Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

De stroom die u op het ogenblik van productie door uw zonnepanelen niet meteen gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een thuisbatterij kan u een deel van deze stroom tijdelijk opslaan en gebruiken op een later ogenblik.  Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Voor 2021 werd een budget van 22 miljoen euro vrijgemaakt.  De bijgestuurde premie vanaf 1 april 2021, is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

Premiehoogte thuisbatterij

  01/01/2021- 31/03/2021 01/04/2021-31/12/2021 2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh 0 euro/kWh
4 tot 6 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh 0 euro/kWh
6 tot en met 9 kWh 250 euro/kWh 250 euro/kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh 0 euro/kWh
vanaf 9 kWh 250 euro/kWh 0 euro/kWh 0 euro/kWh 0 euro/kWh 0 euro/kWh 0 euro/kWh
maximum per batterij 3200  euro, max 35% factuur  2550 euro, max 40% factuur  1725 euro, max 40% factuur  1150 euro, max 40% factuur  575 euro, max 40% factuur 0 euro

Merk op:

 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh.
 • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs invullen op de verklaring op eer.

Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist de batterijpremie op 1 april 2021 te verlagen naar 200 euro per kWh met een maximum van 1800 euro.
Dit zal niet gebeuren, naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse Regering beslist om de premie vanaf 1 april 2021 te verhogen naar maximaal 2550 euro. 

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

Dossier voor of na 1 april 2021, wat is het verschil?

 • Dossiers die tot en met 31 maart 2021 worden ingediend, volgen de premieregeling die nog tot eind maart 2021 van toepassing is, waarbij de aanvraag binnen de 3 maand na de laatste factuur moet gebeuren. 
 • Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van aanvraag met een volledig premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden.  De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na de laatste factuur gebeuren. 

Wie kan de premie aanvragen? 

De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren…) en niet voor organisaties of vennootschappen. De premie is ook van toepassing zowel in bestaande gebouwen als in nieuwe gebouwen.

Waar kan ik de premie voor de thuisbatterij aanvragen?

De premie voor thuisbatterijen kunt u aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:

Voorwaarden tot en met 31 maart 2021

Om in aanmerking te komen voor een premie tot en met 31 maart 2021 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

 • De premie moet uiterlijk op 31 december 2021 online aangevraagd worden. Het batterijsysteem moet ook voor deze datum geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.

 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.

 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212).

 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.  

 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • Het systeem mag nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben. 

Voorwaarden vanaf 1 april 2021

Om in aanmerking te komen voor een premie vanaf 1 april 2021 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract. 
 • Enkel volledige premieaanvragen die na 1 april en op 31 december 2021 online aangevraagd zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021. 
 • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. 
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212). 
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.  
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd. 
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. 
 • LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter. 
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting. 
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius. 
 • De installateur moet het injectielimiet instellen op maximaal 60%. Bij premie-aanvragen vanaf 1 april 2021 mag het systeem nooit meer dan 60% van het piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen in het net injecteren.
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.  
 • Ook batterijen met een capaciteit van meer dan 9kWh komen in aanmerking voor de premie (vanaf 1 april 2021). De premie wordt dan afgetopt op 9 kWh (2550 euro, max 40% van de factuur). 

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen (vanaf 1 april 2021)? 

U moet de premie online aanvragen (binnenkort mogelijk) en moet daarvoor een volledig dossier indienen binnen de 6 maanden na de eindfactuur. Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur: docx bestandVerklaring-op-eer-installateur-batterij (184 kB)
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 4. Een attest van Fluvius met bevestiging dat er ook een decentrale productie-installatie aanwezig is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. 

1. De eindfactuur moet de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).  Andere kosten, zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen, komen niet in aanmerking als investeringskost voor de premie. Merk op: bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. 

2. In een verklaring op eer geeft de elektrotechnische installateur aan welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is, of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is en of er een injectielimiet conform het premiebesluit is ingesteld. Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen, dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Dit geldt ook voor de combinatie met een hybride omvormer. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt.
  
3. De keurder of het keuringsorgaan bezorgt u een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting van de thuisbatterij zijn opgenomen.  

4. Het attest van netbeheerder Fluvius hebt u nodig als bewijsstuk. Dit attest wordt pas afgeleverd door Fluvius als onderstaande voorwaarden werden vervuld: 
o    u over een decentrale productie-installatie beschikt of deze wordt geleased 
o    uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder, 
o    u beschikt over een digitale meter. 

Premie aanvragen?