Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Premie 2022 aanvragen? Let op!

Digitale meter

Bent u van plan een thuisbatterij te plaatsen of heeft u al een thuisbatterij en  wil u hiervoor in 2022 een premie aanvragen? Dan kan u het best zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.

In 2022 bedraagt de premie maximaal 1725 euro. 

Als op 1 maart premieaanvragen zijn aangemeld voor meer dan 25 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, of als op 1 mei premieaanvragen zijn aangemeld voor meer dan 50 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, of als op 1 augustus premieaanvragen zijn aangemeld voor meer dan 75 percent van het in de begroting beschikbaar gestelde budget, kan de minister op basis van een cijfermatig onderbouwde evaluatie besluiten het premiebedrag of het premieplafond voor toekomstige premieaanvragen gedurende het lopende jaar te verlagen.

Verklaring op eer installateur en attest Fluvius gewijzigd vanaf 1 november 2021

Opgelet: Gezien de verwerkingstijd bij Fluvius voor het opmaken van het attest, werd de verklaring op eer door de installateur (docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB) ) gewijzigd sinds 1 november 2021. In dat document verklaart de installateur dat (1) er een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en correct is aangemeld bij Fluvius, (2) er een digitale meter werd geplaatst en (3) de thuisbatterij correct is aangemeld bij Fluvius. Bij de behandeling van de premie-aanvragen zal door het VEKA gecontroleerd worden of effectief aan die voorwaarden is voldaan. Een attest van Fluvius wordt niet meer gevraagd bij de premie-aanvraag maar de nieuwe verklaring op eer dient gebruikt te worden. 

Aanmelding batterij-installatie

 Een batterijinstallatie moet u (of uw installateur) via de website van Fluvius aanmelden. U hoeft echter niet te wachten op de verwerking van uw dossier bij Fluvius, om de premie voor thuisbatterij aan te vragen. Een verklaring op eer door de installateur (docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB)) volstaat als bewijsstuk voor premies aangevraagd vanaf 9 november 2021. Is uw dossier nog in behandeling door Fluvius, dan kunt u vragen aan uw installateur om een aangepaste verklaring op eer (vanaf 1 november 2021) op te maken. 

Dossierbehandeling - lange wachttijd

Gezien het groot aantal aanvragen voor de premie voor thuisbatterij, mag u rekenen op een behandelingstermijn van 4 à 6 maanden voor premie-aanvragen vanaf december 2021. 

Een thuisbatterij, iets voor u?

Om uw zonnepanelen maximaal te laten renderen, kunt u het best proberen om eerst uw zelfverbruik te verhogen. Dat kan door huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat uw zonnepanelen stroom opwekken.

Als u over een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig beschikt, stemt u die ook het beste af op uw zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).

Daarna kunt u als eigenaar van een digitale meter (op basis van uw gebruiksgegevens) en met de simulator hiernaast, overwegen of de investering in een thuisbatterij nuttig is.

Premie voor een thuisbatterij

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Voor 2022 is er een beperkt subsidiebudget voorzien. 

De datum van aanvraag met een volledig premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden.  De aanvraag moet uiterlijk negen maanden na de laatste factuur gebeuren. 

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed!

Premiehoogte thuisbatterij

  2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh 0 euro/kWh
4 tot 6 kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh 0 euro/kWh
6 tot en met 9 kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh 0 euro/kWh
vanaf 9 kWh geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag
maximum per batterij 1725 euro, max 40% factuur incl. btw  1150 euro, max 40% factuur incl. btw  575 euro, max 40% factuur incl. btw  0 euro

Merk op:

 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Het toegekend premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. De premie in 2022 voor een batterij van bijvoorbeeld 10 kWh zal dus maximaal 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1725 euro bedragen (en max. 40% van het factuurbedrag incl. BTW). 
 • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs invullen op de verklaring op eer.

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Dan kan ook tussentijds in de loop van het jaar gebeuren. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

Wie kan de premie aanvragen? 

De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren…) en niet voor organisaties of vennootschappen. De premie is ook van toepassing zowel in bestaande gebouwen als in nieuwe gebouwen.
Aanvragen kunnen enkel online via dit formulier

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een premie vanaf 1 jan 2022 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 9 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 9 maanden na het afsluiten van het leasingcontract. 
 • Enkel volledige premieaanvragen die vanaf 1 januari 2022 en ten laatste op 31 december 2022 online aangevraagd zijn, komen in aanmerking voor de premiehoogte die geldig is in 2022. Het is niet uitgesloten dat de premie in de loop van 2022 verder verlaagd wordt, indien het subsidiebudget een bepaalde drempel heeft overgeschreden. 
 • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. 
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212). 
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.  
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd. 
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. 
 • LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter. 
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting. 
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius. 
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer en per 10 jaar.  
 • Ook batterijen met een capaciteit van meer dan 9 kWh komen in aanmerking voor de premie. De premie wordt dan afgetopt op 9 kWh (1725 euro, max 40% van de factuur, incl. btw). 

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen? 

De premie aanvragen kan enkel online via dit formulier. De aanvrager moet een volledig dossier indienen binnen de 9 maanden na de eindfactuur.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. Een verklaring op eer (nieuwe versie vanaf 1 november 2021) in te vullen door de elektrotechnische installateur: docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB)
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.

1. De eindfactuur moet de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).  Andere kosten, zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen, komen niet in aanmerking als investeringskost voor de premie. Merk op: bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. 

2. In een verklaring op eer geeft de elektrotechnische installateur aan welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is en of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is. Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen, dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Dit geldt ook voor de combinatie met een hybride omvormer. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius, dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.  
  
3. De keurder of het keuringsorgaan bezorgt u een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting van de thuisbatterij zijn opgenomen.  

5 meest gemaakte fouten bij aanvraag premie thuisbatterij 

 • Bij ‘investeringskost op de factuur’ wordt enkel de kostprijs van de batterij ingevuld en niet de totale kostprijs (kostprijs batterij, plaatsingskosten en kost (hybride) omvormer).
 • Klanten/installateurs berekenen zelf 50% kostprijs van de hybride omvormer. Dit moet niet zelf berekend worden, maar wordt berekend bij de verwerking van het dossier. Klanten/installateurs moeten dus altijd werken met de volledige kostprijs van hybride omvormer.
 • De facturen zijn niet voldoende opgesplitst: er worden aantallen vermeld maar niet de aparte kostprijs per item.
 • Op het AREI-keuringsattest wordt de EAN-code niet vermeld of de EAN-code is niet volledig.
 • Klanten gebruiken niet de recentste verklaring op eer (vanaf 1 november). 
Vraag uw premie aan
Om in aanmerking te komen voor de premie 2021 is
 • uw thuisbatterij geplaatst en gekeurd in 2021,
 • er een digitale meter aanwezig in 2021, én 
 • uw volledig premiedossier uiterlijk op 31.12.2021 ingediend zijn. Gebruik hiervoor de aangepaste verklaring op eer van de installateur vanaf 1 november 2021 om uw dossier sneller te kunnen indienen. 
 • Dossiers waarvoor de premie aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022, vallen automatisch onder (lagere) premie 2022.

Meer info

Batterij zinvol voor u?

Maak met deze simulator een eerste inschatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij.
Geen offerte? Geen probleem, met deze richtprijzen helpen we u op weg.

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen. 

Published on: 
11-01-2022