de sloop beslis ik om de plannen voor de herbouw nog te wijzigen en vraag hiervoor een nieuwe omgevingsvergunning/wijziging van de bestaande omgevingsvergunning aan. Kan ik slooppremie behouden?

Enkel de wijziging van de bestaande omgevingsvergunning geeft recht op de premie. Vraagt u een nieuwe omgevingsvergunning aan enkel voor de herbouw vanaf 1 april 2019, vervalt het recht op de premie gezien de afzonderlijke aanvraag voor sloop moet zijn ingediend voor 1 maart 2019 en de afzonderlijke aanvraag voor herbouw voor 1 april 2019. Vraagt u een volledig nieuwe omgevingsvergunning aan voor zowel sloop als herbouw, moet dit gebeuren ten laatste op 31 december 2020.

Ik heb sloop- en herbouwvergunning, maar uiteindelijk wordt er alleen gesloopt binnen de voorziene termijnen. Kan ik premie behouden?

Neen, in dit geval zal de premie worden teruggevorderd. De omgevingsvergunning(en) voor het bouwproject moet(en) volledig worden uitgevoerd binnen de geldende termijnen vermeld in artikel 99, §1, eerste lid, 1° en 2°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Ik ga een deel van mijn woning slopen en herbouwen: kom ik in aanmerking?

Neen, het moet gaan om de volledige afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw.